Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 01.09.2015

Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 01.09.2015
Tid            : 09:00 - 11:00
Til stede   : 9 representanter

 

 
Sakliste som PDF                          - protokoll som PDF 
 
Sakliste i Word                              - protokoll i Word

 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 56/15 Godkjenning av møteprotokoll 18.08.2015 Protokoll
PS 57/15 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 58/15 Detaljregulering FV 757 x E6 Hamnekrysset Protokoll
PS 59/15 Behandling av klage - Detaljregulering Kvislatunet II Protokoll
PS 60/15 Behandling av klage - Detaljregulering for Reinsholm sør Protokoll
PS 61/15 Behandling av klage 2 - Detaljregulering for Teaterhus Protokoll
PS 62/15 Andre saker
-
Protokoll
PS 63/15 Søknad om feste av næringsareal Ørin sør - Transporteiendom AS Protokoll

 

 

Oppmøte komite plan og samfunn 01.09.2015

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan DNA Leder Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Nestleder Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Kristine Nordtømme DNA Medlem Nei Tor-Petter Abelsen møtte som vara
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Ann-Maj Hovdahl Holmli H. Medlem Nei Silje Heggdal Sjøvold møtte som vara
Johannes Rosvold V Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Petter Voll Enhetsleder samfunnsutvikling  
Inger Storstad Utvalgssekretær  

 

 

 PS 056/15 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 01.09.2015

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referat fra møte i Komité plan og samfunn 18. august 2015 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
          
VEDTAK: 
Referat fra møte i Komité plan og samfunn 18. august 2015 godkjennes.

 

PS 057/15 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 01.09.2015

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.
 
     

 
PS 058/15 Detaljregulering FV 757 x E6 Hamnekrysset   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 01.09.2015

BEHANDLING: 
Ingeniør Kirstine Karlsaune redegjorde for saken.

SP v/Vigdis Haldorsen fremmet følgende alternative forslag til vedtak:
Forslag til detaljregulering for FV 757 - Hamnekrysset øst – Holbergkrysset, datert 18.05.2015 sendes ikke på høring.

Det ble først votert over forslaget fra SP v/Vigdis Haldorsen som falt med 7 mot 2 stemmer.

Det ble så votert over rådmannens forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK:  
Forslag til detaljregulering for FV 757 - Hamnekrysset øst - Holbergkrysset, datert 18.05.2015 sendes på høring og legges fram for offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.
 
   
    

PS 059/15 Behandling av klage - Detaljregulering Kvislatunet II  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 01.09.2015

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
         
VEDTAK: 
Klage datert 22/6 2015 fra advokat Amund Hatlinghus, på vegne av Verdal eiendomsutvikling AS, på detaljregulering for Kvislatunet II, tas ikke til følge. Klagen oversendes Fylkesmannen i Nord Trøndelag for endelig avgjørelse.
 
 
  
   
PS 060/15 Behandling av klage - Detaljregulering for Reinsholm sør   Til toppen av siden 

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 01.09.2015

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
         
VEDTAK: 
Klage datert 14/7 2015 fra Sentralparken velforening ved styreleder Terje Veimo, på detaljregulering for Reinsholm sør, tas ikke til følge. Klagen oversendes Fylkesmannen i Nord Trøndelag for endelig avgjørelse.
 
   


PS 061/15
Behandling av klage 2 - Detaljregulering for Teaterhus   Til toppen av siden 

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 01.09.2015

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
         
VEDTAK: 
Klage datert 18/8 2015 fra R. Gridseth på detaljregulering for Teaterhus, vedtatt 15/6 2015, tas ikke til følge. Klagen oversendes Fylkesmannen i Nord Trøndelag for endelig avgjørelse.
 
    


PS 062/15 Andre saker  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 01.09.2015

BEHANDLING: 
Rådmannen: Utbyggingsavtaler.

Ingeniør Oddvar Govasmark, Teknisk drift, redegjorde for prinsippene omkring utbyggingsavtaler.

Repr. Berit Nessø: Gang-/sykkelveg Valum-Hallem
Arbeidet er stoppet opp. Hva er grunnen?

Virksomhetsleder Bård Kotheim undersøker nærmere

 


PS 063/15 Søknad om feste av næringsareal Ørin sør - Transporteiendom AS   Til toppen av siden 

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 01.09.2015

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
         
INNSTILLING: 

  1. Søknad fra Transporteiendom om å feste industritomt (ca 4,6 daa) på Ørin sør, gnr.283/bnr.181 imøtekommes og gjøres gjeldende fra 01.10.15.
  2. Feste gis på standard vilkår og med årlig festeavgift på 6 % av tomtens beregnede verdi (kr. 313 pr.m2 etter regulering SSB konsumprisindeks).
  3. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre kontrakten.
  4. Før framfesting av flere industritomter på Ørin skal det framlegges en sak vedrørende fastsetting av prisnivå for industritomter.


   
   Til toppen av siden

Publisert: 09.09.2014 13:54 Sist endret: 12.04.2022 13:48
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS