Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 08.06.2016 - PS 22/16 Tilstandsrapport grunnskolen 2015

Saksbehandler: Trude Holm

Arkivref : 2016/4013 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Mennesker og livskvalitet 08.06.2016 22/16
Formannskapet    
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:
Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2015 tas til orientering. 

Vedlegg: 
Tilstandsrapport for grunnskolen i Verdal kommune 2015

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Opplæringsloven § 13-10 sier at skoleeier plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringen, og at rapporten skal drøftes av skoleeier – det vil si kommunestyret.

St.meld. nr. 31 2007-2008: Kvalitet i skolen punkt 4.5.3. Krav til årlig tilstandsrapport, sier innledningsvis: Det er viktig at de øverste styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til den delen av grunnopplæringen som de er ansvarlig for, slik at de har mulighet til å følge opp utviklingen i denne sektoren på en god måte.

Temaene i årets tilstandsrapport blir belyst ut fra data hentet i www.skoleporten.no, GSI, elevundersøkelsen, Ung.data og gjennom kontakt med den enkelte skole. Resultater på nasjonale prøver, eksamensresultat og grunnskolepoeng er også lagt frem i rapporten

Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men kan bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra lokale behov. Det følger av Ot.prp. nr. 55 (2008-2009), at tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet til opplæringen av barn, unge og voksne

Vurdering:
Som rapporten forteller er barnetallet svakt synkende, og i takt med nedgangen reduseres rammeoverføringene fra staten. Dette gir økt press på driften. Mange barn har dessuten behov for spissede tiltak i skole og SFO. Dette skaper økt press på grunnressursene. Skolen kjenner på at det er utfordrende å innfri forventninger når det økonomiske handlingsrommet strammes til.

Vi vet at når kvaliteten på den ordinære undervisningen er god, minsker behovet for spesialundervisning. Kommunen har derfor vektlagt arbeid med å omstille ressurser fra spesialundervisning, og styrke de grunnleggende ferdighetene (lesing) og læringsmiljøet.

Resultater på nasjonale prøver, eksamensresultat og grunnskolepoeng i 2015 er lagt frem i rapporten. Fra og med 2014 publiseres nasjonale prøver med en ny skala. Den vil gjøre det mulig å sammenlikne resultater mellom prøver, og resultatene mellom år fra og med høsten 2015. Sammenligning med resultater fra tidligere år er derfor mer utfordrende i årets rapport.

Grunnskolepoeng har gått jevnt framover (4,5). Resultatene ligger godt over fylket for øvrig (4,3) og litt under resultatene nasjonalt. (4,8).

Rapporten forteller om flere tiltak for å bedre resultatet ytterligere. Skal elevene lære, må de trives. Resultatene fra Elevundersøkelsene og Ungdata-undersøkelsene viser at ungdommen i Verdal stort sett har det bra: De trives på skolen, har venner, er friske og sunne og har gode holdninger. Vi skal være oppmerksomme på at for mange jenter har et negativt selvbilde og til tider føler seg triste og deprimerte. Dette er en nasjonal trend som også skolen er opptatt av å snu. Våre langsiktige satsinger knyttet til læringsmiljø skal videreføres for å underbygge gode psykososiale læringsmiljø på alle skoler.

Det er et mangfoldig arbeid som gjennomføres i skolene, og rapporten kan ikke omfatte alt, men forhåpentligvis vil den gi et relativt godt bilde av tilstanden i grunnskolen i Verdal og være et grunnlag for videre arbeid, prioriteringer og ikke minst gode diskusjoner.

Årets tilstandsrapport for grunnskolen er ikke bare tellinger, men også fortellinger.

Det foregår nå et arbeid med å utarbeide en kommunal temaplan oppvekst som skal ferdigstilles høsten 2016. I forbindelse med denne jobbingen vil det tas en grundig gjennomgang knyttet til de målene som satt i tidligere tilstandsrapporter. Nye forslag til mål vil etter hvert legges fram for området oppvekst.
Det planlegges også en endring på neste års tilstandsrapport for skole. Det vil være naturlig at rapporten følger skoleåret, og at den bygger på underliggende lokale årsrapporter skrevet ved hver enkelt enhet. I tillegg er ambisjonen å utforme rapporten slik at den i større grad inviterer politikerne til å ta stilling til ulike utfordringer innen skole.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 15.02.2021 09:58
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS