Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 13.01.2016

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 13.01.2016
Tid           : 09:00 - 10:50
Til stede  : 9 representanter

  

Rådmannen v/kommunalsjef oppvekst, Frode Kvittem, redegjorde for status for bosetting av flyktninger. 
 
  
Sakliste som PDF - protokoll som PDF 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 1/16 Godkjenning av møteprotokoll 16.12.2015 Protokoll
PS 2/16 Orientering - Verdal idrettsråd Saksframlegg Protokoll
PS 3/16 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - vurdering og prioritering av innkomne søknader Saksframlegg Protokoll
PS 4/16 Anmodning om bosetting av enslige mindreårige 2016 og 2017  Saksframlegg Protokoll
 PS 5/16 Andre saker - Protokoll

 

 

Oppmøte mennesker og livskvalitet 13.01.2016
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Trine Reitan DNA Leder Ja  
Vigdis Haldorsen SP Nestleder Ja  
Arild Kvernmo Pedersen DNA Medlem Ja  
Bjørn Holmli DNA Medlem Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Medlem Ja  
Helena Kruken Ulvin KRF Medlem Ja  
Marit Anna Morken SP Medlem Ja  
Bjørn Stian Hojem V Medlem Ja  
Bård Storhaug  FRP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
Navn StillingMerknad
Frode Kvittem Kommunalsjef oppvekst  
Inger Storstad  Utvalgssekretær  

 

 

 

PS 001/16 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 13.01.2016

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 16.12.15 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
         
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 16.12.15 godkjennes. 
    
    
 

PS 002/16 Orientering - Verdal idrettsråd  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 13.01.2016

BEHANDLING: 
Verdal idrettsråd v/leder Paul Elvebø og medlem Liv Inger Eklo Hynne var i møtet og orienterte om idrettsrådets arbeid.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK:   
Saken tas til orientering.
    
      
   

PS 003/16 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - vurdering og prioritering av innkomne søknader
   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 13.01.2016

BEHANDLING: 
Rådmannen, ved kommunalsjef oppvekst, viste presentasjon om barnefattigdom
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
         
VEDTAK:   
I forbindelse med utlyste tilskuddsmidler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet prioriterer Verdal kommune søknadene i følgende rekkefølge:

 1. Søknad nr. 9 fra Innherred samkommune: «Samordning av fritids- og ferietiltak: Inkludering og deltagelse i meningsfylt fritid og ferie for barn og unge fra levekårsutsatte familier»
 2. Søknad nr. 5 fra Frivillig Verdal: «Sommerarbeid for ungdom».
 3. Søknad nr. 8 fra Verdal kommune: «Ungdommens hus – en mestringsarena for alle».
 4. Søknad nr. 1 fra Frivillig Verdal: «Sommerturer for barn og unge»
 5. Søknad nr. 6 fra Verdal Røde kors: «Familiekvelder og turer»
 6. Søknad nr. 2 fra Frivillig Verdal: «Vinter turer»
 7. Søknad nr. 4 fra Frivillig Verdal: «Svett i lag»
 8. Søknad nr. 7 fra Verdal Røde kors: «Familiekvelder»
 9. Søknad nr. 3 fra Frivillig Verdal: «Høstgleder»  
   

 

PS 004/16 Anmodning om bosetting av enslige mindreårige 2016 og 2017   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 13.01.2016

BEHANDLING: 
Utdelt i møtet:

 • Uttalelse fra Innvandrerrådet.
   

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt        .
 
INNSTILLING: 

 1. Verdal kommune imøtekommer IMDi sin anmodning om å bosette inntil 14 enslige mindreårige flyktninger over 15 år i 2016, innenfor rammen av de 56 flyktninger kommunen allerede har sagt ja til å bosette.
   
 2. Rådmannen legger fram ny sak for kommunestyret når endelig anmodning om eventuell bosetting av enslige mindreårige flyktninger i 2017 foreligger. I og med at det er knyttet stor usikkerhet til anmodningen om behov for bosetting av EM i 2017, avventes vedtak om eventuell bosetting av EM mindreårige i 2017 til endelig anmodning foreligger høsten 2016   
   
    

PS 005/16 Andre saker  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 13.01.2016

BEHANDLING: 
Vigdis Haldorsen:

 • Helsestasjon- og skolehelsetjenesten.
  Hva har Verdal kommune gjort for å få forsterket helsesøstertjenesten i Verdal kommune?
  Rådmannen svarte at det kommer en interpellasjon om dette i førstkommende kommunestyremøte.
 • Ønsker at komitéen kan komme med innspill på befaringer.
  Svar: Komitéens medlemmer bes komme med innspill neste møte.
   

Bjørn S. Hojem:

 • Orientering i et senere møte om status for kommunale boliger gjennom Verdal boligselskap.
  Kommer i neste møte.
   

Bård Storhaug:

 • Hvor mange står på venteliste på sykeheimsplass?
  Besvares i neste møte.
   

Lederen refererte til slutt fra fagdag spesialundervisning hun hadde deltatt på her 6. januar.
 
 
    Til toppen av siden

Publisert: 13.08.2015 13:51 Sist endret: 13.01.2016 12:54
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS