Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 08.06.2016 - PS 21/16 Deltakelse i Husbanken region Midt-Norges boligsosiale programarbeid 2016 - 2020

Saksbehandler: Anne Kari Haugdal

Arkivref : 2013/3575 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Mennesker og livskvalitet 08.06.2016 21/16
Formannskapet    

 

Rådmannens innstilling:  
Verdal kommune gir sin tilslutning til deltakelse i Husbanken region Midt-Norges boligsosiale programkommunearbeid 2016 – 2020.
 

Vedlegg: 

 1. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 – 2020)
 2. Husbanken Midt-Norge sin analyse våren 2016 – med utgangspunkt i mål og innsatsområder i Bolig for velferd 2014 – 2020
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Verdal kommune har deltatt i Husbanken Midt-Norges programkommunearbeid knyttet til boligsosialt arbeid i perioden 2013 – 2016. Kommunen er invitert til å delta videre i Husbanken Midt-Norge sitt programkommunearbeid i boligsosialt arbeid i perioden 2016 - 2020. Husbanken Midt-Norge stiller krav om politisk behandling av kommunens søknad om å delta videre i det boligsosiale programkommunearbeidet for perioden 2016 – 2020, hvor det gjøres rede for hvordan kommunen planlegger for å oppfylle målsettingene i programperioden.

Husbanken har gjort en boligsosial analyse av Verdal kommune med utgangspunkt i «Bolig for velferd» 2014-2020, se vedlegg. Analysen er bygd på kommunens rapportering i programarbeidet i perioden 2013 – 2016, og viser hvilke områder kommunen bør utvikle framover sett i lys av den nasjonale satsingen knyttet til tre hovedmål:

Hovedmål 1: Alle skal ha et godt sted å bo

 • hjelp fra midlertidig til varig bolig
 • hjelp til å skaffe en egnet bolig
   

Hovedmål 2: Alle med behov for tjenester, skal få hjelp til å mestre boforholdet

 • forhindre utkastelser
 • gi oppfølging og tjenester i hjemmet
   

Hovedmål 3: Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv

 • sikre god styring og målretting av arbeidet
 • stimulere til nytenkning og sosial innovasjon
 • planlegge for gode bomiljøer
   

Innsats for å bistå barnefamilier og unge som sliter med å skaffe seg en god og trygg bosituasjon, fremheves som et særskilt innsatsområde i satsingen.

De sju innsatsområdene og den prioriterte innsatsen overfor barnefamilier og unge, er igjen inndelt i 15 målsetninger, som skal være førende for Husbankens sin innsats og prioriteringer i strategiperioden:

 1. Vanskeligstilte som er i en overgangsfase sikres en varig bolig
 2. Ingen skal bo i midlertidige botilbud i mer enn tre måneder
 3. Ingen barnefamilier eller unge skal tilbringe tid i midlertidig botilbud
 4. Rask bosetting av flyktninger i kommunene
 5. Det utvikles et variert tilbud av egnede boliger i kommunene
 6. Utleieboliger skal være av god kvalitet i et godt bomiljø
 7. Vanskeligstilte får veiledning om det private leiemarkedet
 8. Vanskeligstilte får hjelp til å kjøpe bolig
 9. Vanskeligstilte som bor i en eid bolig skal ha en god og trygg bosituasjon
 10. Kommunen har internkontrollsystemer for husstander som står i fare å bli kastet ut av boligen
 11. Alle med behov skal motta tilstrekkelig med tjenester til å opprettholde en trygg og god bosituasjon
 12. Det boligsosiale arbeidet er kunnskapsbasert og godt organisert på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer
 13. Boligtilbud og tjenester utvikles i dialog med brukerne
 14. Innovasjon og utvikling av det boligsosiale arbeidet gjøres i samarbeid og samhandling mellom ulike involverte aktører
 15. Kommunene tar boligsosiale hensyn i areal- og samfunnsplanleggingen. Kommunene planlegger for mange nok boliger, og boliger og nærmiljø av god kvalitet.
   

Kommunens måloppnåelse i programperioden legges opp slik:

Hovedmål 1 ALLE SKAL HA ET TRYGT STED Å BO
Verdal kommune har forankret boligsosialt arbeid i planverket:

 • Samfunnsplanen
 • Arealplanen
 • Kommunedelplan helse og velferd
 • Boligsosial handlingsplan
 • Verdal kommune sine kommunale utleieboliger administreres av Verdal boligselskap AS, Teknisk drift og NAV.
   

INNSATSOMRÅDE: HJELP FRA MIDLERTIDIG TIL VARIG BOLIG

 1. Vanskeligstilte som er i en overgangsfase sikres en varig bolig.
  Kommunale utleieboliger har leietid på 3 år. Samhandling mellom NAV og boligsosialt team sikrer vanskeligstilte innbyggere varig bolig ved å utarbeide en boligkarriereplan sammen med leietakeren når de bor i kommunal utleiebolig. Boligkarriereplanen skal sikre at leietaker erverver egen bolig enten i form av leie, leie for eie eller eie.
   
 2. Ingen skal bo i midlertidig botilbud i mer enn tre måneder.
  Verdal kommune bistår vanskeligstilte som har rett på kommunal bolig fra midlertidig bolig til egnet bolig.
   
 3. Ingen barnefamilier eller unge skal tilbringe tid i midlertidig botilbud.
  Ingen barnefamilier bor i midlertidige boliger i Verdal kommune.
   
 4. Rask bosetting av flyktninger i kommunen.
  Bosetting av flyktninger planlegges og gjennomføres når IMDI melder fra om flyktninger som er klar for bosetting i Verdal kommune. Bolig og leiekontrakt er ordnet før flyktninger bosettes i kommunen. I dag har NAV ansvaret for dette. Fra høsten 2016 overføres ansvaret til nytt virksomhetsområdet Integrering og mangfold.
   

INNSATSOMRÅDE: HJELP TIL Å SKAFFE EGNET BOLIG

5.  Det utvikles et variert tilbud av egnede boliger i kommunen. 
Verdal kommune har en boligmasse som er dårlig egnet for målgruppen. Det er behov for spredning av boligmassen, og boligtyper som er egnet for målgruppens ulike behov. Utviklingsbehovet er stort også med tanke på boligstandard.
 
6.  Utleieboliger skal være av god kvalitet i et godt bomiljø.
Dagens boligmasse er i hovedsak bygd i klynger i sentrumsområdet. Dette medfører store konsentrasjoner av vanskeligstilte leietakere i enkelte boområder i kommunen. Å skape gode bomiljøer når konsentrasjonen av utleieboliger er slik, er utfordrende. Kvaliteten på kommunale utleieboliger er gjennomgående dårlig. Utviklingsbehovet er stort framover, og behovet er små enheter spredt i kommunen og store boliger for barnerike familier.
 
7.  Vanskeligstilte får veiledning om det private leiemarkedet.
Leietakere av kommunale boliger får veiledning om det private leiemarkedet når de er avklart i forhold til varig inntekt/trygd.
 
8.  Vanskeligstilte får hjelp til å kjøpe bolig.
Verdal kommune har i løpet av de siste to årene bistått 37 leietakere av kommunal utleiebolig til privat eid bolig. Arbeidsprosessene som er utviklet av boligsosialt team for å realisere målet er godt forankret i organisasjonen, og er et viktig suksesskriterium i det videre arbeidet framover.
 
9.  Vanskeligstilte som bor i en eid bolig skal ha en god og trygg bosituasjon.
Alle som har fått bistand til kjøp av privat eid bolig følges opp av boligsosialt team med tjenester.

 
Hovedmål 2 ALLE MED BEHOV FOR TJENESTER, SKAL FÅ HJELP TIL Å MESTRE BOFORHOLDET
Verdal kommune har forankret boligsosialt arbeid i planverket:

 • Samfunnsplanen
 • Arealplanen
 • Kommunedelplan helse og velferd
 • Boligsosial handlingsplan
 • Verdal kommune sine kommunale utleieboliger administreres av Verdal boligselskap AS, Teknisk drift og NAV.
   

INNSATSOMRÅDE: FORHINDRE UTKASTELSER

10.  Kommunen skal ha internkontrollsystemer for husstander som står i fare for å bli kastet ut av boligen.
Verdal kommune har etablert tverrfaglig og tverretatlig samarbeidsmøter der restanser gjennomgås. Når leietakere har restanser kontaktes de av boligsosialt team og får bistand til å betale restansen. Noen leietakere har behov for bistand til å skrive budsjett, fast husleietrekk, lage autogiroavtaler på løpende faste utgifter for å forhindre restanser og utkastelse.
 
INNSATSOMRÅDE: GI OPPFØLGING OG TJENESTER I HJEMMET
 
11.  Alle med behov skal motta tilstrekkelig med tjenester til å opprettholde en trygg og god bosituasjon.
Vanskeligstilte innbyggere som bor i kommunal utleiebolig får individuelt vurdert hvilke tjenester de har behov for ved søknad om tjenester. Bo-oppfølging er en slik tjeneste.

 
Hovedmål 3 DEN OFFENTLIGE INNSATSEN SKAL VÆRE HELHETLIG OG EFFEKTIV
Verdal kommune har forankret boligsosialt arbeid i planverket:

 • Samfunnsplanen
 • Arealplanen
 • Kommunedelplan helse og velferd
 • Boligsosial handlingsplan
 • Verdal kommune sine kommunale utleieboliger administreres av Verdal boligselskap AS, Teknisk drift og NAV.
   

INNSATSOMRÅDE: SIKRE GOD STYRING OG MÅLRETTING AV ARBEIDET

12.  Det boligsosiale arbeidet er kunnskapsbasert og godt organisert på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer

Det boligsosiale arbeidet er vanskelig å realisere uten at det foregår i samarbeid og samhandling mellom ulike involverte aktører. Kommunen bygger noe selv og noe bygges av private utbyggere. Kommunen har bistått private initiativ som innbyggere har tatt. For tiden bygges det leiligheter i et felles bygg for fysisk funksjonshemmede, hvor kommunen skal ha base i bygget for å gi tjenester beboerne har behov for.

Behovet for å arbeide kunnskapsbasert er stort, og kommunen deltar i læringsnettverkene «Bedre bo og levevilkår for vanskeligstilte barnefamilier» og «Bedre bo- og tjenestetilbud til mennesker i en sårbar overgangsfase» som Husbanken arrangerer.

Læringsnettverket «Bedre bo og levevilkår for vanskeligstilte barnefamilier» skal bidra til et helhetlig og samordnet tjenestetilbud for vanskeligstilte barnefamilier. Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid skal bidra til dette. De som deltar i læringsnettverket bruker kunnskapen ved å arbeide konkret med barnefamilier i kommunen som er vanskeligstilt. Målet er at de alle skal få en varig og egnet bolig. Barnefamilier som kan kjøpe egen eid bolig får hjelp til startlånssøknad og bistand i hele kjøpsprosessen. Felles for disse barnefamiliene er at de har dårlige boforhold, dårlig økonomi og sliter med psykisk sykdom.

Læringsnettverkene er viktig for videre utvikling av kunnskapsbaserte boligsosiale tjenester i kommunen.

13.  Boligtilbud og tjenester utvikles i dialog med brukerne.
Boligtilbud og tjenester kan vanskelig realiseres uten å ha tett dialog med leietakerne. Det er god praksis for det i Verdal kommune.

 
INNSATSOMRÅDE: STIMULERE TIL NYTENKNING OG SOSIAL INNOVASJON

14.  Innovasjon og utvikling av det boligsosiale arbeidet gjøres i samarbeid og samhandling mellom ulike involverte aktører.
I perioden fram mot 2020 skal Verdal kommune:

 1. Evaluere bestiller/utfører modellen mellom Verdal boligselskap AS og kommunen for å kunne vurdere om modellen tilfredsstiller behovene kommunen har på det boligsosiale området.
 2. Det skal utvikles samarbeid med private utbyggere slik at ulike typer boliger bygges og bidrar til et mangfold av mennesker i de ulike boområdene.
 3. Det er behov for å utvikle og samordne de kommunale kravene overfor private utbyggere, slik at boligmassen i Verdal totalt sett innfrir innbyggernes behov i hele livsløpet.
 4. Å forsterke den kommunale innsatsen på universell utforming av bomiljø og framkommelighet til butikker og tjenester, er viktig for å understøtte at innbyggerne kan bo lengst mulig i eget hjem.
   

 
INNSATSOMRÅDE: PLANLEGGE GODE BOMILJØ

15.  Kommunen tar boligsosiale hensyn i areal- og samfunnsplanleggingen. Kommunen planlegger for mange nok boliger, og boliger og nærmiljø av god kvalitet.
Verdal kommune har utfordringer med å fremskaffe tomter for å bygge boliger, og det er mangel på egnede boliger i det åpne markedet. Hovedmålet med Boligbyggeprogrammet 2015-2030 er å bidra til mer forutsigbarhet i boligutbyggingen, som igjen gir positiv effekt for kommunens arbeid med boligfremskaffelse til vanskeligstilte grupper.

Verdal kommune har for tiden sentrumsplanen på høring. Sentrumsplanen er et viktig instrument framover med tanke på utvikling av den kommunale boligmassen både med hensyn til standard og spredning for å skape gode bomiljøer.

Vurdering:
Rådmannen ser nytten av å delta i Husbanken Midt-Norges boligsosiale programkommunearbeid. Samarbeidet med Husbanken bidrar til viktig utvikling av det boligsosiale arbeidet i kommunen, særlig med tanke på at vanskeligstilte innbyggere i løpet av perioden 2013 fram til i dag har bidratt til at flere bor i egen eid bolig.

Det er fortsatt utfordringer som må løses i det boligsosiale arbeidet, og de nasjonale målene som skal nås i perioden, bidrar til å forbedre tjenesteytingen til målgruppen i Verdal kommune.
 

      Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 02.06.2016 12:37
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS