Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Komité mennesker og livskvalitet 16.01.2019

Utvalg:     Komité mennesker og livskvalitet
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:        16.01.2019
Tid:          09:00 - 10:10
Til stede:  8 representanter


  

Sakliste som PDF - protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 1/19 Godkjenning av møteprotokoll 21.11.2018  Protokoll
PS 2/19 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 3/19 Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier - prioritering av søknader Saksframlegg Protokoll
PS 4/19 Anmodning om bosetting av flyktninger 2019 Saksframlegg Protokoll
PS 5/19 Valg samarbeidsutvalg for bo- og helsetunene  Saksframlegg Protokoll
PS 6/19 Oppnevning av ny representant til samarbeidsutvalg (SU) og skolemiljøutvalg (SMU) ved Stiklestad skole for resten av perioden 2015-2019 Saksframlegg Protokoll
PS 7/19 Overføring av barnehageplasser ved Ness barnehage til Vinne barnehage og Kanutten barnehage Saksframlegg Protokoll
PS 8/19 Andre saker - Protokoll

  

Oppmøte mennesker og livskvalitet 16.01.2019
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Trine Reitan AP Leder Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Nestleder Nei Vara : Grethe Dyrstad 
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Nei Vara : Geir Singstad
Bjørn Holmli AP Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Helena Kruken Ulvin KRF Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Einar Olav Larsen SP Medlem Ja  
Bård Storhaug  FRP Medlem Nei  

 

Fra administrasjonen møtte
Navn StillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Inger Storstad  Utvalgssekretær  

 

 

PS 001/19 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 16.01.2019

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
"Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 05.12.18 godkjennes."

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                                
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 05.12.18 godkjennes.
                        
    
 

PS 002/19 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 16.01.2019

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
"Referatene tas til orientering."

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                   
VEDTAK:  
Referatene tas til orientering.
 
       
  

PS 003/19 Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier - prioritering av søknader  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 16.01.2019

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
                       
VEDTAK: 
Verdal kommune prioritere søknadene til den nasjonale tilskuddsordningen for inkludering av barn i lavinntektsfamilier i følgende rekkefølge.

 1. Søknads id: 111350 Samordning av fritids-, ferietiltak – inkludering i meningsfylt fritid og ferie for barn og unge i lavinntektsfamilier.
 2. Søknads id: 115312 Sommerjobb for ungdom.
 3. Søknads id: 111450 I lag
 4. Søknads id: 113681 Kjør for livet i Verdal.
 5. Søknads id: 115082 Ferieaktiviteter for barn
 6. Søknads id: 113791 Ferieaktiviteter for ungdom.
 7. Søknads id:112072 Ungdomshuset Panzers matservering.
 8. Søknads id:116835 Scene Ung.
 9. Søknads id: 115116 Fellesaktiviteter for enkeltelever. 
   


        

PS 004/19 Anmodning om bosetting av flyktninger 2019  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 16.01.2019

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
                       
INNSTILLING: 
Verdal kommune imøtekommer IMDi sin anmodning om å bosette 16 flyktninger i 2019.
Familiegjenforente til bosatte flyktninger kommer i tillegg.
  
    
   

PS 005/19 Valg samarbeidsutvalg for bo- og helsetunene  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet -16.01.2019

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
                       
VEDTAK: 
Komite mennesker og livskvalitet vedtar å forlenge perioden for Samarbeidsutvalgets oppnevnte medlemmer i sak 32/16 med ett år, fra 01.01. - 31.12.19.
 
    
                       


PS 006/19  Oppnevning av ny representant til samarbeidsutvalg (SU) og skolemiljøutvalg (SMU) ved Stiklestad skole for resten av perioden 2015-2019
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet -16.01.2019

BEHANDLING: 
SP v/Trude Holm fremmet følgende forslag:
"Terje Aksnes oppnevnes som ny representant i SU og SMU ved Stiklestad skole for resten av valgperioden 2015-2019."

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                       
VEDTAK: 
Terje Aksnes oppnevnes som ny representant i SU og SMU ved Stiklestad skole for resten av valgperioden 2015-2019.   
                       

 

PS 007/19  Overføring av barnehageplasser ved Ness barnehage til Vinne barnehage og Kanutten barnehage  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet -16.01.2019

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
                       
INNSTILLING: 
Barnehageplassene ved Ness barnehage overføres til Vinne barnehage og Kanutten barnehage fra og med nytt barnehageår 2019/2020, og Ness barnehage avvikles. 
                       

              

PS 008/19 Andre saker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet  -16.01.2019

BEHANDLING: 
Repr. Grethe Dyrstad:

 • Etterspurte svar på spørsmål under sak 39/18 i møte 21.11.– hvordan er prosedyrene for å få svar på spørsmål i ettertid?
  Svar:
  Grethe sender etterlysing av svar til økonomisjefen (som skulle svare).
 • Miljø – kildesortering. Er kjent med at ikke alle enheter/avdelinger i kommunen foretar kildesortering. Alle bør gjøre det/gå foran som gode eksempler.
  Rådmannen:
  Tar med henstillingen videre.
   

Repr. Einar Olav Larsen:

 • Tilbakemelding på hvordan kuttene i budsjett for 2019 gjennomføres.
  Rådmannen svarte:
  Vanskelig å gi ei tilbakemelding/smørbrødliste på hvordan kuttene gjennomføres. Rapporteres i kvartalsrapporter.
  Komiteen kan få orienteringer i møter fra om status fra ulike enheter – alle må få den samme informasjonen.
   

Repr. Helena K. Ulvin:

 • SFO i ferier. Samlet oversikt over hvilke tilbud som gis av andre (lag/organisasjoner). Er det mulig?
  Rådmannen svarte:
  Tar med seg spørsmålet videre.
   
     
                  

      
     Til toppen av siden

Publisert: 14.09.2017 08:05 Sist endret: 16.01.2019 12:22
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS