Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 05.06.2019 - PS 28/19 Innflytterpakke og småbarnspakke

Saksbehandler : Kari Forberg Prestvik

Arkivref : 2019/2061 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Mennesker og livskvalitet 05.06.2019 28/19 
Formannskap 06.06.2019 63/19 
Kommunestyre 17.06.2019  

 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret slutter seg til vurderingene i saken og ber om at tiltakene som skisseres realiseres snarest mulig.
 
Vedlegg:  

 1. Småbarnspakke - Innspill Komite Mennesker og Livskvalitet
 2. Innflytterpakke - Innspill Komite Mennesker og Livskvalitet
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen. 

Saksopplysninger:
Kommunestyret vedtok 10.desember 2018, PS 106/18, å utvikle en innflytterpakke og småbarnspakke for henholdsvis nye innbyggere og foreldre med nyfødte barn og barn under 1 år. Hensikten med innflytterpakken er å ønske nye innbyggere velkommen og hensikten med småbarnspakken er å sette fokus på behovet for høyere fødsels- og småbarnstall.

Ei arbeidsgruppe bestående av representanter fra kommuneorganisasjonen og Verdal næringsforum har innhentet innspill til innhold i pakkene. Det ble blant annet gjennomført et gruppearbeid i Komité mennesker og livskvalitet 20.mars 2019. Innspillene er vedlagt saken.

Gjennom innspillene og arbeidet i gruppa kommer det fram at det er en større dimensjon knyttet til dette enn kun innhold i innflytter- og småbarnspakke. Det er behov for en bedre profilering av kommunen, både som organisasjon og som bosted, slik at Verdal kommune blir mer synlig og mer attraktiv både for potensielle nye innbyggere og de som allerede bor i kommunen.

Dette er i stor grad knyttet til profilering digitalt, gjennom for eksempel kommunens hjemmeside, en eventuell «innflytterportal», sosiale medier, app'er og andre tiltak som kan øke attraktivitet og bolyst i kommunen. Denne type arbeid bør sees i sammenheng med kommunens arbeid med ny kommuneplan og økt fokus på samskaping og medvirkning, da dette krever nye plattformer for dialog og kommunikasjon.

Arbeidet med forsterking og utvikling av innbygger- og småbarnspakke har derfor hovedsakelig tatt for seg innhold i pakkene.

Innflytterpakke
Verdal kommune har i dag en innflytterpakke som ble utviklet i et samarbeid med næringslivet for noen år siden. Pakkene deles ut ved kommunens servicekontor ved personlig oppmøte og annonseres via kommunens hjemmeside. De siste tre årene har det vært følgende utdelingen av pakkene:

 • 2016: 43 familiemedlemmer
 • 2017: 62 familiemedlemmer
 • 2018: 24 familiemedlemmer
   

I samme tidsrom har antallet tilflyttere til kommunen vært:

 • 2016: 559 personer
 • 2017: 596 personer
 • 2018: 485 personer
   

Selv om det ikke er naturlig at antall mottakere av innflytterpakker nødvendigvis er like høyt som antall innflyttere, viser det at innflytterpakken deles ut i et noe begrenset omfang.

Dagens innflytterpakke har følgende innhold og bidragsytere:

 • Kart over Verdal sentrum – Verdal næringsforum
 • Overnatting på en av hyttene til Værdalsbruket – Værdalsbruket
 • Inngang til Stiklestadsommer eller Jul igjen – SNK
 • Gratis popcorn ved kjøp av kinobillett – Verdal kino
 • Batterisorteringseske - Innherred Renovasjon
 • 1 mnd gratis abonnement på Innherred – Innherred
 • Sykkelkart over Verdal og Levanger – Visit Innherred
 • Svømmehallbilletter til kommunens svømmehall
 • Aktivitetskalender
   

Innholdet i innflytterpakken er variert og kan i stor grad videreføres.

Med bakgrunn i innspillene som har kommet inn kan følgende være eksempel på nytt innhold og nye bidragsytere i en innflytterpakke:

 • 10 på topp-hefte – Bedriftsidretten
 • Gratis Rangbøtte (med golfballer) og kaffe, og evt. nybegynnerkurs i golf - Stiklestad Golfklubb
 • Fiskekort – Verdal jeger og fisk
 • Tur for alle
   

For å gjøre innflytterpakken mer tilgjengelig bør en se på muligheten for å gjøre den digital, slik at den kan lastes ned eller sendes ut per epost. Det vil også være mer bærekraftig på sikt. Dette kan i første omgang gjøres på en kostnadseffektiv og enkel måte, i påvente av det mer helhetlige profileringsarbeidet.

Småbarnspakke
Verdal kommune har ikke tidligere hatt en småbarnspakke og intensjonen er at pakken bidrar til å sette fokus på behovet for høyere fødsels- og småbarnstall.

Dersom en ønsker at tiltaket skal ha en reell effekt på fødsels- og småbarnstallet i kommunen vil det kreve større tiltak, som for eksempel gratis barnehageplass en periode. Et slikt tiltak ville både gjort kommunen synlig og enda mer attraktiv både for småbarnsfamilier som allerede bor i kommunen, og for de som vurderer å flytte til Verdal. Med et fødselstall mellom 140-150 barn i året, vil dette være et kostnadskrevende tiltak og krever ytterligere utredninger.

En småbarnspakke med diverse artikler som er relevante og nyttige for småbarnsfamilier er allikevel en fin oppmerksomhet til familier som nylig har fått barn og kan gi en signaleffekt. Pakken bør inneholde både profileringsmateriell og informasjon til familiene om tjenester og aktiviteter i kommunen.

Med bakgrunn i innspillene som har kommet inn kan følgende være eksempel på innhold i en småbarnspakke:

 • Profileringstøy med tekst/kommunevåpen (body, smekke)
 • Heimlaga artikler (votter/sokker etc)
 • Informasjon om barnehager, aktiviteter og friluftsområder i kommunen (Tur for alle, svømmehall etc.).
   

Småbarnspakkene deles ut på helsestasjon i forbindelse med helsekontroller i barnets første leveår. På denne måten vil kommunen enkelt nå ut til den aktuelle målgruppen.

Finansiering
En forsterking av innflytterpakken gjennom oppgradert innhold vil ikke kreve økte kostnader. Kostnader forbundet med utvikling av en digital innflytterpakke vil avhenge av hvilken løsning en velger, men også her er det mulig å utvikle gode løsninger på en kostnadseffektiv måte.

For småbarnspakken vil det påløpe noen kostnader i forbindelse med profileringsartikler og eventuelt for heimlaga artikler.

Kostnadsanslag for innflytterpakke og småbarnspakke:
Utvikling av digital løsning for innflytterpakke 10 000 kroner og småbarnspakke 30 000 kroner pr år.

Vurdering:
Med bakgrunn i vedtak i sak PS 106/18, om utvikling av en innflytterpakke og en småbarnspakke, anbefaler rådmannen at pakkene videreutvikles med utgangspunkt i innspillene som har kommet inn. Det arbeides videre med en digital løsning for innflytterpakken innenfor det ovennevnte kostnadsanslaget. Arbeidet ferdigstilles høsten 2019. Samtidig tas arbeidet med en helhetlig profilering av kommunen inn i arbeidet med ny kommuneplan og arbeidet med å videreutvikle Verdal kommune som samskapingskommune.
 

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 31.05.2019 12:55
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS