Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 16.01.2019 - PS 3/19 Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier - prioritering av søknader

Saksbehandler : Lars Einar Karlsen

Arkivref : 2018/4987- /A11

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Mennesker og livskvalitet 16.01.2019 3/19

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Verdal kommune prioritere søknadene til den nasjonale tilskuddsordningen for inkludering av barn i lavinntektsfamilier i følgende rekkefølge.

 1. Søknads id: 111350 Samordning av fritids-, ferietiltak – inkludering i meningsfylt fritid og ferie for barn og unge i lavinntektsfamilier.
 2. Søknads id: 115312 Sommerjobb for ungdom.
 3. Søknads id: 111450 I lag
 4. Søknads id: 113681 Kjør for livet i Verdal.
 5. Søknads id: 115082 Ferieaktiviteter for barn
 6. Søknads id: 113791 Ferieaktiviteter for ungdom.
 7. Søknads id:112072 Ungdomshuset Panzers matservering.
 8. Søknads id:116835 Scene Ung.
 9. Søknads id: 115116 Fellesaktiviteter for enkeltelever.

Vedlegg:  

 1. 9 søknader 
 2. Rundskriv nr 1/2019 fra Bufdir – «Regelverk for nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier»

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):  
Ingen.

Saksopplysninger: 
Den 30.10.18 ble Verdal kommune informert om at Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) ville lyse ut «Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier (tidligere kalt Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom)». Midlene lyses ut med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak for 2019.

Informasjon om tilskuddsordningen ble lagt ut på kommunens hjemmeside, det ble sendt ut informasjon om ordningen til Idrettsrådet, Røde Kors, Frivillig Verdal og til de kommunale tjenesten som var søkere for 2018. I den informasjonen som ble sendt ut/lagt ut på hjemmesiden til Verdal kommune framgår det hvem som er kontaktperson for ordningen i Verdal kommune, lenke til tilskuddsordningens nettside, og informasjon om søknadsfristen.

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og unge. Den nasjonale tilskuddsordningen for inkludering av barn i lavinntektsfamilier er ett av flere tiltak i regjeringens strategi som skal bidra til å nå målet om at alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner vil kunne søke om tilskudd.

Alle kommuner som ønsker å søke om midler gjennom ordningen må ha en kontaktperson, de må kunngjøre ordningen lokalt, ivareta en knutepunktfunksjon samt vurdere og prioritere søknadene i tråd med regelverket.

Informasjon om ordningen og regelverket finnes på tilskuddsordningens nettside. Søknadsfristen var den 10.12.18.

I regelverket for ordningen står det følgende om målsetting og innhold i ordningen:
«Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre. Løsningen for å nå barn vil variere fra kommune til kommune og frivillige organisasjoner, og idretten som allerede får offentlig støtte forventes å bidra i de ulike løsningene.»

Det kan søkes om tilskudd til tiltak som:

 • a) Bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter.
 • b) Bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
 • c) Bidra til deltagelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer

Regelverket beskriver også hvem som kan søke på ordningen og hva kommunen skal gjøre i forhold til søknadene. «Kommunen/bydelen er direktoratets samarbeidspartner skal foreta en politisk og administrativ vurdering og prioritering av alle innkomne søknader etter at disse er oversendt fra Bufdir.»

Den kommunale prioriteringen bør gjøres på grunnlag av konkrete målsettinger for barne- og ungdomsarbeidet i kommunen, og på bakgrunn av lokale levekårsutfordringer for barn og ungdom. Det skal også i prioriteringen legges vekt på at barn og ungdom skal kunne delta og ha innflytelse i prioritering, planlegging og gjennomføring av tiltaket der det er naturlig.

Kommuner som får midler gjennom tilskuddsordningen skal sørge for at de har en knutepunktfunksjon. Denne funksjonen skal ha oversikt over, og bidra til å koordinere det frivillige og offentlige arbeidet i kommunen som er rettet mot målgruppen, slik at tiltakene på dette området kan dra nytte av hverandre.

Knutepunktfunksjonen skal være et kontaktpunkt i kommunen for frivillige organisasjoner som jobber med inkludering av barn i målgruppen.

I år har det kommet inn i alt 9 søknader (vedlagt saken), som skal vurderes og behandles administrativt og politiske – fristen for slik behandling er satt til utgangen av januar 2019

Vurdering:
Kommunen skal vurdere søknaden både administrativt og politisk. Målet med vurderingen er å se om søknadene oppfyller kravene i tilskuddsordningen. De søknadene som oppfyller kravene må så vurderes/prioriteres opp mot hverandre.
Videre er det egne kriterier i utlysningen/regelverket om at søknader som fremmer integrering, samarbeid mellom frivilligsektor og forebyggende tjenester og tiltak som retter seg mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblem/psykiske vansker/utfordringer knyttet til vold kan vektlegges.

Det framgår også av regelverket at det som det kan søkes tilskudd til er tiltak som:

 • a) Bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter.
 • b) Bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter.
 • c) Bidrar til deltagelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer.

Det er også et krav ifølge regelverket at tilbudet skal, så langt det er mulig, ha lave eller ingen kostnader for deltagerne. Det er en rekke kriterier som søkerne må forholde seg til, og disse kriteriene må vektlegges i prioriteringen vår. Verdal kommunes endelige vurdering/ prioritering må bygge på kriteriene og på at søknadene som prioriteres tilsammen må treffe de ulike målgruppene for ordningen som er barn, ungdom og deres familier.

Årets søknader er:

 • Søknads id: 113791 fra Frivillig Verdal – Ferieaktiviteter for ungdom.
  Målet med søknaden er at ungdommer berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter. Det søkes om midler til å gjennomføre en rekker turer/opplevelser for ungdom i løpet av 2019. Og det legges opp til å ha et ekstra fokus i rekruteringen på å få med fremmedspråklige elever. Dette arbeidet skal skje i et samarbeid mellom frivilligsektor og forebyggende tjenester. Tiltaket gjennomføres ifølge budsjettet uten egenandel fra deltagerne.
 • Søknads id: 113681 fra Kjør for livet – Kjør for livet i Verdal.
  Målet med søknaden er at ungdommer berørt av fattigdomsproblemer kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter, ferieaktiviteter og på alternative mestringsarenaer. Og at ungdommer i utenforskap skal få et tilpasset aktivitets- og fritidstilbud en kveld i uka, hele året gjennom.
  I søknaden skriver de at målgruppe bestemmes for hver kommune, og ønsker man fokus på integrering har man dette som premiss. Rekruteringen til tiltaket skal skje gjennom aktuelle kommunale tjenester. Tiltaket gjennomføres ifølge budsjettet uten egenandel fra deltagerne.
 • Søknads id: 116835 fra Scene Midt a/s – Scene Ung.
  Målet med søknaden er at ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur – og fritidsaktiviteter og gi ungdom alternative mestringsarenaer. Det søkes om midler for å utvikle et kulturprosjekt for og med ungdommer. Det er planlagt et samarbeid med ulike frivillige lag/foreninger og ulike kommunale forebyggende tiltak. Ifølge søknaden retter tiltaket seg spesifikt mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske vansker/utfordringer knyttet til vold. Tiltaket er ifølge budsjettet planlagt gjennomført med en forholdsvis høy egenandel fra deltagerne.
 • Søknads id: 115312 fra Verdal kommune og Verdal Sanitetsforening – Sommerjobb for ungdom.
  Målet for søknaden er at ungdom berørt av fattigdom skal få delta på alternative mestringsarenaer. Det søkes om midler slik at målgruppen kan få mulighet til å få sommerjobb og på den måten tjene penger til egen disponering. Sommerjobb for ungdom har fokus på å fremme integrering, og har som mål å tilby arbeid til ungdommer med minoritetsbakgrunn. Rekrutering og gjennomføring er planlagt i samarbeid mellom frivilligsektor og forebyggende tjenester i kommunen. Tiltaket gjennomføres ifølge budsjettet uten egenandel for deltagerne.
 • Søknads id: 115082 fra Frivillig Verdal – Ferieaktiviteter for barn.
  Målet for søknaden er et barn (og deres familier) som er berørt av fattigdomsproblemer skal kunne delta på kultur- og fritidsaktiviteter, ferieaktiviteter og på alternative mestringsarenaer. I samarbeid med ulike lag og foreninger skal det gis et tilbud i alle ferier, til å arrangere annerledes jul – lillejuleaften osv. Rekruteringen skal skje i samarbeid og dialog med forebyggende tiltak i kommunen. Tiltaket gjennomføres ifølge budsjettet uten egenandel for deltagerne.
 • Søknads id: 115116 fra Fau ved Verdalsøra ungdomsskole – Fellesaktiviteter for enkeltelever.
  Målet med søknaden er at ungdommer kan delta på kultur og fritidsaktiviteter. Man ønsker å ha en pott med penger som kan brukes til å dekke egenandel på nyttårsball og andre fellesaktiviteter utenfor skolen for enkeltelever som har behov for dette. Rekrutering til tiltaket skal skje gjennom forebyggende tjenester på ungdomsskolen. Tiltaket gjennomføres ifølge budsjettet uten egenandel for deltagerne.
 • Søknads id: 112072 fra Verdal kommune – Ungdomshuset Panzers matservering.
  Målet er å bidra til at ungdom berørt av fattigdomsproblemer skal kunne delta på alternative mestringsarenaer. Søker ønsker gjennom tiltaket å kunne tilby enkle måltider i ungdomshusets åpningstid. Ungdommer skal involveres i matlagingen og tiltaket er planlagt å fungere som en inkluderingsarena på flere plan. Tiltaket er planlagt gjennomført i samarbeid med ulike kommunale tjenester. Tiltaket gjennomføres ifølge budsjettet uten egenandel for deltagerne.
 • Søknads id: 111350 fra Verdal kommune – samordning av fritids- ferietiltak – inkludering i meningsfylt fritid og ferie for barn og unge i lavinntektsfamilier.
  Målet er å bidra til at barn og ungdom og deres familie som berørt av fattigdomsproblemer kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter, i ferieaktiviteter og på alternative mestringsarenaer. Søker ønsker å videreføre ordningen med Utstyrsbua, og utdeling av gratis klippekort/billetter/ti på topp pakker osv.. Tiltaket er planlagt gjennomført i samarbeid mellom frivilligsektor og ulike forbyggende tjenester i kommunen. Tiltaket gjennomføres ifølge budsjettet uten egenandeler for deltagerne.
 • Søknads id: 111450 – Verdal kommune – Ilag.
  Målet er å bidra til at barn og ungdom (og deres familier) skal kunne delta i kultur og fritidsaktiviteter, på alternative mestringsarenaer og i ferieaktiviteter. Søker ønsker å tilby gratis aktivitetstilbud til målgruppen i forbindelse med helgene. Søker har et klart fokus på integrering i sin søknad, og peker på metoder for å inkludere/sosialiser kvinner med flyktningbakgrunn og barn i vanlige aktiviteter. Aktivitetene gjennomføres i samarbeid mellom frivillige lag og foreninger og ulike kommunale tjenester. Tiltaket gjennomføres ifølge budsjettet uten egenandel for deltagerne.

Prioritering av søknadene:
I år er det mange gode søknader, og 8 av de 9 søknadene oppfyller de formelle kravene til tilskuddsordningen. Det er i alt 6 søknader som har ungdom som hovedmålgruppe, 1 søknad som har barn med deres familier som hovedmålgruppe og 2 søknader som har barn, ungdom og deres familier som hovedmålgruppe.

I det videre administrative arbeidet med å prioritere søknadene er det valgt å dele søknadene i to grupper;

 • Søknader med ungdom som hovedmålgruppe.
 • Søknader med barn, ungdom og deres familier som hovedmålgrupper.

I Verdal kommunes endelige prioritering av søknader er det viktig at vi favner alle målgruppene til ordningen, og at kommunen har en klar og tydelig prioritering av søknadene.

Det er 6 søknader (nr 113791, 113681, 116835, 115312,115116 og 112072 ) som har ungdom som deres målgruppe. 5 søknadene budsjetter med at deltagelse på aktivitetene skal være uten egenandel for deltagerne, og en søknad opererer med egenandel. Disse 6 søknaden rangeres i forhold til hverandre, og vi ser også på de vurderingene som Bufdir gjorde i fjorårets søknader når vi prioriterer de ulike søknadene opp mot hverandre.

 1. Søknads id: 115312 – Sommerjobb for ungdom.
  Søknaden prioriteres først av de søknadene som har ungdom som målgruppe. Tiltaket har fått støtte fra Bufdir i flere år. Tiltaket har som mål å skaffe sommerjobb/jobberfaringer for ungdom som ellers ikke ville ha fått slik jobb erfaring, man har også som mål å tilby ungdommer med minoritetsbakgrunn sommerarbeid. Søknaden prioriteres først fordi det treffer en stor del av målgruppen, har gode planer knyttet til rekrutering, bygger på et godt samarbeid mellom frivillighet, næringsliv og kommune, godt samarbeid med de som jobber forebyggende i kommunen og gir gjennom arbeidserfaringer alternative mestringsarenaer til ungdom som ellers ville hatt vansker med å komme inn på arbeidsmarkedet.
 2. Søknads id: 113681 – Kjør for livet.
  Søknaden prioriteres som nummer 2 av de søknadene som har ungdom som målgruppe. Tiltaket er en ny søker i år, og tiltaket har en mindre gruppe ungdommer som målgruppe. De har en god plan for rekrutering der ungdommer rekrutters også ut fra andre kriterier enn denne tilskuddsordningen. Søker har et godt samarbeid med ulike kommunale tjenester som jobber forebyggende. Tiltaket gir tilbud gjennom hele året og de gir de utvalgte ungdommene alternative mestringsarenaer og har gitt gode resultater i andre kommuner i forhold til deler av målgruppen for tilskuddsordningen.
 3. Søknads id: 113791 – Ferieaktiviteter for ungdom.
  Søknaden prioriteres som nummer 3 av de søknadene som har ungdom som målgruppe. Tiltaket har fått støtte fra Bufdir i flere år. Målet er at ungdommer berørt av fattigdomsproblemer skal kunne få ferieopplevelser gjennom hele året. Ungdommene rekrutteres fra målgruppa og tiltaket arrangeres i nært samarbeid mellom frivilligsektor og forebyggende tjenester i kommunen. Det jobbes også målbevisst på å rekruttere fremmedspråklige elever til tiltaket.
 4. Søknads id: 112072 – Ungdomshuset Panzers matservering.
  Søknaden prioriteres som nummer 4 av de søknadene som har ungdom som målgruppe. Bufdir vurderte en søknad med noe av det samme innholdet for 2018, og den søknaden ble avvist av Bufdir med begrunnelse av at «... den ikke treffer prioriteringene i regelverket og ikke beskriver hvordan den vil bidra til måloppnåelse». Årets søknad er tydelig på ungdommens medvirkning og på at den vil bidra til mestringsopplevelser, men fremdeles framstår søknaden som utydelig i forhold til hvordan dette tilbudet vil bidra til måloppnåelse slik den er definert i tilskuddsordningen.
 5. Søknads id: 116835 – Scene Ung.
  Søknaden prioriteres om nummer 5 av de søknaden som har ungdom som målgruppe. Dette er en ny søker på ordningen. Søknaden oppfyller tilskuddsordningens krav, er tydelig på at tiltaket vil bidra til at ungdom kan delta på kultur og fritidsaktiviteter, og at tiltaket vil bidra til alternative mestringsarenaer. Tiltaket er også rettet inn mot en gruppe ungdommer som ikke er nevnt av noen av de andre søkerne - ungdommer som vokser opp med foreldre med rusproblem/psykiske vansker/utfordringer knyttet til vold. Søker skisserer også et godt samarbeid med ulike kommunale forebyggende tiltak. Grunnen til at søknaden ikke prioriteres høyere er den store egenandelen som det budsjetters med at deltagerne skal bidra med. Denne egenandelen står strid med tilskuddsordningens mål om å inkludere av barn og ungdom i lavinntektsfamilier. En søknad uten egenandel ville ha blitt prioritert som nummer 2 eller 3.
 6. Søknads id: 115116 – Fellesaktiviteter for enkeltelever.
  Søknaden prioriteres som nummer 6 av søknadene som har ungdom som målgruppe. Søknad inneholder to elementer, nyttårsball og felles aktiviteter utenfor skolen. En søknad om støtte til juleball ble vurdert av Bufdir for 2018. Bufdir avslo den søknaden med følgende begrunnelse: « Aktiviteten i tiltaket, subsidiering av skoleball, skal hovedsakelig være for alle elever på skolen. Vi anser heller ikke tiltaket å være helt i tråd med rammene for hva det gis tilskudd til gjennom denne ordningen. Dette er et arrangement i regi av skolen/elevrådet og det er dermed skolens/elevrådets ansvar å legge til rette for inkludering av tilskuddsordningens målgruppe». Søknaden oppfyller dermed ikke kriteriene i denne ordningen, og settes dermed nederst på listen.

3 søknader (115082, 111350 og 111450 ) har barn, ungdom og deres familier som målgruppe. Ingen av disse søknadene har budsjettert med egenandel.

Tilsvarende søknader som 115082, 111350 og 111450 har blitt innvilget av Bufdir tidligere, og de gir samlet sett gode tilbud til hele målgruppen. Søknadene fremmer inkludering og bidrar til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon skal ha mulighet til å delta i minst en organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Det som skiller disse søknadene er at søknad nr 111450 og 115082 inneholder i mindre grad denne målrettede aktiviteten som 111350 har for å treffe hovedmålgruppa for ordningen.

Blant disse tre søknadene foreslår vi følgende prioritert rekkefølge:

 1. Søknad nr 111350 – Samordning av fritids-, ferietiltak – inkludering i meningsfylt fritid og ferie for barn og unge i lavinntektsfamilier.
  Søknaden prioriteres først av de søknadene som har barn, ungdom og deres familie som målgruppe. Søknad inneholder i større grad enn de andre søknadene en kombinasjon av universelle tiltak som Utstyrsbua (som er åpent og tilgjengelig for målgruppen 5 dager pr uke), med målrettede tiltak som utdeling av gratis klippekort til svømmehall/billetter til kino og kulturarrangementer/ti på topp pakker (frilufts- og folkehelsetiltak med kart til kommunens høyeste topper/turmål til barn, ungdom og familier som er berørt av fattigdomsproblemer. Gjennom tiltaket treffer man hele målgruppen for stønadsordningen på en god og inkluderende måte, og gjennom samarbeidet med forebyggende tjenester som Nav og Barnevern treffer man de familien/barna/ungdommene som tilskuddsordningen er innrettet for.
 2. Søknad nr 111450 – I lag
  Søknaden prioriteres som nummer to av de søknadene som har barn, unge og deres familie som målgruppe. Søknaden inneholder ulike aktiviteter gjennom hele året, gode strategier for rekrutering av deltagere fra målgruppen og et godt samarbeid mellom kommunale tjenester og ulike lag og organisasjoner i lokalsamfunnet. Gjennom sitt samarbeid med «Inkludering og Mangfold» blir det også rekruttert deltagere med minoritetsbakgrunn.
 3. Søknad nr 115082 Ferieaktiviteter for barn
  Søker prioriteres som nummer 3 blant søknaden som har barn og deres familier som målgruppe.
  Det planlegges ulike aktiviteter i alle ferier og høytider, og det er gode planer for rekrutering og samarbeid med andre.


     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 27.07.2021 10:10
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS