Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 14.09.2016 - PS 32/16 Vurdering av Sfo-tilbudet - Revidering av kvalitetsplan og vedtekter for skolefritidsordningen i Verdal kommune

Saksbehandler: John Olav Larsen

Arkivref : 2012/6735 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Mennesker og livskvalitet 14.09.2016 32/16
Formannskapet 15.09.2016 97/16
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:

 1. Det gis Sfo-tilbud til funksjonshemmede elever fra 1.-4. trinn og på 5.- 7. trinn på den enkelte skole som har et slikt tilbud. For funksjonshemmede elever på ungdomstrinnet kan foreldrene søke om avlastning på Avlastningstjenesten. Foreldre med funksjonshemmede barn betaler for Sfo-tilbud i 1. – 7.klasse på lik linje med andre elever.*
   
 2. Sfo-tilbudet i den 11. mnd. legges ned fra 1/1-17. Frivillige organisasjoner blir oppfordret til å opprette tilbud i skoleferier.
   
 3. «Retningslinjer for skolefritidsordninger i Verdal» og «Kvalitetsplan for Sfo i Verdal kommune» endres i tråd med de vedtak som fattes i denne saken.
   

Vedlegg: 

 1. Notat fra Bo- og dagtilbudet Verdal kommune v/ Virksomhetsleder Per Tore Sandsaunet
 2. Kommunestyresak 0046/04
 3. Jf. Kommunestyrevedtak 0049/05.
 4. Uttalelse til økonomiplan 2016-2019 og Budsjett 2016 fra rådet for likestilling av funksjonshemmede
 5. Uttalelse datert 17.08.16 fra rådet for likestilling av funksjonshemmede til sak Revidering av kvalitetsplan og vedtekter for skolefritidsordningen i Verdal kommune
 6. Uttalelse fra Kommunalt foreldreutvalg Verdal (KFUV) til rådmannens innstilling.
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 • Økonomiplan 2016-2019 og Budsjett 2016
 • Evalueringsrapport fra Sfo-lederne – 2015
 • K-sak 37/02.
   

Saksopplysninger:
Tilsyn før og etter skoletid for elever på grunnskolens barnetrinn er hjemlet i Opplæringsloven § 13-7 . Det skal være tilbud om skolefritidsordning (Sfo) for alle elever på 1.-4. årstrinn og for elever med særskilte behov også på 5.-7.årstrinn. Det betyr at det i henhold til lovverk ikke er hjemlet noe tilbud for elever etter 7. trinn i Opplæringsloven. Tilbud for elever etter 7. trinn er derfor hjemlet i helse- og omsorgslovgiving.
Av de 1857 elevene i Verdal, er det 300 elever som pr. dato har Sfo plass i Verdal fordelt på alle de 9 barneskolene i kommunen. Av de 1857 elevene i Verdal er det 735 på 1. -4. trinn. Det betyr at ca. 41% av elevene som kan søke ordinær Sfo plass har fått innvilget plass i kommunen. Det er ingen som har fått avslag på søknad om Sfo plass i kommunen.

Kommunestyret har bestemt at Sfo-tilbudet for funksjonshemmede elever fra og med 5.årstrinn, skal være gratis. - Jf. Kommunestyrevedtak 0049/05.
I Kommunestyresak 46/04 ble ble følgende vedtatt:

 1. Funksjonshemmede elever i grunnskolen innvilges gratis opphold i Sfo/dagtilsyn fra og med 5.årstrinn innenfor åpningstiden for aktuelle skolefritidsordning.
   

Det er videre bestemt at skolefritidstilbudet skal drives til selvkost.
(jf. Kommunestyrevedtak 0037/02 pkt.4b). Dette gjelder ordinær drift.

Kommunestyret vedtok Økonomiplan 2016-2019 og Budsjett 2016 den 14.12.15 der det i pkt 4.1 s. 9 i Økonomiplanen står:
«Driften i oppvekstsektoren er fremdeles svært presset. Barnetallet har vært synkende over år, og som følge av det opplever kommunen en stadig presset inntektsside. I denne økonomiplanen fortsettes jobben med å konsentrere ressurser om kjernevirksomheten, og satsingen på forebygging opprettholdes. Dette får imidlertid en god del konsekvenser for hvilket tjenestenivå som kan legges til grunn i både skoler/Sfo, barnehager og hjelpetjenester.
Tilbudet i Sfo er omtalt i Økonomiplanen, på side 11: «En annen utfordring med de synkende elevtallene kommer til syne i kostnadene i Sfo- ordningen til kommunen. Sfo-ordningen i Verdal er kostbar sammenlignet med nabokommuner og andre kommuner det er naturlig å sammenligne med. Pris for helplass i Sfo i dag er kr 2.575,-.
For å kunne drive Sfo til selvkost må en helplass koste ca. 2.800,-. Det legges derfor opp til en prisøkning for 2016.
Brukerundersøkelsen i mars 2015 viser at prisen for Sfo-plass oppleves som høy, men skal kommunen drive dette til selvkost slik kommunestyret har vedtatt, er slik endring en nødvendig tilpasning.
Drift av Sfo for barn med særlige behov koster kommunen i tillegg 1,7 millioner kroner.
Tilbudet om drift i elleve måneder er en kostbar ordning. Ca. 20 elever/familier har det siste året benyttet seg av ordningen, og flere av disse er funksjonshemmede elever med gratis Sfo-tilbud. Dette er det ikke mulig å drive til selvkost. Det vil bli lagt fram en sak for kommunestyret i løpet av våren 2016 som vurderer gratistilbudet for elever fra 5. til 10. trinn, tilbudet om den ellevte måneden, og endringer i kvalitetsplan og vedtekter for Sfo. Det skal konsekvens utredes opp mot avlastningstilbudet.»

I Økonomiplan 2016-2019 og Budsjett 2016 pekes det på to områder innen Sfo-tilbudet det er nødvendig med en politisk vurdering: Disse er A+B.

A) Sfo-tilbud for funksjonshemmede elever 5.- 10.trinn

Praksis i våre nabokommuner angående funksjonshemmede elever.

Steinkjer:
Det gis Sfo-tilbud til funksjonshemmede elever fra 1.-7. trinn på den enkelte skole.
Det tilbys tilsynsordning ved den enkelte ungdomsskole for funksjonshemmede elever på ungdomsskoletrinnet ( i samarbeid med videregående).
Foreldre betaler for disse elevenes tilsyn etter samme Sfo- satser som for øvrige elever.

Levanger:
Kommunen betaler for Sfo-tilbudet til funksjonshemmede elever i 5.-7.kl.
Det er pleie – og omsorgstjenesten som betaler Sfo-tilbudet for ungdomsskoleelever. Enten er elvene på TOA ved Frol, eller så er de på sine skoler.
Alle utgifter i forbindelse med Sfo-tilbudet for funksjonshemmede ungdomsskoleelever, refunderes skole fra Helse.
Levanger har de siste årene satt av midler på ansvar « Oppvekst felles» for å kompensere skoler som har tapt inntekter ved å ha elever på 5.-7 trinn i Sfo.

Inderøy:
Kommunen har tilbud til alle elever med særskilte behov i 1.-7.klasse.
De har ikke Sfo-tilbud for ungdomsskoleelever.
Foreldre må betale for Sfo-tilbudet til barn/elever med særskilte behov.

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal hadde møte den 13.november 2015 hvor de uttalte seg om Økonomiplan 2016-19 og Budsjett 2016: «Rådet ønsker å være med i vurderingsarbeidet som skal gjøres i forhold til gratistilbud for elever 5.-10.trinn. Rådet er i utgangspunktet enige i at Sfo ikke nødvendigvis skal være plassen for de funksjonshemmede barn som er eldre enn de som går i Sfo (ordinært tilbud går t.o.m. 4.klasse). Dette tilbudet/behovet kan løses på andre arenaer.»

B) Det 11.måned-tilbud

Kommunens plikt til å ha skolefritidsordning er begrenset til skoleåret. Det er altså ingen plikt for kommunene til å ha en slik ordning i feriene. Opplæringsloven gir heller ikke elevene rett til plass i Sfo.

Verdal kommunestyre vedtok 11.09.12 å tilby et utvidet tilbud i Sfo som var bedre tilpasset familienes behov. Et 11.mnd. -tilbud med 4 ekstra uker i ferietiden kom i gang. (Åpent 5 dager før første planleggingsdag før skolestart hver høst, 5 virkedager etter siste skoledag i juni og i skolens høst – og vinterferie). Tilbudet gis ved 2 skoler (Stiklestad skole og Verdalsøra Barneskole) i kommunen, der alle 1.-4.klasse elever kunne søke.
For funksjonshemmede elever med stort behov fra 5.- 10.trinn, skal alltid avlastning ved f.eks. Ringveg Nord vurderes før plass i Sfo/dagtilbud i den 11.mnd.
Tilbudet om ferieåpen Sfo (11-mnd.) koster kr. 3600,- + kost. Også dette tilbudet er gratis for funksjonshemmede elever fra 5.- 10. trinn i dag.

Ordningen er evaluert av Sfo-lederne i 2015 og i 2016.
Evalueringen viser følgende:
Foreldre synes det er lite greit med samkjøring av ferietilbudet på 2 skoler. Dette, i tillegg til høy pris, gjør at flere finner andre løsninger for barna i feriene. Tilbudet er dyrt driftsmessig for den enkelte skole og går hardt utover den ordinære driften i resten av året. Barn med spesielle behov utløser alltid ekstra behov for bemanning. Dette gjør også utgiftene store i forhold til inntekt. Sfo-lederne konkluderer med at den 11.mnd. er et eksklusivt tilbud til få.
Søknaden på den 11. mnd fra og med høsten 2016 viser at det er søkt plass for 8 elever totalt i Verdal.
(2% av Sfo elevene / 0,3% av total elevmasse)

Den ordinære Sfo-ordningen i Verdal er kostbar sammenlignet med andre kommuner det er naturlig å sammenligne med.

100% -plass:

 • Verdal kr 2.800,-
 • Steinkjer kr. 2.640,-
 • Levanger kr. 2.375,-
 • Inderøy kr. 2.150,-.
   

Vurdering:
I gjeldende Kvalitetsplan for Sfo står det: «I Sfo skal barna oppleve mestring i et miljø preget av omsorg. Tilsynet skal være så godt at de foresatte er trygge på at sikkerheten blir ivaretatt. I Sfo skal barna få mulighet til leke-, kultur- og fritidsaktiviteter. Også funksjonshemmede barn skal få et likeverdig tilbud, tilrettelagt slik at de kan delta ut fra sine forutsetninger. Gjennom lek, kultur og fritidsaktiviteter, omsorg og tilsyn skal Sfo være en arena for allmenndanning og læring. Sfo i Verdal skal ha ansatte som er tydelige voksne som evner å sette grenser når de tilrettelegger for allsidig aktivitet tilpasset barnegruppen.»

Å kunne ha et Sfo-tilbud med god kvalitet, er viktig. Sfo – lederne gir tilbakemelding om at de sliter med å holde god nok kvalitet i tilbudet pga. for lav bemanning.

Etter vedtak i Budsjett 2016, der prisen på helplass ble hevet til kr. 2800,- viser det seg at flere 3.-4.klasse- foreldre sier opp plassen i Sfo, fordi de synes det blir for dyrt. De vurderer det dit hen at barn i 9.-10 årsalderen kan klare seg hjemme alene før og etter skoletid. Med færre elever i Sfo minker også inntekten i forhold til budsjett:

Tabell 1

Ordningen med Sfo-tilbud for funksjonshemmede elever er organisert forskjellig i våre nabokommuner. Det skyldes at det finnes ulike måter i ivareta disse elevene, men i prinsippet er tilbud ut over 7. årstrinn ikke hjemlet i Opplæringsloven. Det er på sin plass at Sfo-tilbudet vurderes politisk slik det ble bebudet i vedtatte Økonomiplan 2016-19 og Budsjett 2016.

Verdal kommune vil dette budsjettåret samlet ha en utgift på 1,7 mill.kr. på Sfo-tilbud for funksjonshemmede elever. En stor del av denne utgiften vil kommunen måtte dekke,

selv om foreldrebetaling innføres. Det anslås at det årlig er 5-10 funksjonshemmede barn/ungdom som tilstås gratis Sfo ordning i kommunen. I skoleåret 2015/2016 er det 6 barn/ungdom som har gratis Sfo plass. Dette betyr et inntektstap/utgift for kommunen på 2800.- x 6stk x 10 mnd = 168 000.-

I tillegg kommer inntektstap/utgift for den 11. mnd hvis disse tilstås plass i Sfo etter søknad.

Verdal skal ha et kvalitetsmessig godt Sfo-tilbud/ dagtilsyn for både funksjonsfriske og funksjonshemmede elever. Rådmannen foreslår derfor at det må tas noen grep for å oppnå dette. Sfo-tilbud /dagtilsyn for funksjonshemmede elever på 8. – 10. kl. søkes avviklet i dagens form. Foreldrene til disse elevene har i dag ikke enkeltvedtak etter helselovgivning, og det må vi få på plass. Foreldre til funksjonshemmede elever 1.-7.kl. bør betale etter de gjeldende Sfo-satsene for Sfo-tilbud, hvis det vurderes at de skal ha en Sfo plass. I tillegg må det tilbudet som nå gis i ferier og på fridager (den 11.mnd.) avvikles, og lag og organisasjoner oppfordres til å starte alternative tilbud i stedet

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 08.09.2016 14:16
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS