Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 19.10.2016

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 19.10.2016
Tid           : 09:00 - 11:45
Til stede  : 9 representanter. Vigdis Haldorsen fikk permisjon og forlot møtet før behandling av sak 41/16. Til stede 8 representanter. Bård Storhaug fikk permisjon og forlot møtet før behandling av sak 43/16. Til stede 7 representanter.

  

Sak 39/16 ble behandlet som første sak.
  
 
   
  
Sakliste som PDF - protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 37/16 Godkjenning av møteprotokoll 14.09.2016  Protokoll
PS 38/16 Frivillig Verdal. Orientering om aktiviteten 2016 Saksframlegg Protokoll
PS 39/16 Retningslinjer for forskuttering av spillemidler Saksframlegg Protokoll
PS 40/16 Deltagelse i partnerskap - Oppvekstforum Nord-Trøndelag Saksframlegg Protokoll
PS 41/16 Utbygging av ny friidrettsbane ved Verdal videregående skole Saksframlegg Protokoll
PS 42/16 Vedtak tilskuddssats til private barnehager 2017 Saksframlegg Protokoll
 PS 43/16 Andre saker - Protokoll

 

 

Oppmøte mennesker og livskvalitet 19.10.2016
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Trine Reitan DNA Leder Ja  
Vigdis Haldorsen SP Nestleder Ja  
Arild Kvernmo Pedersen DNA Medlem Ja  
Bjørn Holmli DNA Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Helena Kruken Ulvin KRF Medlem Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Ja  
Bjørn Stian Hojem V Medlem Ja  
Bård Storhaug  FRP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
Navn StillingMerknad
Frode Kvittem Kommunalsjef oppvekst  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær  

 

 

 

PS 037/16 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 19.10.2016

BEHANDLING: 
Leder fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 14.09.2016 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
              
VEDTAK: 
Protokoll fra møte 14.09.2016 godkjennes.
       
    
 

PS 038/16 Frivillig Verdal. Orientering om aktiviteten 2016  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 19.10.2016

BEHANDLING: 
Daglig leder i Frivillig Verdal, Hege Anita Austad, orienterte om aktiviteten.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
            
VEDTAK:   
Saken tas til orientering.
 
       
   

PS 039/16 Retningslinjer for forskuttering av spillemidler   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 19.10.2016

BEHANDLING: 
Rådgiver Frode Strand, kulturtjenesten, orienterte om saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
                
INNSTILLING: 
Retningslinjer for forskuttering av spillemidler vedtas.
      

  

PS 040/16 Deltagelse i partnerskap - Oppvekstforum Nord-Trøndelag   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 19.10.2016

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
  
INNSTILLING: 
Verdal kommune er positiv til at samarbeidet mellom kommuner og fylkeskommune utvikles og forsterkes, slik at læringsutbytte og gjennomføringsgrad stadig bedres.

Verdal kommune kan imidlertid ikke gi tilslutning til etablering av nytt Oppvekstforum Nord-Trøndelag slik dette er beskrevet.
  
  

PS 041/16 Utbygging av ny friidrettsbane ved Verdal videregående skole   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 19.10.2016

BEHANDLING: 
Vigdis Haldorsen fikk permisjon og forlot møtet før behandling av denne sak. Til stede 8 representanter.

Virksomhetsleder Teknisk drift, Bård Kotheim, orienterte om saken.

AP/H/FRP v/Arild K. Pedersen fremmet følgende utsettelsesforslag:

 1. Det konstateres at eksisterende økonomiske rammer ikke strekker til, og at kommunens andel i denne saken foreslås forhøyet også ved denne korsveien. Også driftskonseptet – og det løpende vedlikeholdsbehovet – viser at kommunens løpende kostnader på dette området vil være større enn opprinnelig forutsatt.
 2. Det vises for øvrig til økonomirapport 2. tertial i Verdal kommune. På bakgrunn av den økonomiske situasjonen, perspektivene for 2017 og videre framover, utsettes saken. Realisering av friidrettsanlegg underlegges en samlet, politisk vurdering ved behandling av Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020.
   

Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.
       
VEDTAK:  

 1. Det konstateres at eksisterende økonomiske rammer ikke strekker til, og at kommunens andel i denne saken foreslås forhøyet også ved denne korsveien. Også driftskonseptet – og det løpende vedlikeholdsbehovet – viser at kommunens løpende kostnader på dette området vil være større enn opprinnelig forutsatt.
 2. Det vises for øvrig til økonomirapport 2. tertial i Verdal kommune. På bakgrunn av den økonomiske situasjonen, perspektivene for 2017 og videre framover, utsettes saken. Realisering av friidrettsanlegg underlegges en samlet, politisk vurdering ved behandling av Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020.
   

 
  
  

PS 042/16 Vedtak tilskuddssats til private barnehager 2017   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 19.10.2016

 

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
       
INNSTILLING:  
Verdal kommunes forslag til tilskuddssatser for private barnehager 2017 vedtas.
 
  
 

 
PS 043/16 Andre saker  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 19.10.2016

 

BEHANDLING: 
Kommunalsjef Velferd, Anne Kari Haugdal, orienterte om:

 • Ekskursjon i forbindelse med bygging av omsorgsboliger Ørmelen bo- og helsetun (Før sak 41/16). Se presentasjon.
 • Flytting/avvikling av årsverk i forbindelse med reduksjon av institusjonsplasser.
   

Kommunalsjef oppvekst, Frode Kvittem, orienterte om:

 • 300 årsmarkering i 2018 av Karolinernes hærtog i Trøndelag. Se notat.
 • Mottak flyktninger og asylmottak. 
   

    
    Til toppen av siden

Publisert: 13.08.2015 13:51 Sist endret: 23.11.2016 12:32
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS