Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 15.05.2019 - PS 23/19 Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner

Saksbehandler : Marthe Leistad Bakken

Arkivref : 2019/673 - /141

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 14.05.2019 37/19
Komite Mennesker og livskvalitet 15.05.2019  23/19
Formannskap 16.05.2019 55/19

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven vedtar formannskapet å varsle om planoppstart samtidig med at «Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner i Verdal, datert 4. mai 2019», sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker.
 
Vedlegg:  

  1. Høringsforslag til Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

Saksopplysninger:
I henhold til Verdal kommunes Planstrategi 2017-2020, vedtatt i kommunestyrets sak 32/17, skal det iverksettes revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og Kommuneplanens arealdel. Det er også vedtatt revidering av eksisterende og (utarbeidelse av nye) kommunedelplaner. Arbeid med ny kommunal planstrategi vil samordnes med øvrige planprosesser og vedtas i forkant av ny kommuneplan.

Følgende planer skal revideres eller utarbeides:

  • Kommuneplanens samfunnsdel, revidering
  • Kommuneplanens arealdel, revidering
  • Kommunedelplan oppvekst, revidering
  • Kommunedelplan helse, omsorg og velferd, revidering
  • Kommunedelplan kultur, revidering
  • Kommunedelplan næring, revidering
  • Kommunedelplan anlegg og infrastruktur, ny

I henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 skal det utarbeides planprogram for alle planprosesser knyttet til utarbeidelse eller revidering kommuneplaner og kommunedelplaner. Planprogrammet er en plan for planprosessen. Det skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, frister og deltakere, opplegg for medvirkning, alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Planprogrammet skal sikre offentligheten mulighet til å påvirke innholdet i det videre planarbeidet.

Det utarbeides gjerne et planprogram for hver planprosess. Imidlertid vurderes det her som mer hensiktsmessig å legge til rette for samtidige og koordinerte planprosesser gjennom et felles planprogram. Dette fordi alle planene på ulike måter retter seg mot de samme innbyggerne. Et felles planprogram vil også ivareta krav i lovverket om samordna og helhetlig planlegging, og bidrar til effektive planprosesser både med tanke på gjennomføring og økonomi.

Forslag til planprogram bygger på plan- og bygningslovens §§ 11-1, 11-2, 11-4, 11-5, 11-7, 11-12 og 11-13. Planprogrammet skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker, samtidig med varsling av planoppstart. Etter 6 ukers høring vil planprogrammet gå til endelig politisk behandling i kommunestyret.

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi, jamfør lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven § 10-1 om kommunal planstrategi.

Kommunal planstrategi er ikke en plantype, men et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge det videre planarbeidet, og krever ikke planprogram. Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel 11 i plan- og bygningsloven. Arbeidet med ny kommunal planstrategi vil derfor samordnes med øvrige planprosesser og vedtas av kommunestyret i 2020. 

Bskrivelse 

Saken legges fram for komiteene, som anbefales å ta saken til orientering, slik at kunnskapen om at planprogrammet legges ut på høring blir også disse organene til del.

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 05.02.2021 14:37
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS