Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 17.08.2016 - PS 26/16 Orientering om utarbeidelse av kommunal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt med heldøgns tjenester

Saksbehandler: Anne Kari Haugdal

Arkivref : 2016/4714 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Mennesker og livskvalitet 17.08.2016 26/16
Formannskapet    

 

Rådmannens innstilling:  
Verdal formannskap tar saken til orientering.
 
Vedlegg: 
Lovendring om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Den 13.juni 2016 vedtok Stortinget lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven §2-1 e første ledd, og helse og omsorgstjenesteloven §3-2 a første ledd om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister. Grunnlaget for lovvedtaket er Prop.99 L (205-2016) og Innst.372 L (2015-2016). Lovendringene trådte i kraft 1.juli 2016. Begge lovendringene er en presisering av gjeldende rett.

Lovendringene skal tydeliggjøre retten til sykehjemsplass eller opphold i tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Pasient eller bruker har etter pasient- og brukerrettighetsloven §2-1 e første ledd, rett til slikt opphold dersom det etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste kommunale tilbudet som kan sikre pasienten og brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Kommunens korresponderende plikt til å tilby slike tjenester er presisert i helse- og omsorgstjenesteloven §3-2 a første ledd. I disse tilfellene må pasienten eller brukeren tildeles plass og kan ikke settes på venteliste.

Den nye bestemmelsen i helse- og omsorgstjenesteloven innebærer en plikt for kommunene å utarbeide kommunal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften skal omfatte pasienter og brukere som vil være best tjent med et langtidsopphold, men hvor kommunen vurderer at vedkommende med forsvarlige tjenester fra kommunen kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold.

I pasient- og brukerrettighetsloven §2-1 e andre ledd er det bestemt at pasient og bruker som oppfyller kommunens kriterier, men som med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold, skal ha rett på vedtak. Vedtaket innebærer at vedkommende er kvalifisert for langtidsplass og skal føres på venteliste. Helse- og omsorgstjenesteloven på sin side pålegger kommunen å føre ventelister over pasienter eller brukere som venter på langtidsopphold.

Målet er å få hele ordningen i kraft i løpet av 2017, og kommunene gis frist til å ha de kommunale forskriftene vedtatt slik at de kan tre i kraft 1.juli 2017.

Når forsøket med statlig finansiering av helse- og omsorgstjenestene er evaluert, vil regjeringen innføre nasjonale kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller bolig med tilsvarende bolig.

Ved fastsettelse av forskrift skal kommunene følge forvaltningsloven kapittel VII, jf helse- og omsorgstjenesteloven §2-2. Dette omfatter §§37, 38, 39 og 40.

Vurdering:
Etter rådmannens vurdering vil kommunale kriterier vil bidra til å kommunisere og tydeliggjøre kommunens praksis, og styrke rettssikkerheten til brukerne, samtidig som nødvendig kommunalt handlingsrom og faglig skjønn ivaretas.

Å utarbeide forskrift krever at det nedsettes ei arbeidsgruppe bestående av virksomhetslederne i institusjons-, hjemme-, og bo- og dagtilbudstjenesten, leder av inntaksnemda, brukerrepresentant og hovedtillitsvalgt. Mandatet for arbeidet er å utarbeide et forslag på kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt med heldøgns tjenester slik lovverket krever. Arbeidsgruppen skal levere sitt forslag til forskrift innen 01.12.16.

Når arbeidsgruppen har kommet med sin innstilling til kommunal forskrift, legges denne fram for Komitè mennesker og livskvalitet før den sendes ut på 6 ukers høring til de interessenter som berøres av forskriften jf. Forvaltningsloven §37, for uttalelse. Innspill fra interessenter skal gis skriftlig.

Når høringsfristen er ute, vil rådmannen fremme saken for endelig vedtak i Verdal kommunestyre i løpet av mars 2017.
 

      Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 10.08.2016 13:54
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS