Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 14.09.2016 - PS 30/16 Status spesialundervisning 2016

Saksbehandler: Frode Kvittem

Arkivref : 2015/73- /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Mennesker og livskvalitet 14.09.2016 30/16
Formannskapet    

 

Rådmannens forslag til vedtak:
 
 
Vedlegg:
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
I forbindelse med kommunestyrets behandling av budsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019 (PS 112/15) ble følgende vedtatt: Kommunestyret konstaterer at ressursbruken til spesialundervisningsformål stadig ligger på et høyt nivå. Kommunestyret presiserer målsettingen om reduksjon i ressursbruken til spesialundervisningsformål. Rådmannen rapporterer til Komite Mennesker og Livskvalitet og Formannskap særskilt på denne utviklingen minimum to ganger pr. år.

I tilstandsrapport for grunnskole 2015 (PS 53/16) ble følgende tabell og status for spesialundervisning vist:

Skoleår 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16
Antall elever 1993 1939 1921 1913 1882 1869 1856
Antall elever med
spesialundervisning
181 183 191 206 190 201 183
Antall elever med
spesialundervisning
9,1 % 9,4 % 9,9 % 10,8 % 10,1 % 10,8 % 9,8 %
Antall elever med
spesialundervisning
(Norge)
7,9 % 8,4 % 8,6 % 8,6 % 8,3 % 8,0 % 7,9 %
Årstimer ordinær
undervisning
84349 81178 84165 80539 84109 80080 81819
Årstimer spesial-
undervisning
22593 25694 21438 24543 19319 26842 25160
Årstimer til assistent
som deltar i spesial-
undervisning
22539 20676 30785 45413 48189 50627 31781
Andel av totale ressurser
til spesialundervisning
20,4 % 23,1 % 19,8 % 22,8 % 18,1 % 25,1 % 23,5 %

I tillegg har det vært en rekke pågående prosesser siste skoleår, og her omtales noen av dem:

Grenseoppgangen mellom ordinær opplæring og spesialundervisning er fulgt opp i rektormøter i skoleåret 2015/2016.

Før sommerferien hadde kommunalsjefen en gjennomgang med hver enkelt skole knyttet til status på spesialundervisning, og skolene ble utfordret på å si noe om deres tanker knyttet til organisering av opplæringen, samspill med PPT og vedtak for neste skoleår. I forbindelse med disse møtene ble det utarbeidet en ny oversikt over hvilke hovedgrupper diagnoser eller utfordringer som utløser spesialundervisning i Verdal. Denne oversikten er gjengitt nedenfor:

Årsak til spesialundervisning

Videre har PPT gjennomført en kompetanseheving blant sine ansatte, og hatt fokus på å øke saksbehandlingskapasitet. Det er lagt planer for å ta ytterligere grep denne høsten for å frigjøre mer kapasitet, og prosessen knyttet til det er igangsatt. I tillegg har PPT, gjennom sine skolekontakter, kjørt prosesser på flere skoler som har bidratt til en positivt utvikling innenfor grenseoppgangen ordinær opplæring og spesialundervisning.

Statped (Statlig pedagogisk tjeneste) er involvert med å gi kommunen hjelp og oppfølging på systemnivå. Her er det gjennomført noen møter i vår, og denne prosessen videreføres kommende skoleår.

Vurdering:
Som oversikten viser er det en nedgang i både ressursbruk og andel elever med spesialundervisning fra 2014/2015 til 2015/2016. Andelen elever som mottar spesialundervisning nærmer seg nå den nasjonale andelen. I snitt går rundt hver femte lærertime til spesialundervisning. Vi er dermed litt under snittet for Nord-Trøndelag, men fremdeles høyere en landssnittet. Totalt sett brukes det ca. 34 lærerårsverk og 19,8 årsverk assistent – som igjen tilsvarer ca. 20,8 millioner til lærere og 8,7 millioner til assistenter – totalt 29,5 millioner. Hadde vi vært på nasjonalt snitt i ressursbruk på lærertimer ville det medført ca. 2,7 millioner mindre til spesialundervisning.

Spesielt er det verdt å merke seg den markante nedgangen i forhold til assistentbruk i spesialundervisning. Omfanget med assistent knyttet til spesialundervisning er redusert fra 50627 årstimer til 31781 årstimer.

Totalt er ressursbruken til spesialundervisning i skolene redusert med ca. 2 lærerårsverk og 11,7 assistentårsverk fra 14/15 til 15/16 - i sum ca. 6,4 millioner. Prosessen med å vri mer av spesialundervisningen over til tilpasset undervisning er derfor i ferd med å realiseres, men dette vil kreve en langsiktig jobbing.

Samtidig viser oversikten som ble utarbeidet denne våren at det er komplekse årsakssammenhenger som ligger til grunn for at retten til spesialundervisning utløses. Over en tredel av de elevene som er innvilget spesialundervisning har flere diagnoser, og med bakgrunn i deres helse- og utviklingsløp vil det være helt urealistisk å forvente at alle de skal klare seg innenfor rammene av ordinær opplæring. Behovene til noen av disse elevene er dessuten så komplekse at de båndlegger en stor andel av de ressursene som anvendes på feltet. Enkelte elever er også avhengig av individuell oppfølging gjennom hele skoledagen, og slike behov vil utløses uansett hvor fleksibelt ordinær opplæring organiseres. Som eksempel vil ikke en elev med moderat psykisk utviklingshemming eller en ervervet hjerneskade være i stand til å øve eller trene seg opp til å fungere på nivå med sine jevnaldrende.

Det videre arbeidet innenfor spesialundervisningsfeltet vil for skolene være fokusert inn mot en enda sterke faglighet gjennom en tydeliggjøring av en koordinatorrolle for spesialundervisning (spes.ped.koordinator). Denne rollen vil være en nøkkelrolle med tanke på å bygge kompetanse i forhold til å ha gode rutiner rundt tilpasset opplæring på skolene, men det vil også være en viktig rolle med tanke på kartleggingskompetanse, metodekompetanse og samspillet med PPT. Det skal også opprettes et nettverk for spes.ped.koordinatorene i samspill med PPT. På denne måten ønsker skolene og PPT sammen å videreføre de mekanismene og prosessene som så langt har begynt å gi en dreining i ressursbruken knyttet spesialundervisning.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 08.09.2016 13:37
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS