Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 14.09.2016 - PS 31/16 Søknad om å være vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste

Saksbehandler: Anne Kari Haugdal

Arkivref : 2016/4929 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Mennesker og livskvalitet 14.09.2016 31/16
Formannskapet 15.09.2016 98/16
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:  
Kommunestyret i Verdal ber rådmannen søke Helsedirektoratet om å bli tildelt rollen som vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Nord-Trøndelag.
 
Vedlegg: 
Helsedirektoratet: Utlysning av oppgaven vertskommune for utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
NIBR 2015: «Utvikling og formidling av kunnskap i kommunal helse og omsorg»

Omsorg 2020

Meld.St.26 (2014-2015) «Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet».

Saksopplysninger:
Historikk
:
Verdal kommune har hatt rollen som Utviklingssenter for sykehjem siden 2007. Den gang het ordningen «Undervisningssykehjem», og var en del av ei nasjonal satsing iverksatt av Nasjonalt geriatriprogram, Statens helsetilsyn i 1996. Ideen om undervisningssykehjem kommer fra Teaching Nursing Home i USA.

I 1999 - 2003 ble planen støttet av Sosialdepartementet og ordningen ble iverksatt på Tåsenhjemmet i Oslo, Fyllingsdalen sykehjem i Bergen, Søbstad sykehjem i Trondheim og Kroken sykehjem i Tromsø. I tillegg ble Karasjok definert som et eget prosjekt med fokus på den samiske befolkningen i 2001. FAFO gjennomførte en underveisevaluering i 2002, og Ingar Pettersen AS foresto en sluttevaluering i 2003. Ut fra disse evalueringene ble det i 2004 bestemt å satse videre på Undervisningssykehjemsmodellen, og undervisningssykehjemmene ble etablert som en fast ordning. Satsingen ble forankret i St.meld. nr.35 (2005-2006) «Mestring, mulighet og mening. Framtidas omsorgsutfordringer», Omsorgsplan 2015 og delplan «Kompetanseløftet». Målet om å etablere undervisningssykehjem i alle fylker ble nådd i 2008. Undervisningssykehjemmene i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, Kautokeino og Sogndal (ble etablert i 2005) fikk status som «hovedundervisningssykehjem» innenfor hver sin helseregion, og hadde ansvar for nettverk i sin region hvor Undervisningssykehjemmet i Verdal var satelitt under Søbstad sykehjem i Trondheim.

I 2009 ble undervisningshjemmetjenester etablert i alle landets fylker. Med overordnet strategi i 2011 – 2015 fikk undervisningssykehjemmene og –hjemmetjenestene nytt navn og logo, og fra 1. januar 2011 heter satsingen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT). Alle enheter fikk status som utviklingssenter med samme ansvar og oppgaver. Det er 38 USHT i drift, hvor hovedmålet er å drive kunnskapsutvikling knyttet til primærhelsetjenestene sykehjem og hjemmetjenester i kommuner. Hovedfunksjonene er:

 • Drive lokalt utviklingsarbeid med utgangspunkt i kommunale behov
 • Være pådrivere for at statlig politikk settes i verk i kommunene
   

I oktober 2015 leverte NIBR sin rapport: «Utvikling og formidling av kunnskap i kommunal helse og omsorg» til Helsedirektoratet. Evalueringen konkluderer med at dagens eksisterende struktur for USHT ikke er optimal. Strukturen anbefales reorganisert, og evalueringen foreslår 4 alternativer:

 • Å redusere strukturen fra to utviklingssentre til et USHT i hvert fylke som har ansvar tilsvarende det de har i dag.
 • Et USHT i hvert fylke som arbeider med å formidle kontakt mellom forskningsaktører og kommuner, og som forsetter å ha dagens pådriverrolle for statlig politikk.
 • Styrking av Sentre for omsorgsforskning slik at de blir sterkere forskningsaktører. USHTs utviklings og forskningsressurser legges hit.
 • Under forutsetning om at det gjennomføres en strukturreform: Etablering av regionale forskningsinstitusjoner for helse og omsorg eid av kommuner og som operer i tett samarbeid med universiteter og høgskoler.
   

Hva har vertskommunerollen for undervisningssykehjem bidratt med for Verdals del?
Verdal kommune ble godkjent som undervisningssykehjem i 2010 etter 3 år med prosjektstatus.
Kommunen har hatt status som vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem i 9 år, og i den perioden har utviklingssenteret vært en pådriver for fag- og tjenesteutvikling innen lokalt og nasjonalt definerte satsingsområder, videreutviklet praksistilbudet for elever, lærlinger og studenter, vært pådriver for kompetanseutvikling av ansatte og ledere og har tilrettelagt for forskning og utvikling i helse og omsorgstjenestene. Utviklingssenter for sykehjem har bidratt til at kommunen har et forpliktende samarbeid på tvers av utdanningsinstitusjoner, Fylkesmann, utvalgte kommuner og stat. I tillegg er utviklingssenteret forpliktet til erfarings- og kunnskapsdeling på tvers av kommunegrensene, demensomsorgens ABC er et eksempel på at dette er satt i system.

Hva kreves det å bli vertskommune for USHT?
Helse- og Omsorgsdepartementet har med bakgrunn i NIBR sin evalueringsrapport og Helsedirektoratets anbefalinger lagt føringer for framtidens utviklingssentre. Forpliktelsene er tydeliggjort og skal sikre samarbeid og synergieffekt mellom utviklingssenteret og vertskommunen. Det skal være ett utviklingssenter, både for hjemmetjenester og sykehjem, i hvert fylke. I Nord-Trøndelag er det to, et i Stjørdal for hjemmetjenester og et i Verdal for sykehjem.

Hovedmålet i den nye ordningen er: Utviklingssentrene bidrar til å sikre kvaliteten i hjemmetjenestene og sykehjem gjennom fag- og tjenesteutvikling, kunnskapsspredning og implementering av ny kunnskap/nye løsninger ut fra nasjonale satsingsområder og lokale behov til kommunene i fylket.

Kravene som stilles når det søkes om å få tildelt rollen som vertskommune er:

 • Utviklingssenteret skal knyttes til et fag- og utviklingsmiljø i vertskommunen, for å sikre samarbeid og synergieffekt.
 • Det stilles kompetansekrav til utviklingssentrene, sentrene skal ha kompetanse i forhold til sine oppgaver, herunder tverrfaglig kompetanse, og relevant mastergrad(er).
 • Søknad om å være vertskommune skal forankres politisk.
 • Det stilles krav til vertskommunen om medfinansiering.
 • Kommunen som søker om å blir utviklingssenter kan, om ønskelig i sin søknad foreslå å etablere en satelitt i en annen kommune.
 • Vertskommunen kan inngå avtaler om medfinansiering fra kommuner i utviklingssenterets geografiske virkeområde.
   

Utviklingssentrene inngår i den kommunale styringsstrukturen. Helsedirektoratet legger ikke opp til å ha formelle styringslinjer ut over det som følger av tilskuddsregelverk/tilskuddsbrev som angir sentrenes mål og oppgaver. Veiledning og koordinering av aktivitet vil Helsedirektoratet følge opp som tidligere. Senter for Omsorgsforskning (SOF) skal fortsette sin rolle som veileder i sin region og skal bidra til spredning av kunnskap, gode prosjekter og tiltak. Midlene SOF har for slikt arbeid videreføres i den nye ordningen.

Tilskuddsordningen endres ved den nye strukturen. I dag mottar vertskommunene et tilskudd på 950.000,-. Tilskuddsbeløpet dobles ved sammenslåing av to sentre, og blir tilsammen 1,9 mill. kr. Kravet til vertskommunen er medfinansiering av utviklingssenteret. Det er tallfestet, men det forventes at medfinansiering skal bidra til å styrke senteret og i søknaden må det framgå hvordan dette skal gjennomføres.

Søknadsfristen er 15.oktober 2016.

Avklaring med de andre utviklingssentrene i Nord- og Sør-Trøndelag
Stjørdal kommune er som nevnt utviklingssenter for hjemmetjenester i N-T. Verdal og Stjørdal har de siste tre årene samarbeidet om ulike satsinger relatert til utviklingssentrenes årlige handlingsplaner. Pågående samarbeid er innovasjonsprosjektet «Helhetlige pasientforløp i hjemmet» hvor også Namsos kommune deltar. Innovasjonen består i å utvikle modeller som bidrar til å skape helhetlig tjenestetilbud for pasienter/brukere hvor fastleger – hjemmetjenester – institusjonstjenester – spesialisthelsetjenester samordner tjenestene sine. Fylkesmannen i N-T har innvilget innovasjonstilskudd på tilsammen 2,1 mill kr for de tre kommunene.

Kravet er at det skal bli ett utviklingssenter i hvert fylke, og det er avklart med Helsedirektoratet at dagens fylkesstruktur gjelder. Utviklingssentrene i Nord- og Sør-Trøndelag har i felles møte avklart at alle nåværende utviklingssenter ønsker å søke om å få tildelt vertskommunerollen.

Vurdering:
Rådmannen vurderer det som viktig videreføre kommunens vertskommunerolle for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Kommunens rolle som Utviklingssenter for sykehjem er godt forankret i organisasjonen, og spiller en viktig rolle i helse og omsorgstjenestenes fag- og tjenesteutvikling innen lokalt og nasjonalt definerte satsingsområder, opplæring og rekruttering, for kompetanseutvikling av ansatte og ledere og ha gjennomføringskraft i definerte forsknings- og utviklingsoppgaver. Videre har kommunens helse og omsorgstjenester over år deltatt i og skaffet seg god kompetanse på å være pådriver i nettverk lokalt, regionalt og nasjonalt, og dette må videreutvikles i ny struktur og organisering av USHT. Slik kompetanse kommer ikke av seg selv, og ivaretakelse og videreutvikling av denne kompetansen er viktig for å lykkes med vertskommunerollen. Hvis kommunen tildeles vertskommunerollen blir det viktig å vurdere om det er hensiktsmessig å opprette en satelitt i en annen kommune for å sikre pådriverrollen USHT har for spredning, særlig fra 2018 når Trøndelagsfylkene slås sammen. Det vil ikke bli søkt om slik organisering nå.

Helse og omsorgstjenestene i Verdal kommune har et godt fungerende fag- og utviklingsmiljø i kommunen. Dette er godt oppbygd i de ni årene kommunen har vært vertskommune for utviklingssentret. Ansatte og ledere har opplæring og øvelse i å utvikle det tverrfaglige tjenestetilbudet som en del av daglig drift. Slik kompetanse bygges over tid, og må være målrettet for å bli en del av hverdagskulturen. Ansatte og ledere har gjort dette på mange satsingsområder utviklingssenteret har vært en del av. I tillegg har Verdal kommune en styringsstruktur som understøtter slike utviklingsprosesser, og det er viktig for å lykkes.

Kommunen har hatt og har stort fokus på samordning av tjenestetilbudet, for slik å motvirke at brukeren opplever at tjenestetilbudet er fragmentert i møte med de kommunale tjenestene. Kravet om tverrfaglighet i utforming av tjenestetilbudet, er et av satsingsområdene i dette. Å danne kulturer for slik oppgaveløsning krever at det ledes på det over tid, og at det er politisk aksept for slik utvikling. Kommunestyret i Verdal har siden 2012 hatt dette som en av seks strategier i utvikling av kommunens tjenestetilbud.

Helsedirektoratet krever medfinansiering av USHT av vertskommunen. Etter rådmannens oppfatning har Verdal kommune medfinansiert utviklingssenteret siden kommunen fikk rollen i 2007, både med egeninnsats i form av arbeidstid og dedikerte midler til spesielle satsingsområder. I søknaden vil dette spesifiseres.

Rådmannen anmoder Kommunestyret i Verdal om å støtte kommunens søknad om å blir vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Nord-Trøndelag.
 

      Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 08.09.2016 13:51
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS