Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 10.02.2016 - PS 7/16 Nye lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager 2016

Saksbehandler: Anne Haugskott-Bjugan

Arkivref : 2012/1515 - /A10

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Mennesker og livskvalitet 10.02.2016 7/16
Formannskapet    
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:
Verdal kommunes forslag til Lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager 2016 vedtas.

Rådmann gis myndighet til å inngå samarbeidsavtaler med private barnehager.

Vedlegg:

  1. Høringsbrev sendt ut til alle kommunale og private barnehager
  2. Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke – kommunale barnehager i Verdal kommune 2015
  3. Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager 2016 – sendt ut på høring.
  4. Tilbakemelding fra KS angående avklaring lokal forskrift/retningslinjer vs. Driftsavtale/samarbeidsavtale for ikke – kommunale barnehager.
  5. Samarbeidsavtale mellom Verdal kommune og (privat) barnehage.
  6. Høringsuttalelse fra private barnehager
  7. Høringsuttalelse fra Vuku barnehage
  8. Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager 2016 – nytt forslag etter høring
  9. Samarbeidsavtale mellom Verdal kommune og (privat) barnehage – nytt forsalg etter høring.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-10-09-1166.

Saksopplysninger:
Lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager 2016:

Bakgrunn:
Fra 1.1.2011 ble barnehagesektoren rammefinansiert. Rammefinansiering innebærer at kommunen har ansvaret for finansiering av både egne barnehager og ikke-kommunale barnehager. Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager (NrF-05/2011) omhandlet dette.

Ut fra disse endringene ønsket Verdal kommune å lage en lokal forskrift for likebehandling. Forskriften regulerer også forholdet mellom Verdal kommune som barnehageeier og Verdal kommune som barnehagemyndighet. Den første forskriften ble vedtatt for 2011.

Den lokale forskriften som kommunen vedtar er forankret i barnehageloven § 14 og den sentrale forskriften om tildeling av tilskudd til private barnehager, med ikrafttredelse 01.01.2016.

Verdal kommune hadde i 2015 en forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager. Dette dokumentet har nå endret navn til:
«Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager 2016» og erstatter forskriften fra 2015.

I 2015 har det blitt sett på grenseoppgangen mellom lokal forskrift og samarbeidsavtale, og det er innhentet tilbakemelding fra KS angående dette (vedlegg 4). Retningslinjene regulerer likebehandling av kommunalt tilskudd og samarbeidsavtalen regulerer samarbeid rundt opptak, kvalitet i barnehagene, felles kompetanseheving, tidlig innsats, felles prosedyrer osv. (se vedlegg 5)

Dokumentene ble sendt ut på høring til kommunale og private barnehager 18.12.2015, med høringsfrist 27.01.2016. I ordinær saksgangen er det ikke høringer internt i kommunale virksomheter. Men i denne saken er kommunale og ikke-kommunale barnehager likestilt – og barnehagemyndigheten skal med det gjennomføre slik prosess. Utøvelse av barnehagemyndighetsrollen gjør derfor at saksbehandlingen blir annerledes enn ordinært.

Rådmannen vil også bemerke at rollen barnehagemyndighet vil få tydeliggjort myndighet utenfor de ordinære linjene for vår tjenesteproduksjon, slik at rollen kan utøves uhildet og likt overfor alle barnehager, blant annet mht tilsyn.

Det er mottatt ett felles høringssvar fra alle private barnehager i Verdal kommune og en høringsuttalelse fra Vuku barnehage.

Vurdering:
Med bakgrunn i høringsuttalelsene fra private barnehager og Vuku barnehage er følgende element spilt inn til de to dokumentene:

Høringsuttalelse fra private barnehager:
Lokale retningslinjer

§ 2 Tilskudd
Vi presiserer at, jf ny forskrift §12 annet ledd siste setning, så skal lokale retningslinjer fastsettes før tilskuddsåret begynner.

§ 12 annet ledd, siste setning:
De lokale retningslinjer skal fastsettes før tilskuddsåret begynner.

I henhold til det er kommunene for sent ute.

Vurdering på innspill:
Ny forskrift ble satt i kraft 01.01.2016, og var ferdigstilt i oktober 2015. Det har på bakgrunn saksbehandlingstid, høringsfrist og møtedatoer ikke latt seg gjøre å fastsatt ny lokale retningslinjer før 01.01.2016. Punktet kan derfor ikke endres.

Del 4 Statlige midler, avsnitt 2: kompetansemidler

Vi ønsker å opprettholde det som opprinnelig står i lokale retningslinjer, blant annet slik at den enkelte barnehage kan søke om midler til kompetanseheving.
Dette i tråd med Regjeringens mål om å styrke arbeidet med kompetanseheving i barnehagesektoren. Det vil bli vanskelig å ha fokus på en helhetlig strategi for barnehagens personale hvis man fratas muligheten til å søke om kompetansemidler. Kompetanseheving for ansatte i barnehagen er et nødvendig tiltak for å opprettholde god kvalitet i et komplekst samfunn.

Grunnen til at vi ønsker at ordlyden i avsnitt 2 skal opprettholdes er Rådmannens føringer i Økonomiplan 2016-2019, s 12, første avsnitt nest siste setning: Midler til kompetanseheving er tatt bort til tross for Regjeringens signal om kompetanseheving som fokus for økt kvalitet i barnehagen.

Vurdering på innspill:
Verdal kommune imøtekommer innspill og opprinnelig ordlyd fra forskrift for likebehandling 2015 videreføres.

Samarbeidsavtale

Pkt. 1, underpunkt 12. Kommunen kan ikke kreve at vi har tariffavtale, men slik det stod tidligere – tilsvarende lønns- og arbeidsforhold.

Vurdering på innspill:
Verdal kommune imøtekommer innspill og endrer til opprinnelig ordlyd i forskrift for likebehandling 2015.

Pkt. 3 Moderasjonsordninger. Her kan kommunen med fordel vise til sentralt regelverk. Dette fremkommer i Forskrift om foreldrebetaling § 3.

Vurdering på innspill:
Forslag imøtekommes, ny tekst blir lagt inn.

Pkt. 4.1 Kommunalt tilskudd til ordinær drift
Vi foreslår at avsnitt to flyttes til Lokale retningslinjer.
Vi anser dette som overordna føringer som et grunnlag for samarbeidsavtalen.
I tillegg ønsker vi at setning to presiseres tydeligere, slik at bakgrunnsmateriale for kommunalt tilskudd blir sendt private barnehager i god tid. Viser til Levanger Kommune som har med representanter fra private barnehager i prosessen.

Vurdering på innspill:
Forslag imøtekommes og avsnitt flyttes.
Verdal kommune vil endre rutinene i forhold til prosessen med fastsetting av tilskuddssatser.

Pkt 4.2 rapportering – lokale retningslinjer
Dette punktet tas ut da føringene er lagt i Lokale retningslinjer, del 2 driftskostnader.

Vurdering på innspill:
Forslag imøtekommes og punktet tas ut.

Pkt. 5.5. Opphør av drift
Vi ønsker å reservere oss mot dette, det bør komme med i avtalen.

Vurdering på innspill:
Det er ønskelig å opprettholde dette punktet for å følge barnehageloven §12a – Rett til barnehageplass. Skal kommunen kunne sikre nok barnehageplasser er det viktig å ha dialog med de private barnehagene dersom de velger å avslutte driften sin.

Til slutt presiserer vi at kommunen benytter begrepene private barnehager og ikke-kommunale barnehager i dokumentene. Vi ber om at kommunen benytter private barnehager som begrep i dokumentene.

Vurdering på innspill:
Verdal kommune er enig i at begrepet private barnehager brukes i alle dokumenter.

Forslag til samarbeidsavtale vil bli endret etter innspill fra private barnehager. Når avtalen skal signeres vil innholdet gjennomgås med hver enkelt eier, eller representant for eier, for private barnehager.

Høringsuttalelse fra Vuku barnehage:
Lokale retningslinjer:

Del 1 Fellespott

Pkt. c Moderasjoner

Telledatoer er foreslått til 31.01 og 31.08 – blir det da etterskuddsvis eller forskuddsvis for hvert halvår?
Etterskuddsvis (for utbetalingen som skjer i januar) – kan det føre til at det blir ført på annet årsregnskap?

Spørsmål: Kan telledatoene bli 30.6 og 31.12? For å få de på rett regnskapsår? (heller er det uten betydning?)

Vurdering på innspill:
Det er presisert i nytt utkast måned for når tellingen gjelder. Utbetalingene foregår forskuddsvis, det vil derfor komme på riktig rengskapsår.

Samarbeidsavtale:

1 Formål
Pkt. 3 – skal delta i kommunens fellessatsing om forebygging og tidligst mulig innsats
Hva ligger bak «kommunens fellessatsning»? Kommer DUÅ inn under dette pkt?
Bør det stå klart og tydelig hva som menes?

Vurdering på innspill:
De utrolige årene (DUÅ) kommer ikke inn under dette, da det er noe private barnehager kan velge bort å drive med. Men de private barnehagene er en del av Kommunedelplan Oppvekst og skal forholde seg til den.

Pkt. 4. – rett til å delta i de ulike felles kompetansehevende tiltak som kommunen setter i gang.
Hva ligger i «kompetansehevende tiltak»? Er det kurs av kortvarig varighet, eller langvarige tiltak? Bør det utdypes noe mer?

Vurdering på innspill:
De utrolige årene er kompetansehevende tiltak og andre kurs av ulik varighet som kommunen arrangerer. Private barnehager får tilbud om å være med på dette og kan velge å ikke delta.

3 Moderasjonsordninger

Pkt. 3.3 Moderasjonsordninger....... 5 åringer.

Refusjoner til barnehager – bør det være andre datoer? Jfr spørsmål under pkt c Del 1 Fellespott (Verda kommunens lokale retningslinjer)

Vurdering på innspill:
Dette er synliggjort i lokale retningslinjer.

6 Formaliteteter ved avtalen

Pkt. 6.2 Mislighold

Ved vesentlig mislighold kan samarbeidsavtalen sies opp med øyeblikkelig virkning. – Hva skjer da? Mister man tilskudd? Bør det evt. stå?
Hva betyr ordet mislighold – hvem i kommunene definerer om en barnehage evt. gjør mislighold?

Vurdering av innspill:
Kommunens adgang til å anvende økonomiske reaksjonsmidler overfor private barnehager er regulert i Lov om barnehager § 16a.
Denne samarbeidsavtalen utløser ikke økonomiske konsekvenser.

Samarbeidsavtale
Mønsteravtale vil bli benyttet som grunnlag. Forslag til samarbeidsavtale er vedlagt, men det vil bli nødvendig med endringer før denne signeres mellom Verdal kommune og hver enkelt privat barnehage. Endringene vil bli diskutert med gjeldende parter. I følge KS er det ikke et juridisk krav om at det skal inngås en samarbeidsavtale mellom kommunen og de private barnehagene, men Verdal kommune ønsker å få på plass en slik avtale.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 14.05.2021 10:14
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS