Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 20.03.2019 - PS 17/19 Oppnevning av representant til Helgådal Montessori SA

Saksbehandler : Frode Kvittem

Arkivref : 2019/3- /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Mennesker og livskvalitet 20.03.2019 17/19 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Verdal kommune oppnevner som politisk representant til styret i Helgådal Montessori AS:
 
Vedlegg:  
Brev av 21.12.18 fra Helgådal Montessori SA.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):  
Ingen. 

Saksopplysninger: 
Verdal kommune mottok en skriftlig henvendelse 21. desember 2018 (se vedlegg) fra Helgådal Montessori SA om oppnevnelse av en politisk representant til deres styremøter.

Friskolelova §5-1 sier følgende om dette:
Kapittel 5. Styrings- og rådsorgan
§ 5-1.Styret
Som øvste ansvarlege organ skal kvar skole ha eit styre. Skolen sitt styre skal oppnemnast i samsvar med det rettsgrunnlaget skolen blir driven etter.
Rett til å vere til stades på møte i styret, til å seie meininga si og få denne tilført protokollen, har:

 • a) ein representant oppnemnd av vertskommunen når det gjeld ein grunnskole, ein representant oppnemnd av fylkeskommunen når det gjeld ein vidaregåande skole,
 • b) ein representant for elevrådet ved skolar som har slikt råd,
 • c) ein representant frå foreldrerådet ved skolar som har slikt råd,
 • d) ein representant for undervisningspersonalet ved skolen,
 • e) ein representant for andre tilsette ved skolen,
 • f) dagleg leiar av skolen.

Styrets oppgaver er hjemlet i §5-2 i Friskolelova, og der står følgende:
§ 5-2.Styret sine oppgåver
Styret har den øvste leiinga av skolen og skal sjå til at skolen blir driven i samsvar med gjeldande lover og forskrifter.

Styret skal:

 • a) sjå til at elevar i opplæringspliktig alder som blir tekne inn ved skolen, får oppfylt retten til grunnskoleopplæring, og melde frå til foreldra og heimkommunen til elevar som over lengre tid ikkje møter fram til undervisninga utan lovleg grunn,
 • b) fastsetje storleiken på skolepengane,
 • c) vedta budsjett og rekneskap for skolen,
 • d) fastsetje inntaks- og ordensreglement for skolen,
 • e) fremje saker om flytting etter § 3-3 første ledd og bortvising etter § 3-10 andre ledd,
 • f) ha ansvar for at skolen har ei forsvarleg økonomi- og rekneskapsforvaltning,
 • g) sjå til at offentlege tilskot og skolepengar kjem elevane til gode,
 • h) sjå til at offentlege krav og føresetnader for verksemda blir oppfylte.
 • i) sørgje for å ha rett og nødvendig kompetanse i verksemda. Styret skal ha eit system som gir undervisningspersonale, skoleleiarar og personale med særoppgåver ved skolen høve til nødvendig kompetanseutvikling, med sikte på å fornye og utvide den faglege og pedagogiske kunnskapen og å halde seg orienterte om og vere på høgd med utviklinga i skolen og samfunnet.
 • j) tilsetje dagleg leiar.
 • k) drøfte den årlege rapporten om tilstanden i skolen som er utarbeidd etter tredje ledd.

Styret skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i gjeldande lover og forskrifter, og føresetnadene for godkjenninga blir oppfylte. Styret skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i § 7-2 tredje ledd. Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i skolen knytt til læringsresultat, fråfall og læringsmiljø.

Vurdering:
Som det framgår av forespørselen av 21.12 har kommunen mottatt en forespørsel om oppnevnelse av representant til styret i tråd med Friskoleloven. Friskoleloven har ingen bestemmelser om denne personen skal være en administrativ eller politisk representant, og kommuner løser også dette på ulike vis. Levanger kommune har valgt å kjøre samme prinsipp som brukes inn mot samarbeidsutvalg, og de har dermed oppnevnt en politisk representant. Stjørdal har valgt en løsning med en administrativ representant, og Steinkjer har per tiden ikke oppnevnt noen representant.

Rektor ved Helgådal Montessori i dag har dialog med administrasjonen rundt faglige problemstillinger og praktiske forhold som skyss, svømmeopplæring, kompetanseheving osv. Den administrative og faglige dialogen er med det ivaretatt. Rektor har imidlertid ikke den samme kontaktflaten inn mot politikken i Verdal, og i lys av det kan det være formålstjenlig å sikre styret dette. Styret vil dermed gis samme tilgang på politikkens felt som samarbeidsutvalgene ved de øvrige skolene.
 
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 23.12.2020 12:38
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS