Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 13.04.2016 - PS 7/16 Underveisevaluering skolekorpsprosjektet

Saksbehandler: Sven-Øyvind Bern

Arkivref : 2015/2657 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Mennesker og livskvalitet 13.04.2016 13/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Den framlagte evalueringen tas til orientering.

Vedlegg:
Statistikk, elevtallsutvikling 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Referat fra møter holdt skoleåret 2014 – 2015
Notater fra møter holdt skoleåret 2015 - 2016

Saksopplysninger:
I sak PS 85/13 Budsjett for 2014 og Økonomiplan 2014 – 2017 – Verdal kommune ble følgende vedtatt under pkt 19:

19. Kulturskolen
Det er behov for å bedre kulturskoletilbudet for å støtte skolekorpsene. Kommunestyret ber om en gjennomgang av mulighetene for et utvidet samarbeid mellom kulturskolen og skolekorpsene. Det bes også om at det ses på mulighetene for å søke på prosjektmidler for å få finansiert deler av stillinger, samt se på mulige økonomiske betalingsløsninger for skolekorpsene. Det søkes opprettet en deltidsstilling fra 01.08.14 som skal dekke noe av behovet for skolekorpsene. Det opprettes et 3-årig prosjekt som dekkes inn av driftsfondet. Evaluering skjer etter to år i prosjektperioden.

Administrasjonen søkte etter mulige prosjektmidler, men det var dessverre ikke mulig å få tilskudd til dette prosjektet. Det ble derfor igangsatt med de midlene som var avsatt i kommunestyre­­­møtet.

Organisering / møter
Skolekorpsprosjektet ledes av Kulturtjenesten og det er kulturskolerektoren som har ansvaret for gjennomføringen.
Det har vært holdt møter med skolekorpsene og representanter for kulturskolen: skoleåret 2014 – 2015 ble det holdt tre møter, hittil i skoleåret 2015 – 2016 har det vært tre møter. Møtene har til hensikt å utveksle erfaringer og ønsker av generell art for å passe på at prosjektet har en ønsket utvikling. Denne underveis-evalueringen er skrevet i samarbeid med skolekorpsene.

Gjennomføring
Fra og med høsten 2014 ble det tilsatt to lærere i midlertidig delstilling. Sammen med den fast ansatte treblåslæreren ble det nå to 50 % stillinger på hhv messing og treblås. Disse har fylt stillingene med korps-arbeid og underviser ikke annet enn korpsmedlemmer.
I løpet av kort tid var også disse engasjert av Vinne skolemusikkorps, Ørmelen skole- og familiekorps og Verdalsøra skolekorps som dirigenter. Dette har fra kulturskolens side vært en ønsket bi-effekt:

 • det bidrar til et tettere samarbeid mellom skolekorpsenes musikalske ledelse og kulturskolen
 • det bidrar til litt større stillingsstørrelse i Verdal enn kommunens økonomi tillater og
 • det bidrar til at skolekorpsene har faglig kompetente dirigenter.
   

Innmelding av elever gjøres av skolekorpsene – de melder inn sine medlemmer til kulturskolen. Deretter legger kulturskolen en timeplan for disse elevene i samarbeid med foreldrene.
Høsten 2015 satte kulturskolelærerne i gang felles Aspirantkorps og Juniorskorps for Vinne skolemusikkorps, Verdalsøra skolekorps og Ørmelen skole- og familiekorps. Dette er gjort i et spleiselag med skolekorpsene fordi de eksisterende stillingene ikke kunne dekke dette fullt ut.

Elevtallsutvikling
Det er ikke mulig å peke på klare positive tall når det gjelder antall elever som begynner eller slutter.

Økonomi
Skolekorpsene betaler en elevavgift til kulturskolen. Mens elevavgiften ellers betales av foreldre/foresatt pr elev og pr elevplass, betaler skolekorpsene for et avtalt antall timer. Antall timer fordeles av kulturskolens rektor og de aktuelle lærerne ut fra skolekorpsenes ønsker. Det er et mål at alle skolekorpsenes behov dekkes. Kulturskolen underviser i snitt 3,46 elever pr klokketime og «tjener» kr 8.650,-. Skolekorpsene betaler altså 8.650,- for en time pr uke gjennom et helt skoleår. Kommunens lønnskostnader til en klokketime undervisning er ca 27.000,- pr år. Utgifter til kjøring, instrumenthold, datautstyr, husleie etc er ikke med i dette.

Annet
Skolekorpsene gir kulturskolen tilbakemelding om at lærerne er flinke. Dette innebærer at korpsmedlemmene får god undervisning.
Det er naturligvis punkter som vi ønsker å forbedre.

 • For kulturskolen er det en utfordring å komme tidlig i gang med opplæringen om høsten. Dette har sammenheng med opptaket til skolekorpsene og at dessverre er det mange som først ved skolestart gir beskjed om de skal fortsette eller ikke.
 • Timeplanleggingen må i størst mulig grad ta hensyn til de utfordringene foreldrene står ovenfor når de skal kjøre barn fra grendene til de skolene hvor undervisningen foregår.
 • Det er en utfordring for skolekorpsene at de skolene som «eier» skolekorpset i liten grad utnytter det potensialet som ligger i elevens erfaring og kunnskap på de ulike instrumentene. For eksempel hadde skolekorpsene gjerne sett at korpsmedlemmene får delta på sine instrument i skolenes musikkprosjekt og lignende, på lik linje med mange elever som spiller band-instrument. Kulturskolelærerne vil gjerne bidra ved å transponere og tilrettelegge musikken for korpsmedlemmene. De vil også gi elevene opplæring i de sangene som skal brukes.
 • Enkelte skolebygg er også vanskelig tilgjengelig for korpsaktiviteter på kveldstid og i helger. Dette har sammenheng med organiseringen av skolenes drift.
   

Vurdering:
De møtene vi har holdt og denne underveis-evalueringen peker på følgende:
Prosjektet må sies være vellykket. Det er ønske at ressursene legges inn i kulturskolens faste ressurser. Det er også ønskelig at tilbudet utvikles videre til å omfatte slagverksundervisning. En økning av blåselærernes stillingsstørrelser bør det også skapes rom for.
Samarbeidet gir også elevene en løsning hvor de får opplæring på instrument i små grupper eller enkeltvis. Skolekorpsene gjennomfører samspillaktiviteter. På denne måten får elevene i pose og sekk: Individuell opplæring og samspill i et sosialt fellesskap.
I løpet av prosjektet er en del rutiner blitt endret eller tydeliggjort.
Det vil ta tid å bygge opp skolekorpsene slik at de har en robust stamme av medlemmer. Men vi opplever å være på rett veg.
Totalt sett gir dette prosjektet korpsmedlemmene en bedre hverdag og større muligheter for utvikling.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 07.04.2016 08:23
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS