Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 13.02.2019 - PS 12/19 Bruk av kamera i kommunale bygg

Saksbehandler : Bjørn Erik Haug

Arkivref : 2019/212- /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Mennesker og livskvalitet 13.02.2019 12/19 
Formannskap 17.01.2019  

 

Rådmannens innstilling: 

 1. Kameraovervåking kan brukes på offentlige bygg og steder hvis det etter en samlet vurdering vurderes som formålstjenlig å sette opp kamera.
 2. Muligheter for å ta i bruk mindre inngripende tiltak for å minimere risiko eller løse et utfordringsbilde skal vurderes før kameraovervåkning eventuelt besluttes innført.
   

Vedlegg:  
Veileder fra Datatilsynet.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):  
Ingen. 

Saksopplysninger: 
I personvernregelverket finner man mange generelle regler for hvilke plikter en virksomhet har når den behandler personopplysninger - slik som opptak fra kamera. Disse pliktene må alle som driver kameraovervåking sette seg inn i. Datatilsynet har publisert en veileder som utfyller til disse reglene, se vedlegg.

Kameraovervåking skal ikke godkjennes av Datatilsynet. Den som overvåker har selv ansvaret for å overholde alle reglene i loven før overvåkingen settes i gang.

Helt overordnet må overvåkingen ha et behandlingsgrunnlag for å være lov. Som regel er «interesseavveining» det eneste behandlingsgrunnlaget som er relevant å se på i denne sammenhengen.

Når er kameraovervåking lov?

 1. Man må ha en saklig grunn til å filme. Det betyr at du på forhånd må ha definert skriftlig hva formålet med kameraovervåkingen skal være, og formålet skal være klart beskrevet.
   
 2. Man må ha et skriftlig definert formål med overvåkingen.
  Loven krever at kameraovervåkingen må ha et tungtveiende formål. Vern av liv og helse, eller forebygging eller oppklaring av gjentatt eller alvorlig kriminalitet, er formål som kan være tillatte. Det må altså foreligge et helt konkret problem eller være en overhengende fare for et problem av betydning
   
 3. Kameraovervåking må være nødvendig for formålet. Man bør først tenke grundig gjennom om overvåkingen vil ha en forebyggende virkning eller betydning for oppklaring av hendelser. Vil det hjelpe, og i så fall mot hva? Kameraovervåking må være et egnet tiltak for det man ønsker å oppnå. Deretter må man tenke over om problemet kan løses eller risikoen minimeres gjennom andre egnede, men mindre inngripende tiltak. Dersom det kan det, kan man ikke kameraovervåke. I enkelte tilfeller kan det kreves at den som vil overvåke har prøvd ut alternative løsninger uten å oppnå ønsket effekt.
  Eksempler på alternative tiltak er
  -fysisk sikring
  -begrenset adgang eller adgangskontroll, samt låse- og alarmsystemer,
  -tilstedeværelse gjennom økt bemanning eller vakthold
  -økt lyssetting
  -oppmerksomme ansatte, opplæring og gode rutiner
   
 4. Interessen i å kameraovervåke må veie tyngre enn personvernet til de som blir overvåket. Alle har en viss rett til sporfri ferdsel, og kameraovervåking er et inngrep i denne retten. Dermed må det tungtveiende interesser til for å kunne kameraovervåke. Interesseavveiningen påvirkes også av hvilke personvernvennlige tiltak man har iverksatt og hvordan de berørte opplever overvåkingen.
   

Hvilke offentlige områder kan overvåkes?
Offentlige områder, parker, strender og rekreasjonsområder
Det skal mye til for at offentlige myndigheter skal kunne overvåke parker, strender og andre rekreasjonsområder. Dette er steder der den enkelte gjerne kommer for å slappe av, og derfor er overvåking her svært inngripende.

Skoler
Overvåking på skoler for å motvirke hærverk eller annen kriminalitet skal normalt avgrenses til perioder utenfor alminnelig skoletid. Dette gjelder både inne og ute på steder hvor elevene ferdes i sin skolehverdag, slik som skolegård, ganger, kantine eller klasserom. Elever og foresatte skal være godt informert om overvåkingen og når den skjer.

Hvordan skal overvåking utformes?
Kameraovervåking skal skje på den minst inngripende formen. Man skal gi informasjon når overvåking skjer, skjult opptak er ikke tillatt. Opptak skal ikke oppbevares lenger enn nødvendig. Skiltet må synes godt. De skal ha en plassering og størrelse som gjør dem lett å se.
Kameraovervåking kan virke både proaktivt (forhindre en hendelse) og reaktivt (oppklare en hendelse). I mange tilfeller bidrar også kameraovervåkning til en generell økt trygghetsfølelse. Der kameraovervåking virker proaktivt, skal opptakene slettes fortløpende med et rimelig intervall – med mindre man har oppdaget en hendelse. I praksis kan syv dager være en tommelfingerregel, siden de fleste vil ha oppdaget relevante hendelser innen en uke.

Vurdering:
Før kameraovervåking vurderes som formålstjenlig å bruke på kommunale bygg, skal interesseavveining brukes som behandlingsgrunnlag.

Lovligheten av kameraovervåking skal vurderes. Er kameraovervåking nødvendig for formålet? Er alternative løsninger vurdert og prøvd før kamera settes opp?
Det må tungtveiende interesser til før kamera settes opp, og brukere/ansatte/elever må bli involvert. Vurderinger mv skal skriftliggjøres.
 
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 08.02.2019 15:22
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS