Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 09.06.2015

Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 09.06.2015
Tid            : 09:00 - 10:40
Til stede   : 9 representanter

 

 
Sakliste som PDF                          - protokoll som PDF 
 
Sakliste i Word                              - protokoll i Word

 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 36/15 Godkjenning av møteprotokoll 19.05.2015 Protokoll
PS 37/15 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 38/15 1721 - 19/88 - 21/68 - Tinden tørrsøppelplass - salg Protokoll
PS 39/15 1721 - 18/784 og 277/318 - Utvidelse festetomt - KS Eiendom Protokoll
PS 40/15 Detaljregulering Tinden Vest Protokoll
PS 41/15 Detaljregulering for Teaterhus Protokoll
PS 42/15 Detaljregulering for Reinsholm sør  Protokoll
PS 43/15 Søknad om oppføring av hybelbygg - Havfruvegen 12 - KS Eiendom AS  Protokoll
PS 44/15 Søknad om oppføring av midlertidig brakkerigg for beboelse - 1721/18/1340 Russervegen 6 - Byggmesteran AS  Protokoll
PS 45/15 Andre saker
-
Protokoll
PS 46/15 Tilleggssak:
Justering av budsjett 2015 - Verdal kommune
Protokoll

 

 

Oppmøte komite plan og samfunn 09.06.2015

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan DNA Leder Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Nestleder Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Kristine Nordtømme DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Ann-Maj Hovdahl Holmli H. Medlem Nei Silje Heggdal Sjøvold møtte som vara
Johannes Rosvold V Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Petter Voll Enhetsleder samfunnsutvikling  
Inger Storstad Utvalgssekretær  

 

 

 

 PS 036/15 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 09.06.2015

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til ved vedtak:
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 19. mai 2015 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
        
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 19. mai 2015 godkjennes.

 

PS 037/15 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 09.06.2015

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.

 

 
PS 038/15 1721 - 19/88 - 21/68 - Tinden tørrsøppelplass - salg   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 09.06.2015

BEHANDLING: 
Saken ble tatt av sakskartet da det i forkant av møtet hadde kommet opplysninger som gjorde at saken ikke var aktuell for behandling.   
 
  
    

PS 039/15 1721 - 18/784 og 277/318 - Utvidelse festetomt - KS Eiendom  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 09.06.2015

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
       
INNSTILLING: 

  1. Søknad fra KS Eiendom om å feste industritomt (3,4 daa) på Ørin, gnr.18/bnr.784 og 277/318 imøtekommes og gjøres gjeldende fra 01.07.2015.
  2. Feste gis på standard vilkår og med årlig festeavgift på 6 % av tomtens beregnede verdi (kr. 313 pr.m2 etter regulering SSB konsumprisindeks for 2015).
  3. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre kontrakten.

 
  
   
PS 040/15 Detaljregulering Tinden Vest   Til toppen av siden 

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 09.06.2015

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
       
VEDTAK: 
Forslag til detaljregulering for Tinden vest sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.


PS 041/15
Detaljregulering for Teaterhus   Til toppen av siden 

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 09.06.2015

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
       
INNSTILLING: 
Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

  • Reguleringsbestemmelsenes punkt 1.5 endres til: «Det skal være et sikkerhetsgjerde mot jernbanen, utenfor planområdet. Gjerdet skal være min. 1,80 høyt. Gjerdets plassering og utforming skal godkjennes av Jernbaneverket, før teaterbygget tas i bruk. Plan for snøopplag skal foreligge. Planen skal vise hvordan snøbrøyting skal utføres, og at areal for snølagring sikres, slik at ikke gjerdets sikkerhetsfunksjon reduseres vinterstid og/eller skades av snøhåndtering.»

Forslag til detaljregulering for Teaterhus, med overnevnte endringer, vedtas i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.


PS 042/15 Detaljregulering for Reinsholm sør   Til toppen av siden 

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 09.06.2015

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
       
INNSTILLING: 
Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

  • Reguleringsbestemmelsenes § 3.8, forurensning i grunnen, endres til: «Det må foretas prøvegraving og prøvetaking med sikte på å avdekke evt. forurensning i grunnen. Evt forurenset masse må skiftes ut. Dette skal være gjennomført før bygging igangsettes.»
  • Reguleringsbestemmelsenes § 5.5, parkeringsplasser for sykkel, endres til: «Det skal settes av min 2 sykkelparkeringsplass pr. bolig for områdene BB1, BB2 og BB3. Sykkelparkeringsplassene skal være fortrinnsvis være overdekket med tak.

Forslag til detaljregulering for Reinsholm sør, med overnevnte endringer, vedtas i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.


PS 043/15 Søknad om oppføring av hybelbygg - Havfruvegen 12 - KS Eiendom AS   Til toppen av siden 

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 09.06.2015

BEHANDLING: 
Høyre v/Silje Heggdal Sjøvold fremmet følgende alternative forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det tillatelse til oppføring av midlertidig hybelbygg på eiendommen 18/1416 adresse Havfruvegen 12, i Verdal kommune.
 
Vedtaket kan påklages i samsvar med forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.

Ved alternativ votering mellom forslaget fra Høyre og rådmannens forslag til vedtak ble rådmannens forslag vedtatt med 8 stemmer. 1 stemme ble avgitt for Høyre sitt forslag.
       
VEDTAK: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det ikke tillatelse til oppføring av midlertidig hybelbygg på eiendommen 18/1416 adresse Havfruvegen 12, i Verdal kommune.

Vedtaket kan påklages i samsvar med forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.  

 


PS 044/15 Søknad om oppføring av midlertidig brakkerigg for beboelse - 1721/18/1340 Russervegen 6 - Byggmesteran AS
   
Til toppen av siden 

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 09.06.2015

BEHANDLING: 
Høyre v/Silje Heggdal Sjøvold fremmet følgende alternative forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det godkjenning til forlengelse av tillatelse til midlertidig brakkerigg for beboelse på eiendommen 18/1340, Russervegen 6 i Verdal kommune.

Vedtaket kan påklages i samsvar med forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.

Ved alternativ votering mellom forslaget fra Høyre og rådmannens forslag til vedtak ble rådmannens forslag vedtatt med 8 stemmer. 1 stemme ble avgitt for Høyre sitt forslag.
    
VEDTAK: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det ikke godkjenning til forlengelse av tillatelse til midlertidig brakkerigg for beboelse på eiendommen 18/1340, Russervegen 6 i Verdal kommune.

Vedtaket kan påklages i samsvar med forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.

 


PS 045/15 Andre saker  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 09.06.2015

BEHANDLING: 
Ingen saker

 

 

PS 046/15  Justering av budsjett 2015 - Verdal kommune  Til toppen av siden

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
 
INNSTILLING: 

  1. Verdal kommunes virksomhetsområder må dekke effekten av årets lønnsoppgjør innenfor allerede tildelte budsjettrammer.
  2. Unntatt fra dette er virksomhetsområdet «Virksomhetsleder barnehage» som tilføres inntil 0,8 mill. kroner til dekning av årets lønnsoppgjør

   
   Til toppen av siden

Publisert: 09.09.2014 13:54 Sist endret: 12.04.2022 13:48
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS