Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 05.12.2018 - PS 46/18 Forprosjekt "Verdal for 50 år siden"

Saksbehandler : Rune Dillan

Arkivref : 2018/10017 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Mennesker og livskvalitet 05.12.2018 46/18 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 1. Komite mennesker og livskvalitet stiller er positiv til initiativet som er tatt og slutter seg til at det jobbes videre med et forprosjekt for å konkretisere planene. Forprosjektet legges fram til politisk behandling i løpet av 2019.
   
 2. Utgifter til forprosjekt dekkes innen driftsbudsjettets rammer for 2019.
   
 3. Rådmannen får fullmakt til sammen med Verdal historielag å oppnevne prosjektgruppe på 5-6 personer til å utarbeide forprosjektet.
   

Vedlegg:  
«Verdal for 50 år siden. Tilbakeblikk på etablering og utvikling av industrikommunen Verdal. Forslag til et samfunnshistorisk prosjekt» 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):  
Ingen.

Saksopplysninger: 
Med bakgrunn i innspill fra Erling Bergh har ei arbeidsgruppe bestående av representanter fra Verdal historielag og Verdal kommune jobbet med ideen om å utvikle et prosjekt med foreløpig tittel «Verdal for 50 år siden».

I 2018 er det 50 år siden Selskapet for industrivekstanlegg (SIVA) gjorde vedtak om å lokalisere et av de tre første industrivekstanleggene i Verdal. Dette ble et avgjørende vendepunkt i Verdals nyere historie og starten på denne helt spesielle omstillingsperioden i Verdal. Den første og mest hektiske perioden varte i nærmere 10 år, og i denne tiden ble en mengde viktige tiltak, etableringer, utbygginger osv iverksatt. De nærmeste årene vil det i tur og orden kunne markeres 50-års minne/jubileum for dem. Mange av disse enkeltmarkeringene er det naturlig at både Verdal kommune og Verdal historielag bidrar til å løfte fram. Men fordi de fleste av dem har felles bakgrunn i det større hendelsesforløpet som utfoldet seg disse årene, er det også grunn til å reflektere samlet over det tidsrommet hvor dette skjedde. Enkelthendelsene må skrives inn i denne større sammenhengen for at vi skal kunne forstå og bedømme historien om dem på en tilfredsstillende måte. For å få til dette, må noen ta ansvar for denne helheten, og for å redigere enkelthendelsene inn i den. På en rekke områder vil denne helheten strekke seg helt til vår egen tid.

Arbeidsgruppen har i sitt notat skissert muligheter for hvordan arbeidet med prosjektet kan angripes og systematiseres ut fra ulike innfallsvinkler.

Arbeidsgruppen foreslår i sitt notat

 • at det etableres en prosjektgruppe som jobber med konkretiseringen av prosjektet, hvor Verdal historielag oppnevner 2 representanter og Verdal kommune 3 representanter.
 • at prosjektplanen skal presenteres for prosjekteier innen utgangen av juni 2019.
 • at Verdal kommune bevilger kr 100.000 til arbeid med prosjektet i 2019.
 • at Verdal kommune blir prosjekteier.
   

Notatet er sendt både til kommunen og Verdal historielag for oppfølging. Historielaget gjorde i møte 9.11.18 følgende vedtak:
«Verdal for 50 år siden.
I og med at det siste utkastet er lite forandret fra det som ble diskutert på forrige møte, hadde vi denne gangen ikke så mange kommentarer. Det er viktig for Historielaget å få fram at vi er imponert over det arbeidet som utvalgets leder, Erling Bergh har gjort.
Historielaget ønsker at Nord Universitet blir representert i prosjektgruppa. Dette har vært vår holdning hele tiden og også vår forutsetning for å bli med i prosjektet.
Vi finner arbeidet med en digital plattform interessant, og det er viktig at Verdalsbilder blir med i diskusjonen om dette.
Videre ble det pekt på at Verdalsamfunnet gjennomgikk store endringer på 60-tallet, da særlig på industriområdet, og dette er på mange måter et bakteppe for at Siva valgte Verdal i 1968. Rudolf Holmvik ble bedt om å holde foredrag om dette og utviklingen videre på årsmøtet i 2019.».

Vurdering:
Rådmannen er positiv til det initiativet som er tatt. I likhet med det arbeidsgruppen skriver mener rådmannen at et arbeid med å få dokumentert historien rundt den store omveltningen som skjedde i verdalssamfunnet for 50 år siden er viktig. Ikke minst er det viktig å gjøre det mens mange av de menneskene som sto midt oppi det kan bidra i dokumentasjonen.
Arbeidsgruppen har gjort et godt grunnlagsarbeid, men før et slikt prosjekt eventuelt skal gjennomføres er det nødvendig med konkretisering både når det gjelder tematisk struktur, organisering av arbeidet og eierskap. Det vil også være viktig å se på hvordan en kan skape et bredt engasjement og eierforhold i lokalsamfunnet til prosjektet. Økonomiske rammer og mulig finansiering vil også være viktig å få konkretisert. Rådmannen mener derfor det må jobbes fram et forprosjekt som belyser disse momentene og hva som er realistisk å få til før kommunen kan ta stilling til eventuell gjennomføring av prosjektet.
Arbeidsgruppen foreslår at det legges fram en prosjektplan i løpet av første halvår 2019. Rådmannen er av den oppfatning at det er viktig at det gjøres en jobb som gir godt grunnlag å ta beslutning på, og at det er viktigere enn at forprosjektet blir presentert for prosjekteier innen utgangen av juni. Det kan være en ambisjon at forprosjektet skal være ferdig da, men at det gis åpning for å bruke noe mer tid dersom det blir behov.

Fra rådmannens side framholdes viktigheten av et bredt eierskap til prosjektet i lokalsamfunnet, og at en derfor bør ha en prosjektgruppe som er sammensatt med representanter som speiler et slikt perspektiv. Sammensetningen av prosjektgruppen gjøres i samarbeid mellom historielaget og kommunen, til sammen 5-6 representanter.

Når det gjelder økonomi til forprosjektet så er det ikke øremerket midler til dette prosjektet i kommunens budsjettforslag for 2019, men at rådmannen innen budsjettrammen må finne rom for dekning av utgifter i den størrelsesorden som arbeidsgruppen ber om.
 
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 11.12.2018 15:18
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS