Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 13.01.2016 - PS 3/16 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - vurdering og prioritering av innkomne søknader

Saksbehandler: Lars Einar Karlsen

Arkivref : 2014/8638 - /243

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Mennesker og livskvalitet 13.01.2016 3/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:  
I forbindelse med utlyste tilskuddsmidler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet prioriterer Verdal kommune søknadene i følgende rekkefølge:

 1. Søknad nr. 9 fra Innherred samkommune: «Samordning av fritids- og ferietiltak: Inkludering og deltagelse i meningsfylt fritid og ferie for barn og unge fra levekårsutsatte familier»
 2. Søknad nr. 5 fra Frivillig Verdal: «Sommerarbeid for ungdom».
 3. Søknad nr. 8 fra Verdal kommune: «Ungdommens hus – en mestringsarena for alle».
 4. Søknad nr. 1 fra Frivillig Verdal: «Sommerturer for barn og unge»
 5. Søknad nr. 6 fra Verdal Røde kors: «Familiekvelder og turer»
 6. Søknad nr. 2 fra Frivillig Verdal: «Vinter turer»
 7. Søknad nr. 4 fra Frivillig Verdal: «Svett i lag»
 8. Søknad nr. 7 fra Verdal Røde kors: «Familiekvelder»
 9. Søknad nr. 3 fra Frivillig Verdal: «Høstgleder»
   

Vedlegg: 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom – søknad om støtte for 2016 ble utlyst i rundskriv 01.2016 fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Rundskrivet er adressert kommuner, frivillige organisasjoner og andre. Søknadsfristen var i år satt til 20.11.15. Verdal kommune mottok e-post om ordningen den 14.10.15.

Tilskuddet ble gjort kjent via e-post til Frivillig Verdal, Verdal idrettsråd, Folkehelsekoordinator, Nav, Ungdomskontakt, Virksomhetsledere Skole og Barnehage og kommunalsjefer den 16.10.14. Samme dag ble ordningen også gjort kjent gjennom Verdal kommunes hjemmeside. Ordningen har også vært lyst ut på Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet hjemmeside.

Formålet med denne statlige tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og unge. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og unge skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekter og sosial situasjon.

Nytt av året var at det i utlysningen for 2016 ble framsatt krav om at kommuner som får midler gjennom tilskuddsordningen skal sørge for at de har en knutepunktfunksjon. Denne funksjonen skal prioritere oppsøkende arbeid mot familier som ellers er vanskelige å nå, og funksjonen skal videre sørge for at kommunen har god oversikt over alle relevante tiltak både i kommunal og frivillig regi. Denne funksjonen ivaretas i Verdal kommune av Lars Einar Karlsen – virksomhetsleder Ros.

I år er det kommet inn 9 søknader, det er tre færre enn i 2014. Det er i år 5 søknader fra Frivillig Verdal, 2 søknader fra Verdal Røde kors, en søknad fra Verdal kommune og en søknad fra Innherred samkommune.

I 2014 var det 5 søknader som kom fra ulike idrettslag. Det er ingen søknader fra idrettslag i 2015. Årsaken til det kan være at det er opprettet en egen ordning for idrettslag som heter «Lokale aktivitetsmidler», en tilskuddsordning under Kulturdepartementet.

Årets søknader er:

 • Søknad 1
   
  Frivillig Verdal søker om midler til å gjennomføre sommerturer for barn og ungdom berørt av fattigdom. Målet er å gi barn og unge varige og ektefølte opplevelser og oppleve mestring. Det søkes om midler til følgende turer i 2016 for ungdom: To dagers tur til Rypetoppen Adventurpark i Meråker, Rideleir i Jårm i Sverige, Sykkeltur fra Åre til Verdal og Sommergledeturer for barn i samarbeid med frivillige lag og foreninger – der barn kan utfordre seg selv på nye områder. Dette er et tiltak som også ble gjennomført i 2015 med støtte i barnefattigdomsmidlene.
  Det søkes om 120 500,- kroner til dette tiltaket.
   
 • Søknad 2
  Frivillig Verdal søker om midler til å gjennomføre Vinterturer for barn og unge berørt av fattigdom. Målet er å gi barn og ungdom tilbud om fritidsaktiviteter i skolens vinterferie, Ungdommene tilbys en gratis tur til Åre der de kan velge mellom en gratis dag i slalåm bakken, eller en gratis dag i opplevelsesbadet. Barna tilbys en opplevelsesdag, mest sannsynlig sammen med Jeger og Fisk i Verdal. Dette tiltaket ble også gjennomført i 2015 med støtte i barnefattigdomsmidlene.
  Det søkes om 63 500,- kroner til dette tiltaket.
   
 • Søknad 3
  Frivillig Verdal søker om midler til å gjennomføre Høstglede for barn og unge i skolens høstferie. Målet er å gi et tilbud til barn og unge i høstferien. Tilbudet omfatter buss til Vukuhallen, frokost, lunsj og fruktpause og ulike aktiviteter i løpet av dagen (aktiviteter som friidrett, fotball og klatring etc, tilbudet organiseres slik at ulike grupper får tilbud om ulike aktiviteter i løpet av dagen). Dette tilbudet gjennomføres i samarbeid med ulike idrettslag og foreninger i Verdal kommune. På kvelden gir Frivillig Verdal i samarbeid med sportsdykkerklubben/svømmeklubben i Verdal mulighet for unge som er svømmedyktige til å benytte seg av svømmehallen 1,5 – 2 timer. Tilbudet er selvsagt gratis for deltagerne. Dette tiltaket er det ikke søkt om midler til tidligere.
  Det søkes om 11 500,- kroner til dette tiltaket.
   
 • Søknad 4
  Frivillig Verdal søker om midler til tiltaket «Svett i lag». Dette er et gratis lavterskel ungdomsstyrt tilbud om fysisk aktivitet annenhver fredag i Ørahallen mellom klokken 19.00 og 22.00. Kommunen stiller hallen gratis til disposisjon. Miljøteam og Ungdomskontaktene sammen med andre stiller opp som voksne, men det er ungdommene som selv styrer aktivitetene. Det er søkt om midler til dette tiltaket tidligere.
  Det søkes om 33 000,- kroner til dette tiltaket.
   
 • Søknad 5
  Frivillig Verdal søker om midler til å gjennomfør «Sommerarbeid for ungdom». Målsettingen er at ungdom fra målgruppen for denne stønadsordningen skal få erfaring fra arbeidslivet og oppleve at de er en del av et fellesskap på en arbeidsplass. Dette vil også gi ungdommene mulighet til å tjene egne lommepenger, og dermed skaffe seg økonomi til å delta på aktiviteter sammen med venner og jevnaldrende. Målsettingen er å skaffe sommerjobb til 40 ungdommer på denne måten. Dette tiltaket ble også gjennomført i 2015 med støtte i barnefattigdomsmidlene.
  Det søkes om 480 000,- kroner til dette tiltaket.
   
 • Søknad 6
  Verdal Røde Kors søker om midler til å arrangere familiekvelder og turer. Målsettingen med tilbudet er å gi et gratis fritidstilbud til både innvandrerbarn og etnisk norske barn. Man ønsker å ta med deltagerne ut på tur sammen; på fisketur, båtturer og ulike vinteraktiviteter. Dette tiltaket ble også gjennomført i 2015 med støtte i barnefattigdomsmidlene.
  Det søkes om 14 000,- kroner til dette tiltaket.
   
 • Søknad 7
  Verdal Røde Kors søker om midler til å gjennomføre familiekvelder. Verdal Røde kors ønsker å gi barn et gratis fritidstilbud der de får mulighet til å oppleve mestring sammen med andre barn. Kvelden gjennomføres ved at barn tegner, maler eller lager ting sammen som barna får med seg hjem som et minne. Kveldene avsluttes med felles kveldsmat. Dette tiltaket ble også gjennomført i 2015 med støtte i barnefattigdomsmidlene.
  Det søkes om 7000,- kroner til dette tiltaket.
   
 • Søknad 8
  Verdal kommune søker om midler til etablering og drift av ungdommens hus. Målsettingen med dette tilbudet er å etabler et supplement til de mange fritidstilbudene i kommunen. Ungdommens hus skal fange opp barn og unge som av ulike årsaker ikke deltar i foreningsliv og idrettslag. Hovedmålet med tiltaket er å skape en arena for mestring og tilhørighet i lokalsamfunnet og bidra til å sikre gode fritidsarenaer for all ungdom i Verdal på tvers av bakgrunn, funksjonsnivå og sosial status. Dette er et tiltak som det ikke har vært søkt om midler tidligere.
  Det søkes om 500 000,- til dette tiltaket.
   
 • Søknad 9
  Innherred samkommune søker om midler til tiltak som skal stimulerer til inkludering og deltagelse i meningsfylt fritid for barn og unge som i liten grad benytter eksisterende kultur og fritidstilbud på grunn av svak familieøkonomi. Midlene skal gå til drift av utstyrssentral, ulike opplevelsestiltak som kino, basseng og gratis ti på topp turer og rekrutering av barn og ungdom med minoritetsbakgrunn inn i kommunens idretts- og kulturliv.
  Dette tiltaket ble også gjennomført i 2015 med støtte i barnefattigdomsmidlene.
  Det søkes om til sammen 2 220 000,- kroner for Levanger og Verdal til dette tiltaket.
   

Vurdering:
I vurderingene av de enkelte søknadene må Verdal kommune legge til grunn hva som er målgruppa for tilskuddsordningen og hva som er formålet med ordningen. Kommunen må også legge til grunn det som er vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel og i de ulike kommunedelplanene.

I planverkene er det definert at tjenestene skal ha et tydelig familiefokus. Videre påpekes det at det er behov for å skape alternative mestringsarenaer slik at flere kan inkluderes, og at tjenestene skal bidra med veiledning til foreldre. Dette er også viktige elementer i folkehelsestrategien i kommunen, med tanke på fysisk og psykisk helse. Ferieaktiviteter er i liten grad prioritert, selv om kommunen har bidratt til tiltak som «sommergleder».

I følge rundskriv 01/2016 fra Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet er målgruppa definert til å være barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppa når tiltakene retter seg mot kultur-, fritids-, og ferieaktiviteter. Formålet med ordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvenser av fattigdom blant barn og unge. Tilbudene skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader. Det er også et mål at tiltakene i tillegg til å oppfylle formålet også bidrar til et mer inkluderende fritidsmiljø.

Bufdir kan også i saksbehandlingen vektlegge følgende for 2016:

 • Søknader fra kommuner og bydeler med store levekårsproblemer.
 • Tiltak som skjer i et samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester.
 • Tiltak som fremmer integrering av barn og unge med innvandrerbakgrunn.
 • Tiltak som retter seg mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske vansker.
   

Ved tildeling av midler for 2015 la Bufdir de samme kriteriene til grunn og i tillegg skrev de følgende i vedtaket sitt: «I prioriteringen av søknadene har Bufdir vurdert hvilke tiltak som best bidrar til deltagelse og mestring for målgruppa i kultur- og fritidsaktiviteter og deltagelse på alternative mestringsarenaer, og tiltak som bidrar til at barn og ungdom og deres familier kan delta i ferieaktiviteter».

Alle søknaden vurderes å komme innenfor det regelverket og de kriteriene som Bufdir legger til grunn for sin saksbehandling. De bidrar til deltagelse og mestring på ulike områder og på alternative mestringsarenaer, og det er også tiltak som bidrar til at barn og ungdom og deres familier kan delt i ferieaktiviteter.

I prioriteringen av de enkelte søknadene vil behovet for å videreføre og videreutvikle enkelte tiltak stå sentralt, samtidig som nye tiltak – nye satsninger også må vurderes opp mot de kriteriene som Bufdir legger til grunn. Et moment som også har betydning i vurderingen av søknadene er at noen tiltak fikk tildelt midler i 2015 og andre søknader ble ikke innvilget av Bufdir i 2015.

Ut fra de momentene som er nevnt over innstilles det på følgende prioritering av de ulike søknadene for 2016.

 1. Søknad nr. 9 fra Innherred samkommune: «Samordning av fritids- og ferietiltak: Inkludering og deltagelse i meningsfylt fritid og ferie for barn og unge fra levekårsutsatte familier»
 2. Søknad nr. 5 fra Frivillig Verdal: «Sommerarbeid for ungdom».
 3. Søknad nr. 8 fra Verdal kommune: «Ungdommens hus – en mestringsarena for alle».
 4. Søknad nr. 1 fra Frivillig Verdal: «Sommerturer for barn og unge»
 5. Søknad nr. 6 fra Verdal Røde kors: «Familiekvelder og turer»
 6. Søknad nr. 2 fra Frivillig Verdal: «Vinter turer»
 7. Søknad nr. 4 fra Frivillig Verdal: «Svett i lag»
 8. Søknad nr. 7 fra Verdal Røde kors: «Familiekvelder»
 9. Søknad nr. 3 fra Frivillig Verdal: «Høstgleder».
   

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 06.01.2016 13:11
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS