Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Komité mennesker og livskvalitet 22.11.17

Utvalg:     Komité mennesker og livskvalitet
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:        22.11.2017
Tid:          14:00 - 15:45
Til stede:  8 representanter

 
 
 

Sakliste som PDF - protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 44/17 Godkjenning av møteprotokoll 18.10.2017  Protokoll
PS 45/17 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 46/17 Budsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2021 Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 47/17 Organisering av forprosjekt - utbygging og renovering av Vinne skole Saksframlegg Protokoll
PS 48/17 Anmodning om bosetting av flyktninger i Verdal kommune 2018 Saksframlegg Protokoll
PS 49/17 Opprettelse av stilling som samhandlingskoordinator helse, for kommunene med underskrevet samarbeidsavtale med Helse Nord-Trøndelag Saksframlegg  Protokoll
PS 50/17 Beredskapsplan heldøgns omsorgsplasser fram til nytt helsebygg står ferdig 2020  Saksframlegg  Protokoll
PS 51/17 Andre saker - Protokoll

  

Oppmøte mennesker og livskvalitet 22.11.2017
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Trine Reitan AP Leder Ja  
Siri-Ginn Vinne SP Nestleder Ja  
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Ja  
Bjørn Holmli AP Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Helena Kruken Ulvin KRF Medlem Ja  
Siri Gunn Vinne SP Medlem Ja  
Bjørn Stian Hojem V Medlem Nei Marit Voll møtte som vara
Bård Storhaug  FRP Medlem Nei Ingen vara

 

Fra administrasjonen møtte
Navn StillingMerknad
Frode Kvittem Kommunalsjef oppvekst  
Inger Storstad  Utvalgssekretær  

 

 

PS 044/17 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 22.11.2017

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 18. oktober 2017 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                      
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 18. oktober 2017 godkjennes.
              
    
 

PS 045/17 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 22.11.2017

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
               
VEDTAK:  
Referatene tas til orientering.   
  
      
  

PS 046/17 Budsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2021 Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 22.11.2017

BEHANDLING: 
AP v/Trine Reitan fremmet følgende alternative forslag til rådmannens innstilling:
Rådmannens forslag til Budsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2021 tas til orientering.

Ved alternativ votering mellom rådmannens innstilling og AP v/Trine Reitan sitt forslag ble AP sitt forslag enstemmig vedtatt.
               
VEDTAK:  
Rådmannens forslag til Budsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2021 tas til orientering.
   
         
  

PS 047/17 Organisering av forprosjekt - utbygging og renovering av Vinne skole   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 22.11.2017

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
    
INNSTILLING:  

 1. Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide et forprosjekt for renovering og utbygging av Vinne skole for inntil 350 elever, 2 paralleller med inntil 14 klasser og en brutto arealutvidelse på inntil 1400 kvm2 innenfor en kostnadsramme på 110 millioner kroner. Dette for å møte behovet ved en sammenslått skole bestående av elever fra Ness skolekrets og Vinne skolekrets fra 1/8-2019.
 2. Det utarbeides et forprosjekt i samarbeid med et arkitektfirma/ingeniørfirma. Forprosjektet legges frem for kommunestyret for godkjenning.
 3. Det opprettes en styringsgruppe for forprosjektet som består av virksomhetsleder teknisk drift, virksomhetsleder skole og sfo, rektorene ved Vinne og Ness skole, samt verneombud og sfo leder fra hver av skolene.
 4. Forprosjektet innebærer utvikling av tekniske løsninger, romprogram og et kostnadsoverslag i et samarbeid mellom styringsgruppe og rådgiver. I tillegg innebærer dette arbeidet høy grad av brukerpåvirkning fra ansatte, elever, foreldre og andre naturlige interessenter (frivillige lag og organisasjoner med tilknytting til Vinne og Ness skoleområder). Rådet for likestilling av funksjonshemmede inviteres også til å komme med innspill i forprosjektet.
 5. Rådmannen bes om å finne løsning for midlertidige lokaler for Vinne skole i byggeperioden. Forslag til løsning legges frem til politisk behandling
   


   
   

PS 048/17 Anmodning om bosetting av flyktninger i Verdal kommune 2018   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 22.11.2017

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
    
INNSTILLING:  
Verdal kommune imøtekommer IMDi sin anmodning om å bosette 17 flyktninger i 2018.
Familiegjenforente til bosatte flyktninger kommer i tillegg.
 
    

   

PS 049/17 Opprettelse av stilling som samhandlingskoordinator helse, for kommunene med underskrevet samarbeidsavtale med Helse Nord-Trøndelag
   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 22.11.2017

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
    
INNSTILLING:  
Verdal kommune vil bidra til å opprette en stilling som samhandlingskoordinator helse, i et samarbeid mellom de andre kommunene med samarbeidsavtale med Helse Nord-Trøndelag. Dette er i tråd med anbefalingene fra KS v/rådmannsutvalget i Nord-Trøndelag. Vedlagte avtale mellom KS Nord-Trøndelag og Verdal kommune (vedlegg 1), er akseptert, signert og oversendt KS Nord-Trøndelag innen fristen, som er ved utgangen av 2017.
    

   

PS 050/17 Beredskapsplan heldøgns omsorgsplasser fram til nytt helsebygg står ferdig 2020   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 22.11.2017

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
    
INNSTILLING:  

 1. Den inngåtte samarbeidsavtalen med Inderøy kommune er en viktig del av Verdal kommune sitt ansvar for å sørge for tilfredsstillende kapasitet, og trygghet for evne til å yte forsvarlige helse- og omsorgstjenester, fram til det nye helsebygget står ferdig i 2020.
 2. Kostnadene til utredning og bygningsmessige tiltak finansieres innenfor driftsramme 2018 og forventet mindreforbruk i 2017, og skal framgå av tertialrapport 1/2018.
   

   

   

PS 051/17 Andre saker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 22.11.2017

BEHANDLING:  
Ingen saker.
  


       Til toppen av siden
Publisert: 14.09.2017 08:05 Sist endret: 27.11.2017 08:26
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS