Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 19.10.2016 - PS 42/16 Vedtak på tilskuddssatser til private barnehager i Verdal kommune 2017

Saksbehandler: Anne Haugskott-Bjugan

Arkivref : 2016/7082 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Mennesker og livskvalitet 19.10.2016 42/16
Formannskapet    

 

Rådmannens innstilling:
Verdal kommunes forslag til tilskuddssatser for private barnehager 2017 vedtas. 

Vedlegg: 
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-10-09-1166/%C2%A73#§3..

Saksopplysninger:
 
Tilskuddssatser 2017

Vedtak om sats 31. oktober

Ifølge Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager § 9 skal kommunen fatte vedtak om satser til private barnehager innen 31. oktober i året før tilskuddsåret.

Kommunens faktiske driftsutgifter i egne ordinære barnehager to år før tilskuddsåret (2015) er grunnlag for kommunens beregning av driftstilskudd til private ordinære barnehager (2017). Disse utgiftene justeres for kommunal deflator de to siste årene.

Kommunen følger årsmeldingsskjemaets aldersinndeling, slik at barn under tre år er barn som er 0-2 år (små barn), og barn over tre år er barn som er 3-6 år (store barn). Barnetallene som skal brukes i tilskuddssatsberegningen skal være fra samme år som grunnlaget for beregning av tilskuddet til driftsutgifter til private ordinære barnehager. Dette betyr barnetallene i ordinære kommunale barnehager fra to år før tilskuddsåret.

I Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager § 3, bokstav b framgår følgende:
b) Kommunen kan beregne heltidsplasser ved bruk av egne tellinger av barn i kommunale barnehager.
Verdal kommune har hatt 4 telledatoer og bruker dette i beregningen av tilskuddssatser.

Pensjonsutgifter inkl. arbeidsgiveravgift på pensjonsutgiften i kommunens regnskap for ordinære barnehager skal trekkes fra i beregningen av driftstilskudd, siden det skal beregnes et eget påslag for pensjonsutgifter. Også utgifter til administrasjon skal trekkes ut, da det skal beregnes et eget påslag for administrasjonsutgifter. Pensjonspåslaget skal utgjøre 13 prosent av lønnsutgiftene, fratrukket pensjonsutgift og arbeidsgiveravgift på pensjonsutgiften. Administrasjonspåslaget skal være 4,3 prosent av brutto driftsutgifter.

Ifølge Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager § 6 skal kommunen gi kapitaltilskudd til private ordinære barnehager per heltidsplass ut fra barnehagebyggets byggeår.
Tilskuddet skal beregnes etter satser fastsatt av departementet. Kapitaltilskuddet kommer i tillegg til tilskuddssatsenes.

Vurdering:
Det er i høst foretatt beregning av tilskuddssatsen etter veiledning fra Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager med merknader. Disse er justert med deflator kunngjort i forbindelse med statsbudsjett. Med det som bakteppe ligger følgende satser til grunn:

Tilskuddssatser til drift av barnehager Verdal 2017

Ikke – kommunale

Inkl. adm. 4,3% 
Sats drift pr småbarn   176 570
Sats drift pr storbarn   82 954

Kapitaltilskuddet kommer som tidligere nevnt i tillegg til tilskuddssatsene.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 12.08.2021 15:13
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS