Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 23.11.2016 - PS 46/16 Anmodning om bosetting av flyktninger i Verdal kommune 2017

Saksbehandler: Anne Grete Wold Olsen

anne.olsen@verdal.kommune.no

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 23.11.2016 46/16
Verdal formannskap 24.11.2016  
Verdal kommunestyre 28.11.2016  

 

Rådmannens innstilling:

Verdal kommune imøtekommer IMDi sin anmodning om å bosette 40 flyktninger i 2017.

Familiegjenforente kommer i tillegg til anmodningstallet fra IMDi.

Vedlegg:

  1. IMDi: Anmodning om bosetting av flyktninger 2017 PDF
      
  2. Beregningsutvalget 2016: kommunens utgifter til bosetting og integrering av flyktninger PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Flyktningkrisen vi sto ovenfor i 2016 er betydelig endret. Strømmen av asylsøkere, har som følge av stengte grenseoverganger i Europa, blitt betydelig redusert. Situasjonen høsten 2016 fortoner seg helt annerledes enn verdensbildet i 2015, da tilstrømmingen av asylsøkere var betydelig større enn det vi ser i 2016. I 2015 behandlet UDI til sammen 31 150 asylsøknader, pr. dags dato er antallet søknader 2526. En nedgang fra 2015 til 2016 på om lag 92 %. Færre asylsøkere til Norge og færre som innvilges opphold er hovedårsaken til at behovet har gått ned.

Bosettingsbehovet i 2017 er lavere enn tidligere plantall fra IMDi.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet(IMDi) ber Verdal kommune om å bosette 40 flyktninger i 2017.

IMDi anmoder kommunen om ikke å bosette enslige mindreårige flyktninger.

Det er fremdeles knyttet stor usikkerhet til IMDi sine anslag, og det er vanskelig å forutsi hvor mange flyktninger som vil komme til Norge i årene framover.

Det er derfor uforutsigbart for kommunen å vite eksakt antall hvert år.

IMDi oppfordrer kommunen om å fatte så presise vedtak for hvor mange flyktninger kommunen skal bosette, og at vedtaket ikke inneholder familiegjenforente, eller har andre forbehold.

Statlige tilskudd og refusjonsordninger

Kommunen mottar integreringstilskudd i fem år per flyktning etter faste satser vedtatt av Stortinget. For 2016 er satsen 717 400 for femårsperioden.

Satser for 2017 er ennå ikke vedtatt.

Bosettingsår Sats
År- 1(2016) 184 000
År- 2 220 000
År- 3 160 000
År- 4 83 400
År- 5 70 000


Ved bosetting mottar kommunene et engangstilskudd per barn i aldersgruppen 0-5 år som omfattes av integreringstilskuddsordningen. For 2016 vil barn født 1.1.2011 eller senere og som bosettes i kommunen i 2016, utløse tilskuddet. Tilskuddet utbetales samtidig med Integreringstilskudd År-1. Engangstilskuddet utgjør kr 24 500 pr. barn i 2016.

Ved bosetting av flyktninger med alvorlige, kjente funksjonshemminger og/eller atferdsvansker kan kommunene få ekstratilskudd på grunnlag av dokumenterte behov.

Kommunen kan søke IMDi om refusjoner på utgifter knyttet til barnevern.

Økonomiske rammevilkår

Kommunenes utgifter til bosetting og integrering av flyktninger dekkes i stor grad av tilskudd.

Overføringene fra staten dekker over 90% av kommunens utgifter i 2015 viser Beregningsutvalgets rapport fra august 2016:

  • Kommunene har i gjennomsnitt utgifter på 775 500 kroner per flyktning over fem år.
  • I 2015 dekket integreringstilskuddet over 90 prosent av kommunenes utgifter til bosetting og integrering.
  • Kommunene har i gjennomsnitt utgifter på 976 000 kroner per enslig mindreårig over fem år.
  • Kommunene får dekket 71 prosent av sine utgifter til enslige mindreårige i 2015 mot 63 prosent i 2014.
  • Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap dekker utgifter for personer som har rett og plikt, eller kun rett, til slik opplæring etter introduksjonsloven. Beregningsutvalgets kartlegging viser en gjennomsnittlig utgift per deltager på 118 000 for 1 100 timer opplæring.


Det er ingen særskilte tilskuddsordninger for bosatte flyktninger etter fem år. Kommunen kan påføres betydelige utgifter etter femårsperioden (tilskuddsperioden)for enkeltpersoner.

Vurdering:

Anmodningen fra IMDi for 2017 på bosetting av 40 flyktninger gjennomføres jf vedtak i kommunestyret 2. november 2015(PS92/15). Ut fra kommunestyrets vedtak skal 222 flyktninger bosettes i perioden 2015-2019. Det er pr dags dato bosatt 89 personer av vedtaket på 222. Vi forventer å bosette 43 flyktninger i 2016. Vi har registrert en familiegjenforent, men det er noe usikkerhet rundt det totale antallet familiegjenforente i år.

Rådmannen vurderer det som riktig å si ja til IMDi sin anmodning om å bosette 40 flyktninger i 2017.

Kommunestyret i Verdal har vedtatt å bosette 222 flyktninger innenfor en femårsperiode fra 2015-2019, og anmodningen på 40 flyktninger er innenfor denne rammen.
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 21.11.2016 10:57
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS