Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 12.09.2018 - PS 31/18 Status og kvalitetsmelding for grunnskolen 2017

Saksbehandler : Frode Kvittem

Arkivref : 2018/8810 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Mennesker og livskvalitet 12.09.2018 31/18
Formannskap 18.09.2018  
Kommunestyre 24.09.2018  

 

Rådmannens innstilling:  
Status og kvalitetsmelding for Verdalskolen 2017 tas til orientering.

Vedlegg:

  1. Status og kvalitetsmelding for grunnskolen 2017

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Opplæringsloven § 13-10 sier at skoleeier plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringen, og at rapporten skal drøftes av skoleeier – det vil si kommunestyret.

St.meld. nr. 31 2007-2008: Kvalitet i skolen punkt 4.5.3. Krav til årlig tilstandsrapport, sier innledningsvis: Det er viktig at de øverste styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til den delen av grunnopplæringen som de er ansvarlig for, slik at de har mulighet til å følge opp utviklingen i denne sektoren på en god måte.

Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men kan bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra lokale behov. Det følger av Ot.prp. nr. 55 (2008-2009), at tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet til opplæringen av barn, unge og voksne.

I fjor endret vi på tilstandsrapporten for skole. I det nye regimet følger rapporten skoleåret, og den bygger på underliggende lokale årsrapporter skrevet ved hver enkelt enhet. I tillegg opprettholdes ambisjonen om å utforme rapporten slik at den i større grad inviterer politikerne til å ta stilling til ulike utfordringer innen skole.

Tilstandsrapport bygger også i år på malen utarbeidet i den digitale løsningen som heter Conexus Insight, og gjennom denne digitale plattformen systematiseres alle kommunens data i en samlet database. Dette gjør det enklere å gjennomføre systematisk analyse- og refleksjonsprosesser knyttet til data, både på klasse-, skole og kommunenivå

Vurdering:
Som status- og kvalitetsmeldingen viser er kommunens arbeid med å omstille ressurser fra spesialundervisning til mer tilpasset opplæring fortsatt krevende, og det blir fortsatt viktig å følge dette feltet med gode arbeidsprosesser.

Resultater på nasjonale prøver, eksamensresultat og grunnskolepoeng i 2017 er også lagt fram. Fra og med 2014 ble resultatene på nasjonale prøver publisert med en ny skala, og det er derfor ikke mulig å kjøre tidsserier på slike resultat på mer enn 4 år..

Status- og kvalitetsmeldingen forteller om flere tiltak for å bedre resultatet i grunnskolene. Men, skal elevene lære, må de også trives, ha et godt læringsmiljø, oppleve mestring, få gode læringsfremmende vurderinger og gis anledning til å medvirke. Resultatene fra elevundersøkelsen viser som i fjor mange gode signal i forhold til det som skjer i grunnskolene i Verdal. Våre langsiktige satsinger knyttet til læringsmiljø skal derfor videreføres for å underbygge gode psykososiale læringsmiljø på alle skoler, og i tillegg er det igangsatt en prosess for å bli bedre på å stanse mobbing gjennom etablering av innsatsteam mot mobbing på alle skoler.

Grunnskolepoengutviklingen er fortsatt positiv, og dette oppleves som viktig siden dette representerer en mer helhetlig kvalitetsindikator knyttet til grunnskolen.

Det er et mangfoldig arbeid som gjennomføres i skolene, og status- og kvalitetsmeldingen kan ikke omfatte alt, men forhåpentligvis vil den gi et relativt godt bilde av tilstanden i grunnskolen i Verdal.

I tillegg er målet med den nye formen på meldingen at den skal være et grunnlag for videre refleksjoner, arbeid, prioriteringer og ikke minst gode diskusjoner.

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 12.02.2021 13:05
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS