Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 03.06.14 - PS 48/14 Utbygging av boligfelt Forbregd Lein del 3 - Tomtepriser

Saksbehandler : Oddvar Govasmark

Arkivref : 2013/3947 - /M00

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 03.06.2014 48/14
Formannskapet    
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:

  1. For tomtene på området Forbregd Lein del 3 fastsettes en pris pr tomt med en fast andel (anleggskostnad) med kr 267.000,- pr tomt. I tillegg fastsettes det en arealkostnad på kr. 145,- pr m2 tomteareal.
  2. Salgsomkostninger inkludert fradeling og utarbeidelse av matrikkelbrev, meglertjenester, dokumentavgift, tinglysing mv kommer i tillegg.


Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Området «Forbregd Lein del 3» opparbeides med kommunaltekniske anlegg nå og feltet skal være ferdig fra entreprenørens side 1. september i år. Det blir da klargjort for 30 nye boligtomter. 

I møte den 28.10.2013 vedtok kommunestyret igangsetting av kommunaltekniske arbeider innenfor en kostnadsramme på 11.000.000,- inkl mva. Kommunalteknisk utbygging til byggeklare tomter omfatter utbygging av offentlige asfaltert veg, vann- og avløpsanlegg, gatelys samt stikkledninger inn til hver enkelt tomt. Kabeletatene sørger i tillegg for legging av strømforsyning og internett. I tillegg skal eksisterende veger, Andevegen og Moholtvegen, opprustes.

Det er ikke lenge til at tomtene kan selges og bebygges og det er derfor ønskelig å få fastsatt en salgspris på de nye tomtene.

Vurdering:

Kostnadsrammen er satt til 11.000.000,-. Det skal da, i tillegg til entreprisekostnaden, dekke prosjektering/byggeledelse, offentlige avgifter, uforutsette utgifter/reserve og noe mer oppgradering (asfaltering og gatelys) av Moholtvegen enn det som er lagt inn i anbudet. Pengene fra tomtesalget skal gå tilbake til ubundet finansieringsfond.

I 2006 ble det nedsatt et tomteprisutvalg. Utvalgets forslag i sluttrapport for framtidig prising ved salg av tomter, i blant annet store boligområder, ble vedtatt av kommunestyret i møte den 13.03.2006. Hovedprinsippene for prissetting ble slik:

Hvor arealprisen ikke er fastsatt, beregnes denne med basis i en veiledende prissetting, kalkulert ut fra mulige kjente areal- og anleggskostnader, formål, lokalisering og andre markedsmesssige forhold.

Tomtene varierer forholdsvis noe i størrelse, gjennomsnittlig tomtestørrelse er på ca 917 m2. Den største tomta er på ca 1.700 m2, den minste ca 664 m2.

Det foreslås en tomtepris på som til sammen skal medføre en salgsinntekt på 12.000.000,-. Salgsomkostninger med fradeling, matrikkelbrev, meglerhonorar, tinglysing og dokumentavgift mv. kommer i tillegg. Disse kostnadene vil bli anslagsvis utgjøre ca 40.000,- pr tomt. Foruten kostnader med opparbeidelse av tomtene, vil prisen også bidra med inndekning av tidligere arealkjøp, renteomkostninger samt noe dekning for videre planlegging av boligfelt som Lysthaugen sør og Leklemsåsen. En tomtepris som foreslått anses ikke til å være i utakt med markedet for øvrig.

Rådmannen forslår at tomteprisen fastsettes i form av en fastdel (anleggskostnad) basert på en entreprisekostnad på 8.000.000,- fordelt på 30 nye tomter. Det vil si kr. 267.000,-. I tillegg foreslås det en arealkostnad basert på kr. 145,- pr m2 råtomt. Inntekt for gjennomsnittstomta på 917 m2 blir dermed slik:

267.000,- (anleggskostnad) + 145,- (arealkostnad) x 917 = 399.965,-.

For kjøper kommer som nevnt omkostninger i tillegg med anslagsvis kr. 40.000,-.

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 27.05.2014 14:56
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS