Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 13.04.2016

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 13.04.2016
Tid           : 09:00 - 11:05
Til stede  : 9 representanter

  

Det ble orientert om status for bosetting av flykninger.
Sak 17/16 ble behandlet før sak 16/16. Ellers uendret behandlingsrekkefølge. 

  
  
Sakliste som PDF - protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 12/16 Godkjenning av møteprotokoll 10.02.2016 og
04.04.2016
Protokoll
PS 13/16 Underveisevaluering skolekorpsprosjektet Saksframlegg Protokoll
PS 14/16 300 årsmarkering i 2018 av Karolinernes hærtog i Trøndelag Saksframlegg Protokoll
PS 15/16 Søknad om kommunalt lån av som forskuttering av spillemidler til Verdal Motorsenter (Kvernmo Motor SA) Saksframlegg Protokoll
PS 16/16 Hvor mange døgnbemannede plasser skal Verdal kommune ha? Saksframlegg Protokoll
PS 17/16 Oppnevning av samarbeidsutvalg for bo- og helsetunene  Saksframlegg Protokoll
 PS 18/16 Andre saker - Protokoll

 

 

Oppmøte mennesker og livskvalitet 13.04.2016
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Trine Reitan DNA Leder Ja  
Vigdis Haldorsen SP Nestleder Ja  
Arild Kvernmo Pedersen DNA Medlem Nei Lotte Holthe Kjesbu møtte som vara
Bjørn Holmli DNA Medlem Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Medlem Ja  
Helena Kruken Ulvin KRF Medlem Ja  
Marit Anna Morken SP Medlem Nei Siri-Gunn Vinne møtte som vara 
Bjørn Stian Hojem V Medlem Ja  
Bård Storhaug  FRP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
Navn StillingMerknad
Frode Kvittem Kommunalsjef oppvekst  
Inger Storstad  Utvalgssekretær  

 

 

 

PS 012/16 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 13.04.2016

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet hhv 10.02. og 04.04. godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
           
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet hhv 10.02. og 04.04. godkjennes.  
   
    
 

PS 013/16 Underveisevaluering skolekorpsprosjektet  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 13.04.2016

BEHANDLING: 
Rektor ved kulturskolen redegjorde for saken.
Under Økonomi i saksframlegget skal 3. siste setning endres til:
Skolekorpsene betaler samme sats som Juniorspellmannslaget, kr 10 133,- for en time pr uke gjennom et helt skoleår.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
        
VEDTAK:   
Den framlagte evalueringen tas til orientering.  
 

     
   

PS 014/16 300 årsmarkering i 2018 av Karolinernes hærtog i Trøndelag   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 13.04.2016

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
            
VEDTAK: 

 • Komite mennesker og livskvalitet slutter seg til at det jobbes videre med teateroppsetningen i Tromsdalen som en hovedmarkering i Verdal i 2018 av Karolinernes hærtog i Trøndelag.
 • Tindved kultuhage engasjeres som prosjektleder til å utrede og finne grunnlag for en mulig finansiering, vurdere økonomisk grunnlag for gjennomføring samt å utrede organisatorisk oppbygging av prosjektet. Dette legges fram til behandling i juni.
   

  

  

PS 015/16 Søknad om kommunalt lån av som forskuttering av spillemidler til Verdal Motorsenter (Kvernmo Motor SA)
   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 13.04.2016

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
   
INNSTILLING:  

 1. Verdal Motorsenter (Kvernmo Motor SA) innvilges et lån på kr 1 000 000,- til 0,50 prosent rente over gjennomsnittlig kommunal rente, som forskudd på spillemidler.
 2. Lånet finansieres ved bruk av lånemidler.
 3. Lånet nedbetales senest i takt med utbetaling av spillemidler til anlegget.
   

  

 
PS 016/16 Hvor mange døgnbemannede plasser skal Verdal kommune ha?   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 13.04.2016

BEHANDLING: 
Kommunalsjef helse, Anne Kari Haugdal, redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
  
INNSTILLING: 

 1. I tråd med økonomiplan 2016 – 2019 etableres heldøgns omsorgsplasser tilsvarende ca 25% dekningsgrad i 2018. Dette innebærer bygging av 43 omsorgsboliger med individuelt tilpasset omsorgstilbud. Kommunen vil med det ha 61 omsorgsboliger og 89 sykeheimsplasser.
 2. Utvikling i antall innbyggere over 80 år gjør at dekningsgrad vil synke til ca 20% i 2025. I perioden 2021 – 2022 gjøres nye helhetlige vurderinger for ny kapasitetsøkning til om lag 25% for perioden 2025 - 2035. I disse vurderingene skal også eventuelt behov for økning i antall sykeheimsplasser i perioden inngå, basert på faktisk befolkningsutvikling og den kunnskap som foreligger på det tidspunktet.
   

  

  

PS 017/16 Oppnevning av samarbeidsutvalg for bo- og helsetunene   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 13.04.2016

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
  
INNSTILLING:  

 1. Verdal kommunestyre vedtar å opprette Samarbeidsutvalg ved bo og helsetunene i Verdal kommune for beboere som er tildelt langtidsplass fra 01.01.2017.
 2. Rådmannen bes innarbeide kostnadene ved opprettelse av Samarbeidsutvalg ved bo og helsetunene i budsjett og økonomiplan 2017-2020.
   

  

  

PS 018/16 Andre saker  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 13.04.2016

BEHANDLING:  
Lederen:

 • Folkemøtet 4. april. Tilbakemeldinger fra komitéen.
 • Studietur til Stjørdal og Trondheim 11. mai.
 • Refererte fra besøk på VekstTorget 6. april sammen med varaordfører.
 • Refererte fra informasjonsmøte hos Senter mot incest og seksuelle overgrep på Levanger 7. april, hvor hun møtte for ordføreren.
   

 
    Til toppen av siden

 

Publisert: 13.08.2015 13:51 Sist endret: 14.04.2016 07:54
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS