Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 16.01.2019 - PS 7/19 Overføring av barnehageplasser ved Ness barnehage til Vinne barnehage og Kanutten barnehage

Saksbehandler : Frode Kvittem

Arkivref : 2018/10336 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Mennesker og livskvalitet 16.01.2019 7/19 
Formannskap 17.01.2019  
Kommunestyre 28.01.2019  

 

Rådmannens innstilling: 
Barnehageplassene ved Ness barnehage overføres til Vinne barnehage og Kanutten barnehage fra og med nytt barnehageår 2019/2020, og Ness barnehage avvikles.
 
Vedlegg:  
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):  
Ingen.

Saksopplysninger: 
Ness barnehage har opplevd nedgang i barnetall de siste årene. Det ble avholdt et storforeldremøte i Ness barnehage 24. januar 2018 der denne problemstillingen ble løftet. I dette møtet ble det gitt lovnader om at det skulle komme avklaringer rundt barnehagens framtid dersom denne trenden fortsatte. Avklaringen kommer fram i økonomiplanen vedtatt 10.12.2018, men rådmannen finner det riktig at kommunestyret systematiserer denne i egen sak også.

I PS 76/18 Barnehage – tilstand og muligheter ble en rekke forhold på barnehageområdet beskrevet. Som det framgår av vedlegget «Barnehage – tilstand og muligheter» har kommunen en plikt til å tilby barnehageplasser til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen. Denne plikten kan løses gjennom at kommunen selv driver barnehager eller godkjenner barnehager drevet av private aktører. I samme vedlegg beskrives også de gjeldende økonomiske rammefaktorene, og i avsnittet «Prinsippet om stykkprisfinansiering» tydeliggjøres utfordringene som kommer dersom antall barn i en barnehage blir lavt. Det er beskrevet slik:

En ting som imidlertid vil være krevende for små enheter er behovet for å bemanne barnehagen gjennom hele dagens åpningstid, og dersom barnetallet blir lavt kan det bli krevende å sikre en forsvarlig bemanning. De fleste barnehagene har åpningstider som er i overkant av 10 timer, og det vil det være behov for at ansatte jobber i ulike deler av dagen (morgenvakt, mellomvakt og seinvakt). I tillegg har pedagogene planleggingstid og etterarbeid som ikke skal brukes direkte opp mot barna, og dermed vil et for lavt barnetall kunne medføre så lite inntekt at det ikke lar seg gjøre å lage en bemanningsplan innenfor tilgjengelig økonomi som er forsvarlig. En av våre kommunale barnehager, Ness, står ovenfor en slik situasjon ved inngangen til neste barnehageår (2019/2020). De vil, dersom det ikke blir flere enn 11 barn som det per dato ligger an til, ikke være i stand til å fylle hele dagens åpningstid med en bemanning som sikrer forsvarligheten. For kommunen vil det da være et alternativ å tilføre mer penger til denne barnehagen, men det vil igjen medføre økte overføringer til private barnehager om 2 år. Hadde Ness vært en privat barnehage med egne eiere ville de da, med samme logikk som kommunen, måtte drevet med underskudd. I de senere årene har flere små barnehager avviklet driften sin som følge av manglende lønnsomhet, og i Verdal har to private barnehager lagt ned sin virksomhet de siste 5 årene. Kommunen står således overfor en viktig beslutning knyttet til hva som skal skje i Ness dersom det ikke skjer noe med antall barn som søker dit.

I økonomiplanen som ble vedtatt 10.12.2018 ble følgende skrevet om Ness barnehage (side 59):
Fra og med 2019 vil Ness barnehage ha et barnetall som umuliggjør å drive den i balanse innenfor bemanningsnormen som er vedtatt. Årsaken til det er at barnehagen ikke har et tilstrekkelig antall barn for å sikre en forsvarlig bemanning gjennom hele barnehagens åpningstid. Ness har per dato ingen barn på venteliste, og fra høsten vil det ikke være et eneste barn mellom 0-2 år og kun 11 mellom 3 og 5 år. Det foreslås derfor å flytte barnehageplassene fra Ness til Kanutten og Vinne før barnehageopptaket i 2019. Dermed vil alle barn i Ness sikres å få barnehageplass sammen med de barna som de skal begynne på skole sammen med i nye Vinne og Ness skole.

Vurdering:
I tråd med økonomiplanens innretning besluttes det nå i egen sak å flytte barnehageplassene ved Ness barnehage til Vinne barnehage og Kanutten barnehage. I praksis innebærer det at de barna som i dag går ved Ness barnehage gis fortinn til barnehageopptak ved Vinne barnehage eller Kanutten barnehage. Barnehageopptaket skjer i mars 2019, og barna vil overføres til de nye barnehager fra og med nytt barnehageår 2019/2020. Ness barnehage vil drives som normalt våren 2019, og vil avvikles i forbindelse med avslutning av barnehageåret. Ansatte ved Ness barnehage vil innplasseres i ledige stillinger i barnehageområdet som følg av denne prosessen.

Foreldrene ved Ness barnehage ble orientert om at det forelå mulige utfordringene rundt videre drift av Ness barnehage allerede i januar 2018. På det tidspunktet var det ikke gjennomført nytt opptak for barnehageåret 2018/2019, og således forelå det noe usikkerhet rundt om trenden med synkende barnetall fortsatte. I dette møtet ble det også sagt noe om mulighetsrommet for videre barnehagedrift ved Ness. Dette er noe både styrer og ansatte er kjent med, og styrer ved Ness barnehage har hatt jevnlig dialog med både kommunalsjef og virksomhetsleder for barnehage det siste året. Samarbeidsutvalget ved Ness barnehage sendte en henvendelse til barnehageeier 5. november 2018, og i den ble det bedt om en avklaring av barnehagens framtid før jul. Samarbeidsutvalget fikk da til svar var en del av økonomiplanen 2019-2022.

Gjennom å overføre barnehageplassene fra Ness til Vinne og Kanutten vil markedsandelen for kommunale barnehager ikke endres. Endringen vil være at kommunen driver barnehage på to lokasjoner i stedet for tre. Dette vil naturligvis gi noen økonomiske gevinster knyttet til lokaler, og det vil også gi positive effekter for selve driften. Gjennom å overføre plassene i Ness til to andre barnehager vil disse barnehagene får et høyere barnetall. Det vil muliggjøre å sikre en forsvarlig bemanning gjennom hele barnehagedagens lenge. Skulle kommunen drevet disse barnehageplassene i Ness ville dette ikke vært mulig uten å tilføre barnehagen ytterligere midler. I sum ville dette gjort barnehagedriften i 2019 dyrere som igjen ville medført økte overføringer til private barnehager i 2021. I tillegg gir overføringen av barnehageplassene noe rom for administrativ effektivisering.

En annen krevende side ved at barnetallet går ned er at enkelte barn kan bli det eneste barnet i sitt årskull. Med dagens barnetall vil det som eksempel kun være ett barn mellom 1 og 3 år ved Ness. I tillegg vil et så lavt barnetall gjøre personalgruppen relativt liten, og det medfører at det blir få å spille på knyttet til faglige refleksjoner og utvikling.

Bakgrunnen for at det foreslås å beslutte overføringen allerede i januar 2019 er å gi foreldrene i Ness barnehage en trygghet om at deres barn gis fortrinnsrett ved barnehageopptaket i mars 2019. Det vil komme en sak om strukturendringer på barnehage våren 2019, men denne vil ikke være ferdig før barnehageopptaket.

Som et ledd i å overføre barnehageplassene ved Ness vil det frigjøres lokaler som kan sikre besparelser i prosessen med sammenslåing av Vinne og Ness skole. I forbindelse med at det skal foretas ombygginger på Vinne skole vil det være aktuelt å flytte alle elever til Ness i ombyggingsperioden. De frigjorte lokalene som barnehagen før disponerte vil da redusere behovet for brakkerigg eller andre midlertidige løsninger.
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 10.01.2019 13:37
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS