Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 01.09.15 - PS 61/15 Behandling av klage 2 - Detaljregulering for Teaterhus

Saksbehandler: Per Anders Røstad

Arkivref : 2014/7658 - /2014007

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 01.09.2015 61/15

 
Rådmannens forslag til vedtak:  
Klage datert 18/8 2015 fra R. Gridseth på detaljregulering for Teaterhus, vedtatt 15/6 2015, tas ikke til følge. Klagen oversendes Fylkesmannen i Nord Trøndelag for endelig avgjørelse.

Vedlegg: 
Klagebrev fra R. Gridseth, datert 18/8 2015  

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Sakspapirer med vedlegg av Verdal kommunestyrets sak 55/15 (planvedtak).

Saksopplysninger:
Gridseth er nabo til planområdet og har i brev datert 18/8 2015 klaget på vedtatt detaljregulering av Teaterhus i Verdal sentrum.

Detaljreguleringen av Teaterhus ble vedtatt av Verdal kommunestyre den 15/6 2015, sak 55/15. Berørte parter ble tilskrevet med brev datert 22/6 2015. Klagen er altså mottatt lang utenfor klagefristen på 3 uker.

På grunn av usikkerhet om klager har forstått klagereglene og tidsfristene riktig, velger kommunen å behandle klagen som om den har kommet til riktig tid.

Klager påklager at teaterhuset kan plasseres helt i nabogrensen mot hans eiendom. Videre stilles det også spørsmål om solforhold, og adkomstproblematikk.

Se vedlagte klage for utfyllende informasjon.

Vurdering:
Som nabo til planområdet har klageren blitt varlet om planoppstart og fått anledning til å uttale seg til planforslaget i høringsperioden. Gridseth uttalte seg også om delvis de samme forholda i forbindelse med offentlig ettersyn av planforslaget.

Innholdet i klagen berører forhold som ble vurdert i saksbehandlingen frem til at planforslaget ble vedtatt av kommunestyret. Klagen inneholder derfor ikke nye momenter som ikke var en del av saksvurderingene som kommunestyret fattet sin beslutning ut ifra.

Rådmannen mener at kommunestyrets vedtak av detaljregulering for Teaterhus er innenfor kommunens frie skjønnsmessige vurdering, og myndighet. Det er ikke gjort feil ved saksbehandlingen, og dermed kan ikke klagen føre fram.

Rådmannen tilrår at klagen oversendes fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

  

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 26.08.2015 09:27
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS