Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 03.06.14

Møtested: Møterommet, 3. etasje, Herredshuset OBS!
Dato         : 03.06.2014
Tid            : 09:00 - 12:00
Til stede   : 9 representanter. Repr. Vigdis Haldorsen ble innvilget permisjon etter at sakene var behandlet. Til stede: 8 representanter


Sak 51/14 ble behandlet som første sak. Ellers uendret behandlingsrekkefølge.
Etter at sakene var behandlet fortsatte møtet med befaring av ulike tomtearealer i sentrum.      

Sakliste som PDF                          - protokoll som PDF 
 
Sakliste i Word                              - protokoll i Word

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil -

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 46/14 Godkjenning av møteprotokoll 20.05.14 Protokoll
PS 47/14 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 48/14 Utbygging av boligfelt Forbregd Lein del 3 - Tomtepriser Protokoll
PS 49/14 Detaljregulering Brygga II - planforslag til høring og offentlig ettersyn Protokoll
PS 50/14 Reguleringsplan Hello steinbrudd Protokoll
PS 51/14 Revisjon av kommuneplanens arealdel - planprogram for snøscooterløyper Protokoll
PS 52/14 Andre saker
-
Protokoll

 

 

Oppmøte komite plan og samfunn 03.06.2014 

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan DNA Leder Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Nestleder Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Nei  
Kristine Nordtømme DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Nei  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H. Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Vara Ja Møtte for Kjetil Aarstad
Thor Bertil Granum DNA Vara Ja Møtte for Trine Reitan

 

 

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn og næring  
Inger Storstad Møtesekr./Kons.  

 

 

 

 

PS 046/14 Godkjenning av møteprotokollTil toppen av siden

 

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 03.06.2014

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i komite Plan og samfunn 20.05.2014 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Protokoll fra møte i komite Plan og samfunn 20.05.2014 godkjennes.

 

 

PS 047/14 ReferatsakTil toppen av siden

 

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 03.06.2014

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.

 

 

PS 048/14 Utbygging av boligfelt Forbregd Lein del 3 - Tomtepriser  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 03.06.2014

 

BEHANDLING: 
Virksomhetsleder teknisk drift, Bård Kotheim, redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:   

  1. For tomtene på området Forbregd Lein del 3 fastsettes en pris pr tomt med en fast andel (anleggskostnad) med kr 267.000,- pr tomt. I tillegg fastsettes det en arealkostnad på kr. 145,- pr m2 tomteareal.
  2. Salgsomkostninger inkludert fradeling og utarbeidelse av matrikkelbrev, meglertjenester, dokumentavgift, tinglysing mv kommer i tillegg.

 

 

PS 049/14 Detaljregulering Brygga II - planforslag til høring og offentlig ettersyn  Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 03.06.2014

BEHANDLING: 
Fagsjef plan, Åge Isaksen, redegjorde for saken.

AP fremmet følgende tilleggsforslag:
Følgende endring gjøres under planbestemmelsenes § 3.2: ordet «fortrinnsvis» tas ut.

Votering:

  • Det ble først voter over tilleggsforslaget fra AP. Enstemmig vedtatt.
  • Det ble så votert over rådmannens forslag til vedtak med vedtatt tilleggsforslag. Enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Forslag til detaljregulering for Brygga II dat. 20.05.2014 med vedtatt endring legges ut til høring og offentlig ettersyn i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-10

 

 
   
PS 050/14 Reguleringsplan Hello steinbrudd   Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 03.06.2014

BEHANDLING: 
Fagsjef plan, Åge Isaksen, redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt..

INNSTILLING: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering for Hello steinbrudd, dat. 22.01.2014, rev. 16.05.2014.

   

 

PS 051/14 Revisjon av kommuneplanens arealdel - planprogram for snøscooterløyper  Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 03.06.2014
 
BEHANDLING: 
Rådmannen la fram endret forslag til vedtak som følger:
Planprogrammet endres slik at løypetrase nr. 3 utvides med et tillegg på ca 2,2 km til Værdalsbrukets hytte ved Stor-Bellingen.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-13 jfr. § 4-1,vedtas planprogram om revisjon av kommuneplanens arealdel for snøscooterløyper, dat. 26.05.2014, med ovennevnte endring framlagt for høring og offentlig ettersyn.

Fagsjef plan, Åge Isaksen, redegjorde for saken.

H, V og SP fremmet følgende felles tilleggsforslag:

  1. Det gjøres forsøk med andre private grunneiere å få inn strekningen mellom Kleppen og Åkran.
  2. Verdalsbruket og Statskog sin løypetrase mellom Sul og Meråker kommunegrense, tas med i planforslaget.

Det ble først votert over tilleggsforslaget fra H, V og SP.

  • Punkt 1: Enstemmig vedtatt.
  • Punkt 2: Vedtatt med 5 mot 4 stemmer.

Det ble så votert over rådmannens nye forslag til vedtak og vedtatte endringer. Enstemmig vedtatt..

 

VEDTAK: 

Det gjøres forsøk med andre private grunneiere å få inn strekningen mellom Kleppen og Åkran.

Verdalsbruket og Statskog sin løypetrase mellom Sul og Meråker kommunegrense, tas med i planforslaget.

Planprogrammet endres slik at løypetrase nr. 3 utvides med et tillegg på ca 2,2 km til Værdalsbrukets hytte ved Stor-Bellingen.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-13 jfr. § 4-1,vedtas planprogram om revisjon av kommuneplanens arealdel for snøscooterløyper, dat. 26.05.2014, med ovennevnte endringer framlagt for høring og offentlig ettersyn..
   

  

 

 

PS 052/14 Andre saker  Til toppen av siden

 

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 03.06.2014

BEHANDLING: 
Ingen saker.

  Til toppen av siden 

 

 

 

 

 

Publisert: 27.05.2014 13:54 Sist endret: 12.04.2022 13:55
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS