Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 01.09.15 - PS 60/15 Behandling av klage - Detaljregulering for Reinsholm sør

Saksbehandler: Per Anders Røstad

Arkivref : 2014/7351 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 01.09.2015 60/15

 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Klage datert 14/7 2015 fra Sentralparken velforening ved styreleder Terje Veimo, på detaljregulering for Reinsholm sør, tas ikke til følge. Klagen oversendes Fylkesmannen i Nord Trøndelag for endelig avgjørelse.

Vedlegg: 
Klage fra Sentralparken velforening ved styreleder Terje Veimo  

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Sakspapirer med vedlegg av Verdal kommunestyrets sak 56/15 (planvedtak).

Saksopplysninger:
Terje Veimo har på vegne av Sentralparken velforening fremmet en klage på vedtaket av detaljregulering for Reinsholm sør. Reguleringen ble vedtatt av Verdal kommunestyre den 15/6 2016, sak 56/15.

Reguleringsvedtaket ble kunngjort 24/6 2015, og frist for klage var tre uker fra kunngjøringen eller mottakelse av brev om vedtaket. Klagen vurderes som mottatt innen klagefristen.

Klager mener at opplysningene i saksframstillingen er villedende i forhold til trafikkforholdene på Kassefabrikksveien. Fortauet langs vestsida av Kassefabrikkvegen stopper ved grensa til Kassefabrikkvegen 3. Der er det gjerde mot naboeiendommen. Der fortauet nå slutter må fotgjengerne over på andre siden midt i et ellers vanskelig kryss der Veimo mener sikkerheten fra før er vanskelig.

Se vedlagte klage for utfyllende informasjon.

Vurdering:
Innholdet i klagen berører forhold som er utenfor planområdet til detaljreguleringen for Reinsholm sør. Det er riktig som klager påpeker at fortauet stopper ved grensa til Kassefabrikkvegen 3, men fortauet er regulert videre slik at det unngås kryssing av fotgjengertrafikk i selve krysset. Det er altså en gjennomføring av den regulerte situasjonen som mangler her. Avdeling for kommunalteknikk jobber opp mot grunneierne for å få til en bedre situasjon her, enn det som er dagens situasjon.

Trafikksikkerhet var et element som ble vurdert i saksbehandlingen frem til at planforslaget ble vedtatt av kommunestyret. Klagen inneholder derfor ikke nye momenter.

Rådmannen mener at kommunestyrets vedtak av detaljregulering for Reinsholm sør er innenfor kommunens frie skjønnsmessige vurdering, og myndighet. Det er ikke gjort feil ved saksbehandlingen, og dermed kan ikke klagen føre fram.

Rådmannen tilrår at klagen oversendes fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

Skisse over berørt område
 

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 26.08.2015 09:18
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS