Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 01.09.15 - PS 59/15 Behandling av klage - Detaljregulering Kvislatunet II

Saksbehandler: Per Anders Røstad

Arkivref: 2014/7473 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 01.09.2015 59/15

  

Rådmannens forslag til vedtak:
Klage datert 22/6 2015 fra advokat Amund Hatlinghus, på vegne av Verdal eiendomsutvikling AS, på detaljregulering for Kvislatunet II, tas ikke til følge. Klagen oversendes Fylkesmannen i Nord Trøndelag for endelig avgjørelse.

Vedlegg:
Klagebrev fra advokat Amund Hatlinghus, datert 22/6 2015

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Sakspapirer med vedlegg av Verdal kommunestyrets sak 44/15 (planvedtak).

Saksopplysninger:
Advokat Amund Hatlinghus har, på vegne av Verdal eiendomsutvikling AS, i brev datert 22/6 2015, påklaget Verdal kommunestyrets vedtak av detaljregulering for Kvislatunet II. Detaljreguleringen ble vedtatt 26/5 2015 i sak 44/15.

Reguleringsvedtaket ble kunngjort 30/5 2015, og frist for klage var tre uker fra kunngjøringen eller mottakelse av brev om vedtaket. Klagen vurderes som mottatt innen klagefristen.

Detaljreguleringen av Kvislatunet II omfatter deler av grunn som tilhører Verdal Eiendomsutvikling AS (VEU), nærmere bestemt gnr 20 bnr 154. VEU eier også den bebygde nabotomten (20/85) som rommer borettslaget «Sentrum terrasse» og næringslokaler i første etasje som per i dag leies ut til Bunnpris som også driver post i butikk.

Hatlinghus hevder at VEU i dag har ca. 20 parkeringsplasser på parsellen 20/154 fordelt på begge sider av vegen. Hatlinghus skriver videre at det medfører riktighet at området ikke er regulert til parkering, men vegen er så bred at det er svært naturlig at vegskulder kan nyttes til parkering. Den faktiske bruk i dag er i samsvar med dette og det fremstår som svært lite treffende å karakterisere denne bruken som "villparkering" slik det fremgår av kommunens saksutredning. 20/85 har på egen grunn svært få parkeringsplasser. Slik sett er tilgang på parkeringsplasser er en marginal ressurs for denne eiendommen. Parsellen 20/154 er i dag en svært viktig parkeringsressurs for 20/85. Det er svært vanskelig for VEU å godta at 20/85 skal være prisgitt parkeringsplasser på fremmed grunn. Dette er en klar konsekvens av planen.

Se vedlagte klage for utfyllende informasjon.

VEU ønsker med dette at planen endres slik at den ikke berører den faktiske bruk av grunn som selskapet i dag eier.

Skisse som viser berørt område
 

Vurdering:
Verdal eiendomsutvikling AS har som berørt grunneier blitt varslet om planoppstart og fått anledning til å uttale seg til planforslaget i høringsperioden.

Hatlinghus leverte også høringsuttalelse, på vegne av Verdal eiendomsutvikling AS, som omhandlet delvis de samme forholdene som i klagen.

Innholdet i klagen berører forhold som ble vurdert i saksbehandlingen frem til at planforslaget ble vedtatt av kommunestyret. Klagen inneholder derfor ikke nye momenter som ikke var en del av saksvurderingene som kommunestyret fattet sin beslutning ut ifra.

Etter plan- og bygningsloven er det kommunestyret som er planmyndighet. Det er derfor kommunestyret som avgjør hva arealene i kommunen kan brukes til. Arealplaner vedtatt av kommunestyret kan også innebære virkninger og innskrenkninger for berørte grunneiere. Alle må i utgangspunktet tåle at det er kommunestyret som bestemmer hva arealene i kommunen kan brukes til, og som hovedregel kan rådighetsinnskrenkninger påføres erstatningsfritt, bare i særlige unntakstilfeller kan det bli tale om erstatning i slike saker.

Rådmannen mener at kommunestyrets vedtak av detaljregulering for Kvislatunet II er innenfor kommunens frie skjønnsmessige vurdering, og myndighet. Det er ikke gjort feil ved saksbehandlingen, og dermed kan ikke klagen føre fram.

Rådmannen tilrår at klagen oversendes fylkesmannen for endelig avgjørelse.


   Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 26.08.2015 09:11
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS