Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 26.10.15 - PS 53/15 Anmodning om bosetting av flyktninger 2015 - 2019

Saksbehandler: Rune Gjelvold

Arkivref : 2015/44 - /F30

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Mennesker og livskvalitet 26.10.2015 53/15
Formannskapet    
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:

 1. Kommunestyret imøtekommer IMDi sin anmodning om å bosette inntil 222 flyktninger i perioden 2015 til 2019.
 2. Administrasjonen får fullmakt til å disponere plassene for det enkelte år innenfor denne rammen.
   

Vedlegg:

 1. Anmodning om bosetting fra IMDi
 2. PS 45/15 Tilleggsanmodning om bosetting av flyktninger 2015 og 2016
 3. Asylum Trends 2014. UNHCR: mars 2015
 4. Ekstratilskudd for bosetting av flyktninger 2015. IMDi: 2015
 5. Årsrapport for bosetting 2014. IMDi: 2015
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
www.imdi.no

Saksopplysninger:
Verdal kommune har vedtak på at det skal bosettes 35 flyktninger i 2015 og 30 flyktninger i 2016.

I april 2015 ble Verdal kommune bedt om å vurdere på nytt hvor mange flyktninger kommunen kan bosette i 2015 og 2016. Kommunestyret vedtok i møte 26.05.15, under sak 45/15, følgende:

 1. Kommunestyret i Verdal stiller seg positiv til mottak av flere flyktninger under forutsetning av at kommunen får dekt de reelle utgiftene dette medfører.
   
  Antall for både 2015 og 2016 vil avhenge av antall syriske overføringsflyktninger.
   
  For 2015:
  Antall basert på tilleggsanmodning fra IMDi: 44 personer
  Samlet antall basert på behovet for å bosette ytterligere 3500 syriske overføringsflyktninger i 2015: 56 personer
   
  For 2016:
  Antall basert på tilleggsanmodning fra IMDi: 31 personer
  Samlet antall basert på behovet for å bosette ytterligere 4500 syriske overføringsflyktninger: 46 personer.
   
 2. Endelig vedtak gjøres når anmodningen fra IMDi kommer.
   

I ettertid er Verdal kommune bedt om å bosette 222 flyktninger i perioden 2015-2019. Antallet som kommunene blir bedt om å bosette er basert på IMDi sine plantall og prognoser:
50 flyktninger i 2015.
46 flyktninger i 2016.
46 flyktninger i 2017.
40 flyktninger i 2018.
40 flyktninger i 2019.

I perioden 2016-2019 er det behov for å bosette 50 000 flyktninger. I år er det behov for å bosette 13 000, og basert på vedtak i kommunene mener IMDi det er realistisk at 10 000 av disse blir bosatt. Kommunene bosetter altså langt færre enn behovet.

I 2015 ber IMDi Verdal om å bosette 50 flyktninger. Bakgrunnen for at det ble nedjustert fra 56 til 50 er at antallet syriske overføringsflyktninger nasjonalt har blitt nedjustert i 2015. Det vil ikke komme flere overføringsflyktninger i år ettersom de allerede er fordelt ut til kommunene. De som bosettes etter et nytt vedtak i 2015 vil hovedsakelig være personer i asylmottak som venter på bosettingskommune.

Antall flyktninger som Verdal blir bedt om å bosette i 2016, 2017, 2018, og 2019 er basert på følgende nasjonale plantall fra IMDi:

2016: 13.200
2017: 13.200
2018: 12.000
2019: 12.000

For årene 2015-2016 var svarfrist 30. september. Denne saken ble ikke lagt fram til politisk behandling i august, da rådmannen var av den oppfatning at dette vedtaket må fattes av det nye kommunestyret for 2015-2019, da forpliktelsene kommunen påtar seg gjelder for denne perioden. Dette ble IMDi orientert om.

For planperioden 2017 til 2019 er svarfristen 30.november.

Vurdering:
Rådmannen er kjent med at IMDi vil komme med nye prognoser på bosettingsbehovet fremover i begynnelsen av november i år. Selv om det ikke foreligger oppdaterte prognoser per dags dato fra IMDi, så tilsier flyktningsituasjonen i Europa og økningen av antall asylsøkere i Norge at flere personer vil få beskyttelse. Det innebærer at kommunene vil bli bedt om å ytterligere øke antall bosetteringer.

Det økte bosettingsbehovet fremover er ikke kun et resultat av Stortinget sitt vedtak på å ta imot 8000 syriske overføringsflyktninger over 3 år. Det er en generell økning av antall asylsøkere i Europa – som økte med 47 % i 2014 sammenlignet med tilsvarende periode i 2013. Syriske flyktninger utgjør den største andelen blant disse, og dette er det høyeste antallet asylsøkere som er registrert fra en enkeltgruppe siden 1992. Flyktninger fra Irak, Afghanistan, og Eritrea utgjør de største gruppene etter Syria.

I Norge har det vært en økning av antallet asylsøkere fra 2010 til 2014, men en liten nedgang fra 2013 til 2014. Det ble registrert 12 640 asylsøkere i fjor (UNHCR 2015), og flere asylsøkere enn tidligere har krav på beskyttelse i Norge. Ventetiden på mottak har økt siden 2012 med 2,2 måneder, og for enslige voksne var ventetiden i 2014 på 11 måneder (IMDi 2015).

Nå estimerer UDI at det vil komme 23 000 asylsøkere i 2015 og 33 000 asylsøkere i 2016. Dette er en betydelig økning fra tidligere år. IMDi sine plantall i denne saken er utdatert og er ikke basert på de nyeste anslagene til utlendingsmyndighetene.

Anmodningen fra IMDi er bosetting av 50 flyktninger i 2015. For bosetting i 2015 følger det et ekstratilskudd til Verdal kommune på kr 50.000 per person som kommunen bosetter over vedtaket på 35. Ved bosetting av 50 personer utgjør dette et engangsbeløp på kr 750.000.

Pr. i dag er det uklart om disse tilskuddene vil dekke de reelle utgiftene, jfr. forbehold i kommunestyrets vedtak sak 45/15, pkt. 1. Det er behov for å gjennomgå organiseringen av hvordan kommunen løser oppgavene knyttet til bosetting og integrering av flyktninger.

Verdal kommune har så langt i år bosatt 35 flyktninger, her av 15 overføringsflyktninger, 15 fra asylmottak, og 5 selvbosettere. I tillegg har kommunen tatt imot 9 familiegjenforente av flyktninger som allerede har blitt bosatt i kommunen. Det har med andre ord blitt bosatt det antall som kommunestyret har vedtatt.

Et vedtak på å øke bosettingen i 2015 fra 35 til 50 personer er krevende, særlig med tanke på at Introduksjonsloven krever tett individuell oppfølging av deltakere i introduksjonsprogram, og alle som bosettes må gjennom helsekontroll.

Antallet flyktninger kommunen blir bedt om å bosette inkluderer ikke familiegjenforente til disse personene. Erfaringsmessig har flyktningetjenesten i Verdal tatt imot 5-10 familiegjenforente årlig. IMDi anslår at antall familiegjenforente er 3-4 personer per 10. flyktning som bosettes. Det reelle antallet flyktninger som vil ha behov for helsekontroll, egnet bolig, norskopplæring og/eller introduksjonsprogram, og grunnskole for barn og voksne, vil derfor være betydelig høyere enn vedtaket.

Rådmannen anbefaler å imøtekomme IMDi sin anmodning om å bosette inntil 222 flyktninger i perioden 2015 til 2019.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 12.11.2015 15:15
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS