Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 09.06.2015 - PS 38/15 1721 - 19/88 - 21/68 - Tinden tørrsøppelplass - salg

Saksbehandler : Bjørn Erik Haug

Arkivref : 2015/3413 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 09.06.2015 38/15
Formannskapet    
Kommunestyret    

 

Eiendom 1 Bolig AS ønsker å kjøpe areal for opparbeidelse av boligtomter på deler av gamle Tinden tørrsøppelplass og gamle Tinden gjenbrukstorg med nabotomt

Rådmannens innstilling:

  1. Eiendom 1 Bolig AS tilbys å kjøpe ca. 7000 m2 av eiendommene gnr/bnr 19/88 og 21/68.
  2. Kjøpesummen settes til kr. 4 396 500. Omkostninger for øvrig dekkes av kjøper.
  3. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre overdragelsen.
  4. Salgsinntekt avsettes på ubundet kapitalfond.  
     

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Eiendom 1 Bolig AS (i et nært forretningsmessig samarbeid med Øra Boligutvikling AS), ønsker å kjøpe areal for opparbeidelse av boligtomter på deler av gamle Tinden tørrsøppelplass og gamle Tinden gjenbrukstorg med nabotomt.
Eiendom 1 Bolig AS har intensjonsavtale om kjøp av eiendommen 21/44 og deler av 21/36, og har laget utkast til reguleringsplan for dette området. Kommunens eiendom 19/88 er med på denne reg.planen Tinden vest. Gang- og sykkelveg gjennom området er flyttet noe, og det er regulert inn et småhus.
De ønsker derfor å kjøpe kommunens eiendom 19/88 og deler av nabotomta 21/68 – gamle Tinden tørrsøppelplass/gamle Tinden gjenbrukstorg - for opparbeidelse til boliger. De kommunale eiendommene er ca. 7000 m2 til sammen.
Det blir da et sammenhengende boligområde med areal over 14 daa.

Deler av arealet (ca.4700 m2) brukes i dag som lagerplass for teknisk drift. Det er tidligere Tinden tørrsøppelplass, en fylling som krever betydelig masseutskifting før evt. bruk som bebyggelse eller annen større tiltak. Av den grunn er arealprisen rabattert med 45 %. Forslag på framforhandlet kjøpesum er 4 396 500 kr (2300 m2 x 900 kr/m2 + 4700 m2 x 900kr/m2 x 45 %).
Det er i dag en høgspentlinje over området som ønskes kjøpt som krever omlegging. Kjøper tar omkostninger av omlegging etter at området er solgt.
Det er en dekkhaug på området som må fjernes, haugen blir liggende delvis på kommunens og delvis på kjøpers eiendom. Kjøper fjerner hele haugen.

Disponering av hele boligområdet vil kreve reguleringsplan som fremmes som egen sak.

Kartutsnitt over området

Kartskisse  Skisse

Vurdering:
Dette er et sentrumsnært område som kan bli et attraktivt boligområde med en del tilrettelegging. Kjøper har intensjonsavtale med nabotomtene, og har derfor mulighet til å se området under ett og få til en helhetlig plan for området. Planlegging er iverksatt med plannavn Tinden vest.

Teknisk drift bruker arealet som lagerplass i dag, både for utstyr og masser. Teknisk drift trenger et større område i den daglige drifta si, men kan begrense seg noe. Kjøper er gjort oppmerksom på at uteavdelingen og brannvesenet har aktivitet som støyer på dagtid og delvis på kveldstid. Det er derfor ønskelig å sette opp skjerming (voll, beplanting) mellom boliger og teknisk drift.

For å kompensere for utgiftene som kjøper har med bortkjøring og rydding av avfall på, bør han få rabatt på kjøpesummen. Forretningsbygg AS fikk også 45 % rabatt ved sitt kjøp av tomt ved Amfi i 2006. Vurdering av salgssummen er gjort på bakgrunn av gjeldende tomtepris i området.

 

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 02.06.2015 12:01
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS