Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 20.03.2019 - PS 19/19 Utvikling av Verdalselva - videre utredning av tiltak

Saksbehandler : Marthe Leistad Bakken

Arkivref : 2018/9892- /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Mennesker og livskvalitet 20.03.2019 19/19 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Videre utredninger med kostnadsoverslag gjøres for følgende områder:

 • Elvepromenade fra Bjartnes til Hagasvingen og fra Nessbanen til Ørin, inkludert bru
 • Opprusting og forskjønning av friområder på Ørmelen
 • Sykkelrute fra Volden til Verdal sentrum
 • Tilrettelagt fiskeplass ved Holmen
 • Offentlig badeplass Sørskaget
   

Vedlegg:  
Utvikling av Verdalselva - innkomne innspill.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):  
Ingen. 

Saksopplysninger: 
Det har i løpet av årene vært mye oppmerksomhet knyttet til utviklingen av Verdalselva som opplevelses- og aktivitetsarena. Både innbyggere og politikere har engasjert seg i flere ulike initiativ, blant annet gjennom k.sak 45/17 og k.sak 73/17.

Initiativene både fra innbyggere og kommunestyret er forsøkt ivaretatt gjennom en bredere tilnærming, der utvikling langs hele elva er vurdert, fra Trones til Veresvatnet. Arbeidet er gjennomført av en tverrfaglig arbeidsgruppe. Gruppen har gått bredt ut for å innhente innspill til arbeidet, blant annet gjennom prosess i de politiske komiteene våren 2018, innovasjonscamper i kommunens to ungdomsskoler, ved Øras dager og gjennom et innspillsmøte for grunneiere og frivilligheten.
Et godt tilrettelagt friluftstilbud er viktig for bolyst i kommunen og har en positiv innvirkning på folkehelsa. I forbindelse med planprosessen for en ny boligplan for Verdal har innbyggere i kommunen svart på hva som er viktig når de skal velge bosted. Punktene med flest svar er «sentrumsnært» og «tilgang til natur». Dette viser at det er viktig å tilrettelegge for lavterskel friluftsliv nært boområdene i kommunen.

Det er allerede gjort mye godt arbeid med tilrettelagt friluftsliv i kommunen og i det er i løpet av innspillsfasen gjort flere fysiske tiltak som støtter opp under utviklingen av Verdalselva som opplevelses- og aktivitetsarena:

 • Trimtrapp ved Tvistvold
 • Langnesskogen
 • Sti Ørin sør for E6-brua
   

Dette er i all hovedsak tiltak som er finansiert av eksterne midler og egeninnsats.
Arbeidsgruppen har gjennomgått alle innkomne innspill og sett flere av de i sammenheng. Det har vært viktig å se hele elva under ett og finne tiltak som kan bidra til utvikling i flere områder langs elva.

Følgende fem tiltak foreslås utredet videre:

 1. Elvepromenade fra Bjartnes til Hagasvingen og fra Nessbanen til Ørin, inkludert bru
  Elvepromenaden går i dag fra Trones og opp til Bjartnes der den svinger opp til Stiklestad allé. Det er mulig å forlenge turveien opp til Hagasvingen gjennom å etablere turvei i åkerkanter og utnytte eksisterende avlingsveger.
   
  Elvepromenaden på sørsiden av elva går i dag fra Ørin til Grønnøra. Det er mulig å forlenge turveien opp til Nessbanen. Fra Ørin/E6 etableres ny elvepromenade til Getzgården. Fra Ørmelen til Grønnøra renoveres eksisterende turvei. Fra Grønnøra opp til Nessbanen etableres turvei i åkerkanter og utnytte eksisterende avlingsveger.
  Dette må skje etter avtale og i samarbeid med grunneiere i området.
  For å knytte sammen turveiene og boligområdene Ness og Stiklestad etableres ei gang- og sykkelbru i området Hagasvingen (Ferjemannen).
   
 2. Opprusting og forskjønning av friområder på Ørmelen
  Ørmelen er et område som har behov for oppgradering av friområder. Kommunens grunn ved E6-brua forskjønnes og tilrettelegges for ferdsel og allmenn bruk. Øvrig opprusting og forskjønning av friområder skjer i samskapende prosesser med lokalbefolkningen og andre aktører.
   
 3. Sykkelrute fra Volden til Verdal sentrum
  Det er i dag mulig å sykle fra Steinkjer via Mokk og Malsådalen ned til Volden. Ved Hærfossen kan en krysse elva og sykle sørsiden av elva ned til Holmen gård på vei med lite trafikk. Med noe opparbeiding av turvei kan sykkelstrekningen knyttes sammen helt ned til Nessbanen og videre ned til Verdalsøra. Skilt og benker langs sykkelruta er en del av tilretteleggingen.
   
 4. Tilrettelagt fiskeplass ved Holmen
  Verdal Jeger og Fisk leier grunn av Verdal kommune ved utløpet av elva Inna. Her tilrettelegges det for enklere adkomst til fiskeplass, slik at bevegelseshemmede kan ha mulighet til å benytte seg av plassen. Tilrettelegging innebærer opparbeidelse av sti i åkerkant.
   
 5. Offentlig badeplass Sørskaget
  Sørskaget er et populært utfartsområde i Verdal og ligger utenfor Ramsarområdet og på utsiden av elveutløpet. Her tilrettelegges for offentlig badeplass med parkering og toaletter. Dette må skje etter avtale og i samarbeid med grunneier i området.
   

Vurdering:
I økonomiplanen 2019-2022 er det avsatt 500 000 kr i 2019 til utvikling av Verdalselva som opplevelses- og aktivitetsarena. De fleste av tiltakene beskrevet i saken kan delfinansieres gjennom spillemidler, der både dugnadsarbeid og kommunens egeninnsats kan være bidrag inn i en egenandel. For å få en bedre oversikt over kostnadsbildet for de ovennevnte tiltakene er det nødvendig å gjøre videre utredninger.

Rådmannen vil foreslå at det foretas videre utredninger med kostnadsoverslag for følgende områder:

 • Elvepromenade fra Bjartnes til Hagasvingen og fra Nessbanen til Ørin, inkludert bru
 • Opprusting og forskjønning av friområder på Ørmelen
 • Sykkelrute fra Volden til Verdal sentrum
 • Tilrettelagt fiskeplass ved Holmen
 • Offentlig badeplass Sørskaget
   

  
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 14.03.2019 13:43
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS