Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 03.06.14 - PS 51/14 Revisjon av kommuneplanens arealdel - planprogram for snøscooterløyper

Saksbehandler: Åge Isaksen

Arkivref : 2013/4023 - /K01

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 03.06.2014 51/14

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-13 jfr. § 4-1,vedtas planprogram om revisjon av kommuneplanens arealdel for snøscooterløyper, dat. 26.05.2014, framlagt for høring og offentlig ettersyn. 

Vedlegg:

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Bakgrunn
Klima- og miljødepartementet har iverksatt en forsøksordning for perioden 2014 – 2018, som gir kommunene adgang til å etablere snøscooterløyper for fornøyelseskjøring. Avklaring om etablering av snøscooterløyper skal foregå ved planlegging etter plan- og bygningsloven. Det er utarbeidet en standardisert forskrift som gir nærmere bestemmelser for forsøket. Den beskriver planprosessen kommunen må gjennomføre og hvilke begrensninger og hensyn som gjelder for etablering av løypene.

Verdal kommunestyre har i møte den 31. mars 2014 fastsatt forskriften, og utredning av løyper etter plan- og bygningsloven kan iverksettes. Kommunen har bestemt at dette gjennomføres ved revisjon av kommuneplanens arealdel, og at revisjonen kun omfatter tema snøscooterløyper. Første fase i dette arbeidet er behandling av planprogram.

Planprogram
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram sendes på høring og legges fram for offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart. Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten. Tema snøscooterløyper omfatter ikke rammer eller retningslinjer for utbygging og vil da ikke utløse krav om konsekvensutredning etter KU-forskriften, men innehar flere utredningskrav i henhold til forsøksforskriften som må oppfylles.

Formålet med planarbeidet er å avklare mulige snøscootertraseer der det gjennom forsøksordningen kan undersøkes virkninger for naturmangfold, friluftsliv og folkehelse. Da revisjonen av kommuneplanens arealdel i denne omgang kun omfatter tema snøscooterløyper, vil de konkrete premisser for planarbeidet være fastsatt i forsøksforskriften. Samtidig skal etablering av traseer for snøscooterløyper etter forskriften, følge de saksbehandlingsregler som gjelder for planer etter plan- og bygningsloven.

I forbindelse med utarbeidelse av planprogrammet er det gjennomført samråds-/oppstartsmøte med berørte myndigheter, større grunneiere (Statskog/fjellstyret og Værdalsbruket) og snøscooterklubben, der opplegg for planprosess og viktige utredningstema ble drøftet. I tillegg er det også gjennomført drøftingsmøte med snøscooterklubben, reindriftsnæringen og større grunneiere for å diskutere aktuelle løypetraseer som skal inngå i planutredningen. Ut fra dette har kommunen i planprogrammet lagt opp til utredning av 4 trasealternativ, som til sammen har en løypelengde på ca. 73 km.

Planområdet begrenses til det utsnittet av kommuneplankartet som er nødvendig for å ta stilling til aktuelle traseer med tilhørende influensområde. Influensområde vil omfatte området utenfor selve traseene som blir berørt, for eksempel av støy. Underliggende arealformål inngår for å kunne se løypa i den sammenheng den skal vurderes, og for å gi mulighet til å ta stilling til om løypa er innenfor kravene i forskriften.

Planprogrammet legges fram for høring og offentlig ettersyn i minimum 6 uker før den politiske behandling. Når selve planforslaget skal utarbeides legges det opp til et nytt samrådsmøte hvor alle berørte interesser får delta og komme med sine synspunkter. Planforslaget legges også fram for høring og offentlig ettersyn i minimum 6 uker før politisk behandling.

Planutredningen skal sikre en helhetlig vurdering av interesser som blir berørt i forbindelse med etablering av snøscooterløyper. I forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel vil det normalt være tilstrekkelig å basere utredningen på foreliggende kunnskap og nødvendig oppdatering av denne. Det betyr at relevant kjent kunnskap innenfor temaene innhentes og legges til grunn for utredningen. Ny kunnskap vil kunne være nødvendig å innhente der det mangler data om viktige forhold som gjør at grunnlaget for å fatte planvedtaket er svakt.

Det er Innherred samkommune som forestår behandling av saker etter plan- og bygningsloven, og det er ikke stilt ekstra personalressurser til rådighet for å utrede muligheter for snøscooterløype. Dette planarbeidet må da gå parallelt med andre planoppgaver samkommunen skal ivareta. En foreløpig vurdering av framdrift for planprosessen med nødvendige utredninger, medvirkning, høringer og politisk behandling tilsier et tidsforbruk på ca. 1 – 1,5 år, slik at eventuell kjøring tidligst kan iverksettes vinteren 2015/2016.

Vurdering:
Gjennom et innledende forarbeid mellom de store grunneierne Statskog og Værdalsbruket, reindriftsnæringen og snøscooterinteressene er det foretatt en begrensning av planområdet til løypetraseer som synes minst mulig konfliktfylt å få realisert. Det er også i den sammenheng lagt til grunn at forsøksordningen pålegger kommunen ansvar for både å utrede virkningene og ivareta ulike interesser i planleggingen, samt ansvar for sikring og merking av løypetraseer og medvirke i evalueringen av forsøket. For å kunne ivareta disse oppgaver på best mulig måte i en begrenset forsøksperiode, vil det være en fordel å kunne begrense omfanget av løyper i forsøksperioden. Samtidig må forsøksordningen være av et viss omfang, slik at det kan framskaffes nødvendige data for å evaluere formålet med forsøket.

Planprogrammet tilrås på dette grunnlag framlagt for høring og offentlig ettersyn.  

 

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 18.02.2021 13:32
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS