Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 21.11.2018 - PS 42/18 Oppnevning av kommunal representant (eier-representant) i samarbeidsutvalget ved Garnes oppvekstsenter, avd. barnehage, for resten av perioden 2015-2019

Saksbehandler : Inger Storstad

Arkivref : 2018/9758 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Mennesker og livskvalitet 21.11.2018 42/18 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Vedlegg:  
Ingen- 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):  
Ingen.

Saksopplysninger: 
I Lov om barnehager § 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg, heter det:
"For å sikre samarbeidet med barns hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldre/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette.
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.
Barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget."

Hovedutvalg for undervisning vedtok i møte den 14.11.95 under sak nr. B 97/95 å videreføre ordningen med å velge kommunale representanter i samarbeidsutvalgene i kommunale barnehager.

Verdal kommune som eier kan ikke delta i det samarbeidsmessige arbeidet i barnehagene og samtidig være den lokale barnehagemyndighet som skal føre tilsyn etter Lov om barnehager.

For at ordningen med kommunale representanter i barnehagene skal fungere, er det en forutsetning at de kommunalt valgte representantene følger opp og deltar i møtene i samarbeidsutvalgene.

I delegasjonsreglementet for Verdal kommune er all myndighet etter Lov om barnehager, så langt loven tillater det, delegert til Komitè mennesker og livskvalitet. Ut fra dette er komitèen delegert myndighet til å foreta valg av kommunale representanter i samarbeidsutvalgene ved de kommunale barnehagene.

Komité mennesker og livskvalitet oppnevnte under sak 59/15 Birgitte S. Dillan som kommunal representant i samarbeidsutvalget (SU) og skolemiljøutvalg (SMU) for Garnes oppvekstsenter for perioden 2015-2019.
Garnes oppvekstsenter v/rektor har nå opplyst at samarbeidsutvalget har vedtatt at det skal være atskilte møter mellom skole og barnehage. Det betyr i praksis at det er opprettet eget samarbeidsutvalg for barnehagen. Det må derfor oppnevnes representant til samarbeidsutvalget ved Garnes oppvekstsenter, avd. barnehage.

Saken legges med dette fram uten innstillingnstilling.
 
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 11.12.2018 15:38
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS