Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 13.01.2016 - PS 4/16 Anmodning om bosetting av enslige mindreårige 2016 og 2017

Saksbehandler: Rune Gjelvold

Arkivref : 2015/44 - /F30

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Mennesker og livskvalitet 13.01.2016 4/16
Formannskapet 14.01.2016  
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:

 1. Verdal kommune imøtekommer IMDi sin anmodning om å bosette inntil 14 enslige mindreårige flyktninger over 15 år i 2016, innenfor rammen av de 56 flyktninger kommunen allerede har sagt ja til å bosette.
   
 2. Rådmannen legger fram ny sak for kommunestyret når endelig anmodning om eventuell bosetting av enslige mindreårige flyktninger i 2017 foreligger. I og med at det er knyttet stor usikkerhet til anmodningen om behov for bosetting av EM i 2017, avventes vedtak om eventuell bosetting av EM mindreårige i 2017 til endelig anmodning foreligger høsten 2016.
   

Vedlegg: 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. www.imdi.no
 2. Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet: Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger
 3. Beregningsutvalget. 2015. Kommunens utgifter til bosetting og integrering av enslige mindreårige flyktninger i 2014.
   

Saksopplysninger:
Flyktningkrisen og det store antallet asylsøkere som ankommer Norge, medfører økt behov for bosetting av flyktninger generelt, og enslige mindreårige (EM) flyktninger spesielt.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ber Verdal kommune om å bosette 56 flyktninger i 2016, herav 14 enslige barn og unge. IMDi ber også kommunen om å legge til grunn nye plantall for 2017. Disse tilsier bosetting av 60 personer i 2017, herav minst 22 enslige barn og unge. Det er knyttet stor usikkerhet til IMDi sine anslag, og det er vanskelig å forutsi hvor mange flyktninger som vil komme til Norge i årene som kommer. IMDi sine framtidige plantall revideres i løpet av 2016.

Det er stor økning i antallet EM under 18 år som skal bosettes i 2016. Oppdaterte prognoser viser at det er behov for å bosette minst 4 400 enslige mindreårige i Norge i 2016. Foreløpig plantall for 2017 er oppjustert til minst 7 000 enslige mindreårige. Om lag 20 prosent av de enslige mindreårige som kommer til Norge, er under 15 år.

IMDi ber ikke kommunen spesifikt om å bosette EM under 15 år. Om det vurderes som ønskelig, eller mulig å tilby plasser for unge under 15 år, innenfor anmodningstallet for EM, bes kommunen ta kontakt med IMDi.

Det er stor usikkerhet knyttet til ankomst av asylsøkere i 2016, også i 2017. IMDi vil i løpet av 2016 oppdatere kommunene på bosettingsbehovet for 2017 i det årlige anmodningsbrevet, og så langt som mulig gi foreløpige plantall for 2018 og 2019.

Enslige mindreårige
Enslige mindreårige asylsøkere er barn og ungdom som søker asyl i Norge uten å ha følge av foreldre eller andre som utøver foreldreansvar for dem, og som oppgir å være under 18 år. Dette inkluderer også de som kommer til landet i følge med andre voksne, for eksempel eldre søsken, tanter og onkler, men som ikke er deres foreldre. Dersom det på vedtakstidspunktet legges til grunn at asylsøkeren var under 18 år på søknadstidspunktet, beholder han eller hun i utgangspunktet sin status som enslig mindreårig selv om oppholdstillatelse innvilges og bosetting skjer etter fylte 18 år.

Barn og unge som har status som EM kan deles inn i to hovedgrupper:

 • 0-15 år (barn)
 • 15-18 år (unge/ungdom)
   

Ansvaret for de ulike aldersgruppene er fordelt slik:

 • Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har ansvaret for bosettingen av barn under 15 år.
 • IMDi har ansvaret for å bosette ungdom mellom 15 og 18 år.
   

Bosetting av EM vil i tillegg innebære å bosette flyktninger mellom 18-20 år som har status som EM. De samme tilskuddsordningene gjelder for denne gruppen frem til de fyller 20 år.

Kommunale oppgaver ved bosetting av EM.
Oppfølgingsbehovet til enslige mindreårige kartlegges av IMDi (15-18 år), eller Barne- ungdoms- og familieetaten (under 15 år). Kommunen må deretter vurdere aktuelle tiltak og behov basert på kartleggingsinformasjonen, samtaler med mottaket, den som skal bosettes og dennes verge. Det anbefales at kommunen har tett kontakt med den enslige mindreårige i perioden før bosetting.

Uavhengig av organisering i kommunen og hvem som har hovedansvar for oppfølging av enslige mindreårige, så vil en rekke kommunale tjenester bli involvert i bosettingen og oppfølgingen av barna og ungdommene. Kommunen har blant annet plikt til å yte tjenester og tiltak etter lov om barneverntjenester, opplæringsloven, introduksjonsloven, lov om sosiale tjenester og kommunehelsetjenesteloven.

Barne- Likestillings- og inkluderingsdepartementet skriver i sin håndbok om bosetting av enslige mindreårige fra 2011følgende: «Flere kommuner som skal bosette enslige mindreårige for første gang, eller skal etablere et nytt bofellesskap, har valgt å bruke prosjektorganisering i forberedelsesfasen. Et slikt prosjekt bør ha en styringsgruppe av ledere fra aktuelle etater. Saksbehandlere, miljøarbeidere og økonomiansvarlig bør knyttes til prosjektet. Prosjektet kan ha mange oppgaver: De skal anskaffe og klargjøre boligen, ansette miljøarbeidere og forberede tiltak for de bosatte: skoleplass, norskundervisning, bo trening og aktiviteter knyttet til sosial integrering. Det kan også være snakk om arbeidstrening samt psykososiale tiltak.»

Bosetting av EM forutsetter et kompetent og tilpasset virkemidler i kommunen. Dette innebærer både behov for plasser og tilstrekkelige ressurser i det kommunale barnevernet. Det er ikke slik at alle vil ha behov for omfattende barneverntiltak, det vil være individuelle forskjeller. Kommunen må foreta en vurdering i hvert enkelt tilfelle, og tilby egnet bo- og omsorgstiltak. Dersom det i denne forbindelse antas at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter barnevernlovens kap. 4, skal den kommunale barneverntjenesten undersøke forholdet, jf §4-3.

Tilbudet i kommunen bør generelt planlegges og utformes med utgangspunkt i følgende elementer etter anbefaling fra Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet (BLD 2011: s. 90 og 91 ):

 • En vurdering av hva barnet trenger ut fra kjennskap til barnets historie og egenart, livssituasjon og behov for omsorg, støtte, opplæring, helsehjelp osv.
 • En bo- og omsorgsløsning som gir stabile forhold, er tilpasset barnets alder og støtter dets utvikling. Barnet skal kunne forholde seg til trygge voksenpersoner i bomiljøet.
 • Gode og langsiktige forhold til voksne – også utenfor det offentlige tjenesteapparatet.
 • Et skoletilbud som gir barnet mulighet til å fullføre sitt utdanningsløp.
 • Dette inkluderer en kartlegging av hva slags faglige behov barnet har.
 • Gode relasjoner til jevnaldrende.
 • Mulighet til å kontakte hjemlandet og familien.
 • Fritidsaktiviteter og tilknytning til et lokalmiljø som bidrar til mening og mestring.
 • Mulighet til å knyttekontakt med egen etnisk gruppe.
 • Mulighet til å bli hørt og påvirke sin egen situasjon.
 • Behov for psykisk helsehjelp
 • Oppfølging etter fylte 18 år.
   

I BLD (2011) sin veileder til kommunene beskrives to mulige løsninger i kommunene for hvordan arbeidet med EM kan organiseres. Felles er at gruppen som skal organisere tiltakene bør ha kompetanse både på barn, barnevern og flyktningspørsmål. To ting er helt sentrale for kommunen: å forsterke og styrke det kompetansemiljøet kommunen har, og å ha egnede boforhold.

Statlige tilskudd og refusjonsordninger
I statsbudsjettet for 2016, og i tilleggsproposisjon om økte asylankomster, foreslår regjeringen å øke det særskilte tilskuddet med 100 000 kroner per enslig mindreårig flyktning som blir bosatt i 2016, og et ekstratilskudd på kr. 50 000 per flyktning som kommunen bosetter i 2016 utover det antallet kommunen ble anmodet om for 2015.

Kommuner som bosetter EM, vil altså få vanlig integreringstilskudd for hver bosatt EM, og et særskilt tilskudd når EM bosettes som for 2015 var kr 191.300,- per barn. Det særskilte tilskuddet utbetales årlig frem til og med fylte 20 år. Spesielt for kommende år er det forslag om å øke det særskilte tilskuddet med kr 100.000,- for EM i bosettingsåret 2016. Bosatte enslige mindreårige vil også telle med i det totale antallet bosatte som utløser ekstratilskudd på kr 50.000,-.

Særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger differensieres etter bosettingstidspunkt i bosettingsåret. Tilskuddet beregnes fra den måneden vedkommende blir bosatt. Dersom en kommune bosetter EM i januar har kommunen krav på kr 191 300,-. Finner bosettingen sted først i februar eller mars, har kommunen krav på henholdsvis kr 175 358 (11/12) eller kr 159 417 (10/12) av tilskuddsbeløpet osv.

I tillegg til tilskuddene, får kommunene refusjon fra staten for å dekke utgifter til eventuelle kommunale barneverntiltak utover kommunenes egenandel. Slike tiltak kan for eksempel være fosterhjem eller bokollektiv. Egenandel ved refusjon for kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger er i 2015 på kr 16 600,-. Utover den kommunale egendelen dekkes 80 % av utgiftene av staten.

Det er følgende satser på integreringstilskudd ved bosetting av EM (2015):

BosettingsårSats
År-1 (2015) 182.000
År-2 210.000
År-3 152.000
År-4 82.200
År-5 70.000

Økonomiske rammevilkår
Det er nedsatt et sentralt utvalg: «Beregningsutvalget for kartlegging av kommunale utgifter til bosetting og integrering av flyktninger» det såkalte Beregningsutvalget. Utvalget består av representanter fra kommune og stat og er ledet av IMDi. Hvert år kartlegger Beregningsutvalget kommunenes gjennomsnittlige utgifter til bosetting og integrering av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag.

Kartleggingen dekker perioden kommunene mottar integreringstilskudd og tilskudd til norskopplæring – det vil si året personene bosettes, samt de fire påfølgende årene. Formålet med denne kartleggingen er å se om faktiske utgifter til bosetting og integrering stemmer overens med hvor mye kommunene mottar i støtte fra staten

Hovedkonklusjonen til utvalget (2015:7) er at kommunene har «utgifter til enslige mindreårige utover det som dekkes av barnevernsrefusjon, enslig mindreårig-tilskudd og integreringstilskudd». De gjennomsnittlige utgiftene til utvalgskommunene i 2014 var på 391 100 kroner per enslige mindreårig over femårsperioden. Dette er kostnadene etter at alle inntekter er trukket fra (integreringstilskudd, refusjon av barnevernsutgifter, og tilskudd til bosetting av enslige mindreårige).

Beregningsutvalget sin rapport fra august 2015 er det antatt beste grunnlaget for å anslå utgiftene ved å bosette 14 enslige mindreårige i Verdal i 2016. Dersom gjennomsnittsutgiftene til utvalgskommunene legges til grunn, kan utgiftene ved å bosette 14 enslige mindreårige i 2016 estimeres til 5 475 000,- kroner i 5 årsperioden 2016-2020 (14*391 100,- =5 475 000,-). Det må understrekes at estimatet er basert på gjennomsnittsutgifter og gjennomsnittsinntekter i utvalgskommunene som deltar i Beregningsutvalget sin undersøkelse. Det er heller ikke tatt hensyn til endringer på både utgifts- og inntektssiden som vil gjøre seg gjeldende i 2016-2020, og en lang rekke andre variabler. Konklusjonen Beregningsutvalget gjør, er at kommunenes utgifter ikke dekkes i sin helhet.

Vurdering: 
Anmodningen fra IMDi for 2016 på bosetting av 56 flyktninger gjennomføres jf vedtak i kommunestyret 2. november 2015 (PS 92/15). Ut fra kommunestyrets vedtak skal 222 flyktninger bosettes i perioden 2015-2019. Det er pr. 10.12.15 bosatt 39 personer av vedtaket på 222. I tillegg til disse var det planlagt å bosette en familie på 8 den 09.12.15. Familien skulle komme direkte fra flyktningeleir i Jordan, men på grunn av sykdom hos ett av barna var det ikke mulig for familien å reise som planlagt. Det er usikkert om familien vil bli bosatt i 2015. Det er ikke bosatt noen EM i 2015.

Kommunestyret må ta stilling til om det er ønskelig å åpne for bosetting av EM over 15 år innenfor det anmodningstallet kommunestyret har vedtatt.

Det kommunale tjenesteapparatet må forsterkes og rådmannen er i gang med å se på løsninger for hvordan kommunens tjenestetilbud skal rigges for å lykkes med økt bosetting av flyktninger generelt, og EM spesielt.

Gjennom kommunens deltakelse i Husbankens programkommunearbeid jobbes det nå med en samordning av det boligsosiale arbeidet til vanskeligstilte på boligmarkedet i kommunen. Boliger til flyktninger inngår i dette arbeidet, og behovet for spesielt tilpassede boformer for EM tas inn i dette arbeidet. Husbanken har også ekstra fokus på boliger til flyktninger i årene som kommer.

Bosetting av EM mindreårige kan skape noen økonomiske utfordringer for kommunen, j.fr. beregninger som er gjort av det sentrale beregningsutvalget. Hvordan dette vil slå ut for kommunen vil være vanskelig å anslå nå, da kommunen ikke har noen erfaring med bosetting av EM i dette omfanget. Økonomiske konsekvenser utover det som dekkes av statlige tilskudd, må rådmannen derfor komme tilbake til når disse er nærmere kartlagt.

Rådmannen vurderer det som riktig å si ja til IMDi sin anmodning om å bosette inntil 14 enslige mindreårige flyktninger over 15 år i 2016, innenfor rammen av de 56 flyktninger kommunestyret allerede har sagt ja til å bosette. I og med at det er knyttet stor usikkerhet til anmodningen om behov for bosetting av EM i 2017, vurderes det som fornuftig å avvente vedtak om eventuell bosetting av EM mindreårige i 2017 til endelig anmodning foreligger høsten 2016. Kommunen har da også skaffet seg erfaring på bosetting av EM.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 06.01.2016 13:32
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS