Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 13.04.2016 - PS 14/16 300 årsmarkering i 2018 av Karolinernes hærtog i Trøndelag

Saksbehandler: Ingvild Aasen

Arkivref : 2014/1497 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Mennesker og livskvalitet 13.04.2016 14/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:  

 • Komite mennesker og livskvalitet slutter seg til at det jobbes videre med teateroppsetningen i Tromsdalen som en hovedmarkering i Verdal i 2018 av Karolinernes hærtog i Trøndelag.
 • Tindved kultuhage engasjeres som prosjektleder til å utrede og finne grunnlag for en mulig finansiering, vurdere økonomisk grunnlag for gjennomføring samt å utrede organisatorisk oppbygging av prosjektet. Dette legges fram til behandling i juni.
   

Vedlegg: 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Karoliner 2018 Verdal – prosjektledelse. Brev fra Tindved Kulturhage, datert 9.3.16.

Saksopplysninger:
I 2018 er det 300 år siden Karolinernes felttog i Trøndelag. General Armfeldt med sin hær gjorde inntog gjennom Verdal og det hadde en enorm konsekvens for befolkningen i hele regionen. Det er således naturlig at hendelsen blir markert i Verdal i 2018.

Produksjonsselskapet InnSpæll tok i 2014 initiativ overfor kommunen til å samarbeide om en storstilt musikkteaterproduksjon i kalkbruddet i Tromsdalen. Denne ideen ble fremmet som sak i Komite mennesker og livskvalitet i 2014 som ga sin tilslutning til å jobbe videre med konkretisering av konseptet.
Ut fra at det i saken ble pekt på at markeringen kan ha mange positive effekter utviklet det seg ideer om ulike tiltak som kunne bidra til en bredere markering. InnSpæll ble engasjert av rådmannen til å utarbeide et forprosjekt som skulle belyse muligheter i forhold til mulige tiltak, organisering, budsjett/finansiering, synergieffekter m.m. Fra rådmannens side var det hele tiden tenkt at teateroppsetningen i Tromsdalen skulle være hovedprosjektet i markeringen.

For å komme videre vil det være nødvendig å definere en prosjektledelse slik at en får nødvendig framdrift og får gjort avklaringer slik at en har grunnlag nok til å ta endelig beslutning på om prosjektet skal gjennomføres, og i hvilket omfang. Rådmannen har hatt dialog med Tindved kulturhage som kan ta på seg en slik oppgave og de foreslår en prosess i flere faser for å få gjort de nødvendige avklaringene:

 1. «Det avklares med grunneier i Tromsdalen (Mork) om kalkbruddet kan stilles til disposisjon for gjennomføring av produksjonen "Ingen manns land". Avklaringen gjøres av Arnulf Haga
 2. Verdal Kommunes komite for mennesker og livskvalitet må gi sin klare tilslutning til at prosjektet bør gjennomføres innenfor eventuelle gitte forutsetninger.
 3. Ved positiv tilbakemelding på de ovenstående punktene, foreslås det en kort utredningsfase der Tindved Kulturhage AS får i oppgave fra Verdal Kommune å se på følgende faktorer:
   
  - Utrede og finne grunnlag for en mulig finansiering av teaterproduksjonen "ingen manns land" i kalkbruddet i Tromsdalen. De øvrige prosjekter som er skissert av teaterselskapet Innspæll i forprosjektet vil bli ivaretatt på ulike måter rent finansielt. Det er det store løftet i Tromsdalen som bør utredes videre for å sikre en trygg økonomisk plattform.
  - Se nærmere på prosjektets organisatoriske oppbygning. Eierskapet må etter vår mening ligge i Verdal Kommune, men det er ønskelig med en smal og enkel organisering som samtidig ivaretar alle former for roller og innsyn de ulike partene i prosjektet måtte ha behov for både på norsk og svensk side.
   
 4. Tindved leverer sin rapport til Verdal Kommune med anbefaling basert på om det er økonomisk grunnlag for å gjennomføre produksjonen i Tromsdalen. Våre anbefalinger når det gjelder organisering er også en del av rapporten.
 5. Endelig vedtak i Verdal kommune vedrørende omfang, økonomisk modell og organisering av prosjektet.
 6. Prosjektet går inn i hovedprosjekt og dermed gjennomføringsfasen.»
   

Tindved kulturhage har beregnet en kostnad på jobben de tilbyr å gjøre til 25.000 kroner. Dette beløpet dekkes innenfor ordinært budsjett.

For at teaterprosjektet skal kunne gjennomføres er det en forutsetning av Verdalskalk, som eier av området, gir klarsignal på at det lar seg gjennomføre. InnSpæll har hatt kontakt med daglig leder som er positiv til ideen, men saken må styrebehandles før de kan gi et endelig svar.

Karolinernes felttog kommer til å bli markert flere steder, både på svensk og norsk side av grensa. I januar i år ble det i regi av Jämt-Trönderska föreningen Armfeldts Karoliner (JTAK) i samarbeid med Länsstyrelsen Jämtlands Län, Fylkesmannen Sør-Trøndelag, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Region Jämtland Härjedalen, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Naboer AB arrangert et møte. Mange aktører deltok og presenterte planer for tiltak i jubileumsåret. I møtet fikk JTAK mandat til å koordinere og lage oversikt over tiltakene som planlegges, og det ble oppnevnt ei arbeidsgruppe som fikk i mandat å jobbe fram en interregsøknad.

Vurdering:
En markering i 2018 kan ha mange effekter. Det setter søkelys på en av de historiske hendelsene med enorme konsekvenser for verdalssamfunnet og hele Innherred. Tragedien kan settes i samtidsperspektiv og relateres til hendelser i verden i dag. Satsingen kan det ha positive effekter for næringsliv. Satsingen vil kunne bidra til utvikling av kulturlivet, både det frivillige og for kulturbasert næringsutvikling. Kultur vil i denne sammenhengen være et redskap for styrking av bolyst. Det kan bidra til positiv omdømmebygging for kommunen. Markeringen vil også kunne være et verktøy for å utvikle kommunikasjonen med Jämtland og Sverige.

Det er gjort et godt arbeid i forprosjektrapporten. Den peker på mulighetene for en omfattende markering som kan involvere mange aktører og det er mange interessante ideer til tiltak. InnSpæll henvendte seg bl.a. til frivillige kulturorganisasjoner og spurte om de kunne tenke seg å være med på 300 årsmarkeringen. De fikk positive tilbakemeldinger på dette fra en rekke organisasjoner. De har således bidratt til å sette i gang en prosess om deltakelse som er bra.
En så omfattende markering som forprosjektrapporten synliggjør ville gitt mange positive effekter, men det er også store kostnader knyttet til det. Rådmannen mener derfor ikke det er realistisk å legge opp til en så omfattende markering i Verdal, men at det er ønskelig å jobbe videre med deler av det. Utgangspunktet for det hele var ideen om teateroppsetningen i Tromsdalen. Dette bør vektlegges som hovedsatsingen i markeringen.
Det vil være naturlig at Karolinernes hærtog også blir satt fokus på i skoler og barnehager i 2018. Det finnes allerede i regi av Naboer AB utarbeidede undervisningsopplegg som kan benyttes og/eller kan brukes som utgangspunkt for egne tilpassede opplegg. Dette kan og bør organiseres innen oppvekstområdet i kommunen og eventuelt innen Den kulturelle skolesekken.
Videre er det ønskelig at både frivillige organisasjoner og kulturinstitusjoner engasjerer seg og bidrar med arrangement og tiltak slik at det blir en verdig 300 årsmarkering. Stimulering og samarbeid rundt dette kan gjøres gjennom Kulturtjenesten i kommunen. Dette er tiltak som det fortsatt er god tid til å sette i verk, mens teateroppsetningen i seg selv er et stort prosjekt som det begynner å haste med å få gjort avklaringer på dersom den skal la seg gjennomføre.
Det vil være nødvendig med en prosjektleder. Rådmannen vil engasjere Tindved kulturhage i jobben som prosjektleder og arbeidet utføres i henhold deres forslag til framgangsmåte. (Jfr. de ovennevnte siterte 6 punktene i saksopplysningen.) Når det gjelder punkt 3, kulepunkt 2, angående eierskap mener rådmannen at dette må gjennomgås og vurderes før det konkluderes. Det kan være ulike måter å gjøre dette på. Et alternativ kan være etter modell slik som «Spelet om Heilag Olav» organiseres hvor kommunen er eier mens produksjonsansvaret med både økonomisk og kunstnerisk ansvar er lagt til Stiklestad Nasjonale Kultursenter.
Dersom teaterprosjektet skal gjennomføres må kommunen forplikte seg på å bidra økonomisk. I forprosjektrapporten ligger et foreløpig råbudsjett med kostnadsramme på i overkant av 4 mill. kroner, og forventning om kommunalt tilskudd på 450.000 kroner. Ut over dette vil prosjektet forutsette eksterne tilskuddsmidler og sponsormidler i tillegg til billettinntekter for å kunne realiseres.
Eksterne midler vil det ta tid å få avklart, men for å rekke å få produsert oppsetningen er det nødvendig med økonomiske midler slik at for eksempel eventuelle endringer av manus kan skrives, musikk komponeres og profesjonelle aktører engasjeres. Det er derfor nødvendig med et vedtak på om kommunen er villig til å gå inn med midler i teaterproduksjonen. Rådmannen foreslår at kommunen går inn med inntil 500.000 kroner.
Fortsatt er det en del vesentlige momenter som må klargjøres før en kan ta endelig stilling til prosjektet, jfr punktene som Tindved kulturhage skal utrede og Verdalskalk sin beslutning. Rådmannen foreslår at det legges fram sak i juni, og at det i samme sak gjøres vedtak om kommunal bevilgning til teaterproduksjonen.
 

      Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 07.04.2016 08:33
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS