Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 15.05.2019 - PS 24/19 Bygdeboknemnda. Planlagte bokutgivelser

Saksbehandler : Ingvild Aasen

Arkivref : 2018/8195- /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Mennesker og livskvalitet 15.05.2019 24/19 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

  1. Komite for mennesker og livskvalitet tar saken til orientering.
  2. Framtidige kostnader knyttet til utgivelse av bygdebøker søkes innarbeidet ved de årlige budsjett-/økonomiplanbehandlinger.
     

Vedlegg:  
Notat fra Bygdeboknemnda.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):  
Ingen. 

Saksopplysninger: 
Det jobbes for tiden aktivt og omfattende med skriving av bygdebøker og bygdeboknemnda, og det vil komme en rekke bind som er klare for utgivelse de nærmeste årene framover. Rådmannen hadde for en tid tilbake møte med representanter fra Bygdeboknemnda hvor han ba om at de utarbeidet en oversikt over antatte utgivelser de kommende årene, og en antydning av hvilke kostnader utgivelsene kan innebære.
Bygdeboknemnda har som oppgave å gi ut serien «Heimer og folk» for alle grender i kommunen. Denne serien dekker perioden fra ca. 1800. De eldste bøkene går fram til 1940, nyere utgivelser går delvis opp mot dags dato.
I tillegg ønsker nemnda også å dokumentere kommunens middelalderhistorie, ettersom dette er et tilnærmet blankt kapittel i kommunens historie. Øystein Walberg har utarbeidet et omfattende manuskript som tar for seg generell historie, rashistorie og gårdshistorie hovedsakelig for perioden 1000-1675. Bygdeboknemnda mener Walbergs manuskript dekker den udokumenterte perioden på en grundig og god måte.
Manuskriptet er såpass omfattende at det bør deles i to eller tre bind, avhengig av hvilket format som velges. Per i dag er bygdeboknemnda innstilt på to bind i A4-format, dette synes både å være rimeligst og gir bedre muligheter til en tiltalende utforming av bøkene.
En middelalderhistorie vil forøvrig føye seg inn i rekken av andre temabøker som er utgitt innenfor rammene av Verdalsboka. Tidligere utgivelser er: Skogbrukshistorie (2 bind), Krig, okkupasjon og motstand, Verdal samvirkelags historie, Ras i Verdal (2 bind) og Bygda og biblioteket.

Kostnader og finansiering
Ut fra erfaringene med tidligere utgivelser ligger kostnadene med utgivelser av «Heimer og folk» på i størrelsesorden 200 000 kroner for ett bind på rundt 500 sider og et opplag på 400 eksemplarer. Kostnadene er i sin helhet knyttet til grafisk produksjon og trykking av bøkene.

Velges A4-format for middelalderhistorien antas kostnaden per bind å ligge på 150 000-200 000 kroner for et opplag på 100 eksemplarer. Et såpass begrenset opplag er, etter bygdeboknemndas vurdering, valgt ut fra at disse bøkene ikke får den samme lokale tilknytning som «Heimer og folk» og dermed heller ikke kan forventes tilnærmet samme salg.

Tidligere utgivelser av bygdebøker har vært finansiert ved at kommunen dekker produksjonskostnadene, og at inntektene fra salg tilfaller kommunen. Med en pris på 350-400 kroner per bok, dekker imidlertid ikke inntektene kommunens utgifter ved utgivelsene.
Ved de siste utgivelsene (Verdalsøra bind A i 2014 og Vinne i 2016) har mellombeløpet blitt dekt med et tilskudd på kr 150.000 pr bind fra kommunens disposisjonsfond.

Planlagte utgivelser:
Planlagte utgivelser

Som oversikten over viser mangler da bøker for Ulvilla og Helgådal, foreløpig er det uavklart når bøker for disse grendene kan utgis.

Kostnadene per år er antydninger og basert på de kostnader som Bygdeboknemnda kjenner i dag. Bygdeboknemnda tar forbehold om at rekkefølge og omfang på utgivelsene kan endres. Det er bl.a. usikkerhet ettersom de foreløpig ikke vet sikkert om Leirådal/Raset og/eller Vuku blir på ett eller to bind. Dette blir ikke avklart før manus til bøkene er ferdig utarbeidet.

Representanter fra bygdeboknemnda vil i møtet gi en orientering om arbeidet som gjøres.

Vurdering:
Det gjøres et uvurderlig lokalhistorisk arbeid i regi av bygdeboknemnda som er av stor verdi for kommunen og lokalsamfunnet. Det legges ned en enorm innsats i form av frivillig ulønnet arbeid, først og fremst av forfatterne, men også av bygdeboknemnda i form av korrekturlesing, GPS-merking, skaffe billedmateriale o.a.

Ettersom det er lagt fram en plan som viser at det sannsynligvis blir årlige utgivelser foreslår rådmannen at vedtak om utgivelse av hvert enkelt bind og kostnader knyttet til disse, innarbeides i budsjett/økonomiplan for det enkelte år i stedet for at det legges fram som enkeltsaker i løpet av året.
 
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 09.05.2019 15:26
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS