Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 16.01.2019 - PS 4/19 Anmodning om bosetting av flyktninger 2019

Saksbehandler : Anne Grete Wold Olsen

Arkivref : 2018/9978 - /F30

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Mennesker og livskvalitet 16.01.2019 4/19 
Formannskap 17.01.2019  
Kommunestyre 28.01.2019  

 

Rådmannens innstilling: 
Verdal kommune imøtekommer IMDi sin anmodning om å bosette 16 flyktninger i 2019.
Familiegjenforente til bosatte flyktninger kommer i tillegg.
 
Vedlegg:  
Brev fra IMDi 12.12.2018.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):  

Saksopplysninger: 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ber Verdal kommune om å bosette 16 flyktninger i 2019.

Anmodning fra IMDi var i 2018 på 17 flyktninger, på grunn av de lave ankomster til Norge mottok Integrering og mangfold i høst beskjed om at anmodning for 2019 kunne bli noe lavere.

IMDi har bedt norske kommuner om å bosette 5350 flyktninger i 2019, hvorav 270 enslige mindreårige. Til sammen 235 kommuner er bedt om å bosette flyktninger i 2019.

Anmodningen skiller ikke mellom flyktninger som bosettes fra mottak i Norge og overføringsflyktninger som kommer direkte til kommunen fra utlandet da disse gruppene skal møte samme tilbud i kommunen.

Antallet enslige mindreårige flyktninger er imidlertid spesifisert fordi bosetting av denne gruppen forutsetter et tilpasset apparat i kommunene. IMDi anmoder ikke Verdal kommune om å bosette enslige mindreårige flyktninger.

Familiemedlemmer til flyktninger som får familieinnvandringstillatelse blir som regel ikke bosatt ved offentlig hjelp, og inngår dermed ikke i anmodningen.

Det er fremdeles knyttet stor usikkerhet til IMDi sine anslag. Dette baseres på prognoser, og prognosene kan raskt skifte. Derfor er det uforutsigbart for kommunen å vite eksakt antall hvert år. Vi vet for eksempel ikke hvor mange familiegjenforente som kommer i tillegg til ordinær bosetting.

IMDI baserer sine anmodningstall fra framtidig bosettingsbehov i den enkelte kommune. Det er Nasjonalt utvalg for bosetting som fastsetter behovet på grunnlag av:

  1. Prognose for antall flyktninger i asylmottak som venter på å bli bosatt
  2. Prognose for antall asylsøkere som vil få opphold som flyktninger i Norge
  3. Stortingets avgjørelse om hvor mange overføringsflyktninger Norge skal ta imot

Kunnskapsdepartementet har fastsatt nye kriterier for fordeling av flyktninger til kommunene. IMDi har i samarbeid med KS vurdert fordeling av flyktningene til den enkelte kommune.

Resultater i introduksjonsordningen og mulighet for arbeid skal vektes med om lag 60 prosent i vurderingen, noe som er betydelig høyrere enn dagens ordning. Kommunenes kapasitet og kompetanse skal blant annet operasjonaliseres gjennom innbyggertall og vektes med omlag 40 prosent i vurderingen.

Økonomiske rammevilkår:
Integreringstilskuddet utgjør sammen med tilskudd til opplæring i norsk og samfunnsfag i stor grad det økonomiske grunnlaget for kommunens bosettings- og integreringsarbeidsarbeid.

Jf. beregningsutvalget sin rapport pr. august 2018 dekket integreringstilskuddet 95,2 prosent av kommunenes utgifter til bosetting og integrering i 2017, mot 92,3 i 2016. Den største andelen av de samlede utgiftene er knyttet til kommunenes integreringstiltak og administrasjon av disse.

Foreløpige satser 2019
BosettingsårSats
År 1 (2019) 190.500
År 2 242.000
År 3 172.000
År 4 85.500
År 5 71.600

I tillegg kommer familiegjenforening med disse gruppene, både de som kommer til Norge samtidig med hovedperson og de som får familiegjenforening på et senere tidspunkt. Integreringstilskuddet utbetales i 5 år for flyktninger og i 5 år for de fleste som kommer på familiegjenforening.

Særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger differensieres etter bosettingstidspunkt i bosettingsåret.

Vurdering:
Anmodningen fra IMDi for 2019 med bosetting av 16 flyktninger gjennomføres jf. vedtak i kommunestyret 2. november 2015 ( PS 92/15). Ut fra kommunestyrets vedtak skal 222 flyktninger bosettes i perioden 2015-2022.

Rådmannen vurderer det som riktig å si ja til IMDi sin anmodning om å bosette 16 flyktninger i 2019.
 
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 23.07.2021 10:04
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS