Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 21.11.2018 - PS 40/18 Justering av sosialhjelpssatser pr. 01.01.2019

Saksbehandler : Joar Aksnes

Arkivref : 2018/9335 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Mennesker og livskvalitet 21.11.2018 40/18 
Formannskap 21.11.2018  
Kommunestyre 26.11.2018  

 

Rådmannens innstilling: 
Nye veiledende satser for økonomisk sosialhjelp vedtas og gjøres gjeldende fra 01.01.2019.
 
Vedlegg:  
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):  
Ingen.

Saksopplysninger: 
Staten har gitt veiledende satser for økonomisk sosialhjelp siden februar 2001. Slik retningslinjene er i dag, er det opp til hver enkelt kommune hvilket nivå den vil vedta å legge sine satser for sosialhjelp. Hovedregelen i henhold til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen er at hver enkelt søknad skal vurderes individuelt og konkret i forhold til den enkelte søkers reelle behov. De veiledende satsene er en hjelp til å sikre en viss likebehandling av like saker og sikre ett visst nivå på økonomiske ytelser etter loven.

Verdal kommune justerte satsene siste gang i 2009 og Levanger kommune justerte sine veiledende satser fra 01.06.13. Kommunene vurderer det nødvendig å foreta en justering av de veiledende satsene for sosialhjelp og at disse tilpasses samme nivå som statens veiledende satser. På grunn av nærheten til hverandre, finner kommunene det formålstjenlig å ha en lik ytelsesplattform.

Det er behov for en justering av satsene for økonomisk sosialhjelp i Levanger og Verdal kommune for å sikre sosial utjevning og bedre de generelle levevilkår for vanskeligstilte. Behovet synes spesielt stort i forhold til barnefamilienes økonomiske situasjon. I tillegg er det lagt vekt på:

 • De fleste kommuner har de siste årene tilpasset satsene til de statlige veiledede satser.
 • Samfunnets og lovens fokus på barnefattigdom.
 • Fylkesmannens tilbakemeldinger i klagesaker der kommunene ligger for lavt i sine veiledende satser.
   

Dagens satser:

KategoriLevangerVerdalStatens veil.
Enslig 5105 5105 6050
Ektepar/samboere 8479 8479 10100
Person i b ofellesskap 4240 4240 5050
Barn 0 - 5 år 2049 800 * 2350
Barn 6 - 10 år 2724 800 * 3050
Barn 11 - 17 år 3415 800 * 3950
 • *) Verdal legger inn barnetillegg for begge foreldre når de søker sammen. I tillegg til barnetillegget beholder søkere i Verdal barnetrygd og eventuelt barnebidrag i tillegg.
 • Det finnes i tillegg differensierte satser ut fra alder, aktivitet og varighet.
   

Forslag til nye felles satser:

KategoriI aktivitet
over 25 år
Ikke i aktivitet
over 25 år
I aktivitet
under 25 år
Ikke i aktivitet
under 25 år
Enslig 6050 4550 4550 3450
Ektepar/samboere 10100 7600 7600 5700
Person i b ofellesskap 5050 3800 3800 2850
Barn 0 - 5 år 2350 2350 2350 2350
Barn 6 - 10 år 3050 3050 3050 3050
Barn 11 - 17 år 3950 3950 3950 3950
Fra og med 4. barn 1650 1650 1650 1650

De nye satsene bygger på følgende prinsipper:

 • Et viktig prinsipp vil være en aktiv bruk av økonomisk sosialhjelp med individuell og konkret vurdering. Et av hovedmålene i sosialt arbeid er å bistå brukerne slik at de blir økonomisk selvhjulpne. Det legges opp til differensiering av ytelsene der det skal lønne seg å være i aktivitet/bidra aktivt til avklaring av egen situasjon. De differensierte satser tilsvarer 75 % ytelse for de som ikke er i aktivitet, men barn skjermes gjennom at barnetillegget ikke reduseres.
 • Barnetrygd, bidrag og kontantstøtte tas inn som inntekt i beregningen av hjelpebehovet for økonomisk sosialhjelp.
 • Bostøtte fra Husbanken regnes inn som inntekt ved vurdering av hjelpebehovet.
 • "Livsoppholdet" skal dekke: mat og drikke, husholdnings- og toalettartikler, klær og sko, frisør, ordinære tannlege- og lege utgifter, ordinære medisin- og synsutgifter, tv-lisens, media og kommunikasjon, reiseutgifter i fritiden, fritid og sosiale behov og andre forbruksutgifter. I tillegg er det rimelig at dette vil inkludere noe til samvær med barn samt supplering av inventar og reparasjon av utstyr.
 • Boutgifter er ikke inkludert i beregningsgrunnlaget for livsopphold. Dette inkluderer lån/renter, offentlige avgifter, strøm og annen oppvarming samt bolig- og innboforsikring.
 • Forslaget bygger på videreføring av egne ytelser til ungdom under 25 år. Dette med referanse til regelverk til andre ytelser som introduksjonsstønad og kvalifiseringsprogrammet som har dette aldersskillet.
 • «Stordriftsfordeler» videreføres i familier med flere enn 3 barn. Dvs. fra og med 4. barn vil barnetillegget settes til 70 % for tillegget i gruppen 0 – 5 år.
 • De veiledende satsene på livsopphold og barnetillegg legges lik statens veiledende, og følger statens årlige justeringer med virkning fra 01.05.
   

I helt spesielle tilfeller vurderes det individuelt om det er hensiktsmessig å bruke justering/reduksjon/stans av økonomiske ytelser som virkemiddel. Dette f.eks. ved manglende oppfølging av vilkår, feilaktige eller unndragelse av opplysninger m.m.

Vurdering:
Økte kostnader er vanskelig å tallfeste da det er mange andre faktorer som spiller inn i de totale kostnadene til økonomisk sosialhjelp. Eksempelvis vil en økning av satsene til livsopphold gi færre ekstraytelser knyttet til livsopphold som er den faktiske situasjonen i dag. En vurdering av de budsjettmessige konsekvensene av en økning av satsene er gjort i forbindelse med forslag til budsjettet for 2019. De nye satsene foreslås innført fra 01.01.19, Det er en god del andre faktorer som kan få stor påvirkning på utgiftene som kommunene vil få til økonomisk sosialhjelp fremover. Sosialhjelp skal være en midlertidig ytelse, men praksis viser at mange mottar økonomisk sosialhjelp over flere måneder og år. Dette vil bli enda mer aktuelt nå fremover på grunn av innstramminger i lov regelverk knyttet til statlige ytelser som uføretrygd, arbeidsavklaringspenger (AAP) og supplerende hjelp til personer som ikke har tilstrekkelig opptjening i forhold til ordinære folketrygdytelser. Beregning av de økonomiske konsekvensene av disse faktorene er derfor veldig vanskelig å anslå før en ser omfanget.

OPPSUMMERING:

 • Aktivitet (mot arbeid og selvforsørging) skal lønne seg også økonomisk.
 • Aktivitet/innhold i hverdagen må være et mål – for den enkelte og for samfunnet.
 • Sikre sosiale levevilkår og sosial utjevning med et særskilt fokus på barns situasjon.
   

Det tilrådes at nye satser blir vedtatt slik de er foreslått og innføres fra 01.01.19.
 
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 15.11.2018 12:04
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS