Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 19.10.2016 - PS 41/16 Utbygging av ny friidrettsbane ved Verdal videregående skole

Saksbehandler: Bård Kotheim

Arkivref : 2016/7184 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Mennesker og livskvalitet 19.10.2016 41/16
Formannskapet    
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:

 1. Verdal kommunestyre godkjenner en kostnadsramme for utbygging av nytt fridrettsanlegg ved Verdal videregående skole på 13,2 mill. kr inkl. mva. 
 2. Rådmannen bes innarbeide dette i forbindelse med framlegging av økonomiplan for 2017 – 2020.
   

Vedlegg: 

 1. Kopi av K-sak 49/15
 2. Kopi av mail fra Kulturkontoret datert 07.10.2016
 3. Tegninger av friidrettsbanen utarbeidet av Norconsult A/S
 4. Utkast til «Driftsavtale Verdalshallen og utendørsanlegget ved Verdal Videregående skole», mellom Verdal kommune og Verdal Videregående skole.
 5. Utkast til «Driftsavtale mellom Verdal kommune og Verdal Friidrettsklubb».
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Generelt:
Grusbanen ved Verdalsøra videregående skole har forfalt over lengre tid, brukes lite, og holder per i dag ikke godkjent standard for hverken friidrett eller andre idretter. En oppgradering av anlegget til et kretsstandardanlegg for friidrett med en gressbane i midten, apparater for lek /basistrening vil gi gode og allsidige treningsmuligheter både for organisert og uorganisert idrett. Antallet boliger i umiddelbar nærhet til anlegget er stort og økende (Reinsholm) og et nytt idrettsanlegg ved Verdal videregående skole vil fylle en viktig funksjon for folkehelse, bolyst og stedsutvikling.

Sak vedrørende bygging av fridrettsanlegg ved Verdal Videregående skole ble behandlet i Verdal kommunestyre den 15.06.2015 som K-sak 49/15 med følgende vedtak.

 1. Kommunestyret tar den framlagte utredning av mulig samlokalisering av friidrettsanlegg og 11'er fotballhall ved Verdal videregående skole til etterretning.
 2. Kommunestyret opprettholder sin bevilgning i økonomiplan 2015-2018 på 6,5 millioner kroner til bygging av friidrettsanlegg.
   

Bevilgningen regnes som netto låneopptak for kommunen. Tippemidler og momskompensasjon kommer i tillegg.

Kostnadsoverslag etter anbudsinnhenting:
Anlegget har nå vært ute på anbud. Ut fra de innkomne anbud kan følgende kostnadsoverslag for nytt friidrettsanlegg settes opp.

 • Anbudssum eks.mva:                                          Kr.10.572.000,-
 • Reduksjon for regningsarbeide i anbud:             Kr.     412.000,-
 • Reduksjon ved overgang til flettverksgjerde:     Kr.     990.000,-
 • Anleggskostnad eks.mva:                                   Kr.  9.170.000,-
 • Uforutsett ca 10% eks.mva:                                Kr.     890.000,-
 • Planlegging/byggeledelse/kommunale gebyrer: Kr.     500.000,-
 • Sum eks.mva:                                                      Kr.10.560.000,-
 • 25 % mva                                                            Kr.  2.640.000,-
 • Totalt inkl.mva:                                                  Kr. 13.200.000,-
   

En av hovedgrunnene til at anlegget blir dyrere enn forutsatt er at det viser seg at dagens bane er fylt rett oppå gammelt vegetasjonssjikt uten at dette er fjernet. Dette ble oppdaget etter prøvegraving i sommer.

For å få et skikkelig fundament for ny friidrettsbane må dette vegetasjonsskiktet fjernes. Dette medfører en betydelig masseutskiftingsjobb under løpebanene som må utføres for å få et sikkert fundament for kunststoffdekket på banen.

Tippemidler:
Kulturkontoret har sjekket ut med Nord-Trøndelag Fylkeskommune hvor mye tippemidler som kan forventes. Minimum tilskudd vil være 2,7 mill.kr. Mest sannsynlig får vi litt mere.

Finansiering
Forslag til finansiering blir da som følger:

 • Låneopptak:     7,9 mill.kr
 • Spillemidler:    2,7 mill.kr
 • Momskomp:    2,6 mill.kr
 • Totalt:            13,2 mill.kr
   

Driftsavtale:
Det foreligger forslag til driftsavtale mellom Verdal kommune og Fridrettsklubben. Det foreligger også revidert forslag til driftsavtale mellom Verdal kommune og Verdal Videregående skole. Årlig driftskostnad for Verdal kommune vil ligge på 50000 – 80000 kroner årlig for fullt driftsår i 2018.

Bidrag til drift av anlegget:
En god del av den daglige drift vil bli utført av Verdal FIK på dugnad samt av Verdal Videregående skole. I tillegg vil Verdal FIK bekoste målehus/lager/oppholdshus til 1,5 mill.kr og anskaffelse av utstyr til anslagsvis 0,5 mill.kr.

Vurdering:
Etter innhenting av anbud vil samlet kostnad for ett nytt fridrettsanlegg ligge på 13,2 mill.kr. Dette innebærer et låneopptak på ca. 1,4 mill. kr mer enn forutsatt i K-sak 49/15. Dersom anlegget avskrives over 20 år medfører dette merlånet på 1,4 mill.kr en økt årlig kapitalutgift på kr.110.000,- i forhold til vedtak i K-sak 49/15 med dagens renter.

Verdal videregående skole er også positiv til utbygging av ett fridrettsanlegg i skolens nærhet. De vil benytte seg av anlegget i forbindelse med kroppsøvingsundervisning.

Ved bygging av et fridrettsanlegg i Verdal vil kommunen være godt forspent med anlegg både innenfor fotball og friidrett. Rådmannen foreslår derfor at kostnadene til utbygging av nytt fridrettsanlegg innbakes i økonomiplanen for 2017-2020.

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 12.10.2016 14:41
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS