Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 17.08.2016 - PS 25/16 Evaluering av forebyggingsarbeid Verdal kommune 2016

Saksbehandler: Frode Kvittem

Arkivref : 2016/5006- /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Mennesker og livskvalitet 17.08.2016 25/16
Formannskapet    
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:
Hovedlinjene i Verdal kommunes forebyggende arbeid videreføres med de kvalitetsforbedringer som foreslås i evalueringene.

Innretning og prioritering skal jevnlig vurderes, og da fortrinnsvis i forbindelse med kommunens ordinære planprosesser.

Vedlegg:

 1. Evaluering av DUÅ
 2. Rapport Evaluering av foreldreprogram i Verdal kommune
 3. Evaluering av miljøteam ungdomsskole
 4. Evaluering av Ungdomskontakten
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Verdal kommune har helt siden 2007 arbeidet målrettet for å styrke det forebyggende arbeidet for barn og unge, blant annet gjennom helhetlige oppvekstplaner og ulike tiltak knyttet til dem. De siste årene har behovet for kunnskapsbaserte beslutninger vært et viktig tema. I Økonomiplanen for 2016-2019 pekes det på at «Prioritering av tiltak må i stadig større grad gjøres faktaorientert ut fra kunnskapsgrunnlag. Dette vil åpenbart utfordre både faglige og politiske «sannheter», men er nødvendig for å klare å prioritere. Dette vil både gjelde prioriteringer innen det forebyggende arbeidet og det rent tjenesteytende. Ikke minst vil dette gjelde arbeidet med å skape gode livsvilkår for barn og unge, hvor vi også ser en tydelig dreining av statlig politikk i form av kostnadsøkninger for reaktive tiltak, som for eksempel plassering i fosterheimer og institusjoner. Dette gjør at kommunen må utvikle det kunnskapsbaserte forebyggende arbeidet og vri ressursbruk innen også barnevern til mer forebyggende tiltakskjeder.»

I Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 er det vedtatt at resultatene av kommunens innsats skal vurderes, og at resultatvurderingen skal inngå i årsrapporten, bygge på definerte målindikatorer i planverket og gi en pekepinn på om utviklingen går i retning av samfunnsmålene.

Samfunnsmålene er følgende:

 • Våre kommuner er gode samfunn å leve i hele livet, og alle føler seg som en verdsatt del av fellesskapet
 • Alle barn får en best mulig start på livet
 • Alle innbyggere opplever trygghet, mestrer hverdagen, og har flere aktive leveår med god helse og trivsel
 • Våre kommuner er en utviklingskraft i en bærekraftig og robust del av Midt-Norge
   

I 2014 ble det lagt fram sak i komité Mennesker og livskvalitet (PS 60/14 MOT) og formannskapet (PS 89/14 –MOT) der MOT og de øvrige forebyggingstiltakene i oppvekstsektoren ble beskrevet. I etterkant av dette ble det igangsatt en samlet evaluering av kommunens forebyggende innsatser. Som det ble beskrevet i evalueringen av MOT (Kommunestyret 31.08.15- PS 63/15 Evaluering av MOT i Verdal kommune) hadde kommunen behov for faglig bistand i jobben med å evaluere. Østlandsforskning har bidratt med faglig veiledning i hele evalueringsprosessen. Østlandsforskning er valgt ut med bakgrunn i at de har spisskompetanse i forhold til evaluering av forebyggingsarbeid. Østlandsforskning har gitt kommunen generell kunnskap om evaluering i form av et seminar, og har dessuten utarbeidet forslag på evalueringsdesign samt veiledet underveis i prosessen. Det er nedsatt egne evalueringsgrupper som har evaluert De utrolige årene (DUÅ), miljøteam ungdomsskole og Ungdomskontakten. Her har det vært med personer fra utviklingsstaben, virksomhetsledere og en del fagpersoner og ressurspersoner i oppvekstsektoren. Resultatet av disse gruppenes arbeid er lagt med som egne evalueringer, og i tillegg er det lagt ved en rapport som beskriver evaluering av foreldreprogrammene i DUÅ.

Som beskrevet i flere av evalueringene kan det være vanskelig å dokumentere direkte effekter av forebyggende tiltak. Ofte er det flere faktorer som virker sammen, samtidig som andre og utenforliggende faktorer kan bidra til å motvirke hensikten med tiltaket. I vurderingen av alle de tre tiltakene våre (DUÅ, miljøteam ungdomskole og Ungdomskontakten) er det i all hovedsak prosessevalueringer som er foretatt – ikke rene effektevalueringer. Dette henger sammen med at det stilles strenge forskningsmessige krav til å skulle designe prosesser hvor rene effekter skal kunne sannsynliggjøres. I tillegg vet vi at i forbindelse med å gi barn og unge «en best mulig start på livet» så er det ikke alle forhold som kan telles og kvantifiseres. Men det som ikke kan telles kan uansett fortelles. Våre evalueringer er således et forsøk på å beskrive hvilke kvaliteter som ligger til grunn i disse tre tiltakene – og hvilke spor vi ser av dem hos ulike aktører.

Vurdering:
Prosessen med å evaluere De utrolige årene, miljøteam ungdomsskole og Ungdomskontakten har økt vår bevissthet i forhold til betydningen av å tydelig definere mål, målgrupper og mer presise tiltak. Videre har vi også lært mye om å se sammenhengen mellom ulike aktiviteter, tjenester og innsatser, og vi har fått god innblikk i behovet for å koordinere ulike aktører. Dette er kunnskap som vil bli benyttet videre i jobben med å gi våre barn, unge og foreldre/foresatte gode, koordinerte og helhetlige tjenester.

Videre har vi også lært en god del om hvor omfattende det er å implementere program som omfatter hele skoler, sfoer og barnehager. I barnehage- og skoleprogrammet i DUÅ har alle skoler, sfoer og barnehager fått et kompetansepåfyll som de ansatte opplever som meget relevant og nyttig. Denne kompetansen omsettes ikke automatisk i handling for alle, og her har kommunen en stor og viktig jobb foran seg i forhold til å mobilisere all den kompetansen som er bygd over år. Gjennom dette arbeidet vil det legges et godt grunnlag for at alle barn og unge i Verdal vil møte reflekterte voksne som er bevisst sine handlingsstrategier, og som kan hjelpe barn og unge med å utvikle gode sosio-emosjonelle ferdigheter. Evalueringen av barnehage- og skoleprogrammet forteller oss at vi har gode forutsetninger for å få til dette, men det er viktig å holde fokus i årene som kommer. I tillegg vil det også komme data knyttet til effekten av barnehage- og skoleprogrammet på nasjonalt nivå denne høste og tidlig neste vår, og da blir det mulig å være enda mer presis i forhold til hva effekten av DUÅ er direkte opp mot barn og unge.

I forhold til foreldreprogrammene har Verdal også gode erfaringer. Programmene har gitt gode og vedvarende resultat for foreldre som har opplevd utfordringer knyttet til sine barn. Rapporten som er utarbeidet av Sigrid Ness og Tormod Rimehaug gir også nyttig kunnskap om at det er viktig å velge riktig tiltak overfor riktig målgruppe. Her ser vi at det er rom for å bli enda bedre på å kvalitetssikre at «rett familie får rett hjelp».

Evalueringen av miljøteam ungdomsskole gir oss et godt innblikk i at miljøteamet oppleves som viktig av alle samarbeidsaktører, og at det for enkelte ungdommer kan representere den viktigste faktoren i forhold til å komme igjennom skoleløpet. Videre erkjenner evalueringen et behov for å tydeliggjøre både mål og målgruppe, og evalueringen bringer inn nye bidrag her.

For ungdomskontakten er funnene og refleksjonene langt på vei som for miljøteam. Tjenesten oppleves som kjent og verdifull for samarbeidspartnerne, men det er behov for justeringer og spissinger med tanke på mål, målgruppe og tiltak. I tillegg anbefales det å utarbeide et eget mandat for arbeidet til ungdomskontakten.

I sum ser vi at evalueringen av alle disse forebyggende innsatsene gir oss gode muligheter for å bygge gode og trygge psykososiale miljø for barn, unge og foreldre/foresatte i Verdal. Men, det kreves at vi hele tiden er skjerpet med hensyn til å holde fokus – enten det er i prosessen med å mobilisere ansattes kompetanse i en barnehage eller det er i samspillet mellom miljøteam, ungdomskontakt og andre samarbeidsaktører. Dette gjøres best gjennom å ha en kontinuerlig refleksjon over hvor vi er, hvor vi skal og hva som kreves for å komme dit. Våre evalueringer har således vært en nyttig øvelse for å bli enda mer målrettet i den jobben vi allerede gjør i oppvekstsektoren. I det videre arbeidet blir det viktig å sikre seg enda bredere perspektiv slik at alle aktører involveres. Først da vil vi kunne oppnå størst effekt av vår forebygging – og dermed oppnå en framtidsrettet samfunnsbygging.

Rådmannen har ved flere anledninger påpekt nødvendigheten av kontinuitet og samordning innenfor det forebyggende arbeidet. Derfor er også dette knesatt som et av seks strategiske prinsipper i økonomiplanen.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 10.08.2016 13:58
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS