Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 09.06.15 - PS 40/15 Detaljregulering Tinden Vest

Saksbehandler: Per Anders Røstad

Arkivref : 2013/5629 - /L12

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 09.06.2015 40/15

 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Forslag til detaljregulering for Tinden vest sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. Plan- og bygningslovens § 12-10.

Vedlegg: 

  1. Planbeskrivelse, datert 16/3 2015 
  2. Plankart, datert 12/3 2015
  3. Planbestemmelser, datert 13/4 2015
  4. ROS-analyse
  5. Fotomontasje
  6. Plassering av boligtyper

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.

Saksopplysninger:
Bakgrunn
.
Arkplan AS fremmer på vegne av Eiendom 1 bolig AS et privat forslag til detaljregulering. Formålet med reguleringen er å tilrettelegge planområdet for boligformål

Planområdet.
Det aktuelle området ligger sentralt i Verdal og omfatter eiendommene gnr. 21, bnr. 36, 44 og 51 samt gnr. 19 bnr. 88. I nord grenser området mot eksisterende boliger på Tinden Felt 4 og i øst mot brannstasjonen. De to andre sidene grenser i sør mot Kvislavegen og i vest mot Tindvegen. Området har et areal på 12 daa. Arealet er et nedlagt industriområde der det har foregått forskjellig virksomhet gjennom tidene. Gjennom området går det en større høyspentledning.

Kartutsnitt

Planstatus.
Gjeldende plan er Kommunedelplan for Verdal by vedtatt 26.3.2007, der planområdet er avsatt til framtidig boligbygging.

Planforslaget.
Generelt.
Planforslaget er en detaljregulering som viser bebyggelsens plassering og internt vegsystem. Planforslaget legger til rette for tett boligbebyggelse på et sentrumsnært område.

Skisse

Bebyggelsen.
Området er flatt og bebyggelsen er plassert i tre tun og i en sammenkjedet rekke på øst-siden langs adkomstveien. Området er planlagt med boliger i 2 etasjer der storparten har utleie. Det planlegges en blanding av kjedede og frittliggende eneboliger. I alt tilrettelegger planforslaget for ca. 34 boligenheter. Dette gir en tetthet på ca. 3 bolig pr. daa.

Biladkomst og gang-/sykkelveg.
Adkomst til området blir fra Kvislavegen. I østre kant av planområdet legger planforslaget opp til at eksisterende gang- og sykkelveg blir flyttet litt østover for å gi plass til bebyggelsen.

Parkering.
Antall plasser skal følge kommunedelplanens krav. Reguleringsbestemmelsene setter krav til:

  • 1,5 plass pr. boenhet for hovedenheten
  • 1 plass for utleieenhet.
  • 0,5 plass for rene hybler.

Lek og uteopphold.
I planforslaget er det regulert et område på ca. 400 m2 som er avsatt til felles lekeområde. I planforslaget legges det også opp til relativt store tunområder som gir muligheter for gode felles utearealer. Ellers kan garasjetakene utnyttes som private utearealer.

Risiko- og sårbarhetsanalyse.
Vedlagte ROS-analyse er basert på sjekklisten til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Utgangspunktet for analysen er å synliggjøre og forebygge mulige uønskede hendelser. Uønskede hendelser kan være fare for mennesker, miljø og økonomiske verdier og trusler mot samfunnsviktige funksjoner. ROS-analysen avdekker ingen farer for risikofylte uønskede hendelser som følge av reguleringen.

Det er imidlertid en høyspentledning gjennom område hvor det er regulert inn en hensynssone som det er knyttet en rekkefølgebestemmelse til i reguleringsbestemmelsene. Høyspentledningen må flyttes eller legges i jord før bebyggelsen innenfor hensynssonen kan startes. Bredden på fareområdet, er utarbeidet med bakgrunn i anbefaling fra NTE.

Kulturminner.
Det er ikke registrerte kulturminner i området.

Biologisk mangfold.
Planområdet ligger i et sentrumsområde og det er ikke spesielle registreringer av dyreliv i det aktuelle området eller i umiddelbar nærhet.

Utbyggingsavtale.
Det arbeides parallelt med utbyggingsavtale med Verdal kommune.

Planprosess.
Medvirkning.
Oppstartsmøte med Innherred samkommune ble avholdt 22.8.2013. Igangsatt planarbeid for området ble annonsert i Verdalingen den 3.9.2013 og på kommunens hjemmeside. Brev til berørte naboer og offentlig myndighet ble sendt 3.9.2013. Varslingsrunden resulterte i 5 innspill som ankom innen fristen. Disse er kommentert av forslagsstiller i vedlagte planbeskrivelse

Vurdering:
Hovedformålet i reguleringsforslaget er i samsvar med formålet i kommunedelplanen for Verdal byområde. Planområdet ligger sentrumsnært, og det er positivt at slike områder får en høy utnytting.

Planforslaget legger opp til en utbygging av små kompakte eneboliger med «moderne» karakter. Rundt planområdet er det i dag en variasjon i bebyggelsen, og ulik boligtetthet. Vi mener derfor at foreslåtte utnytting og byggestil kan aksepteres uten at det forringer områdets karakter.

Eksisterende høyspentledning skaper utfordringer i forhold til utnyttelsen av området. Det er usikkert når denne linjen legges i jord, og dette kan føre til at store deler av dette boligprosjektet blir liggende «på vent».

Etter en samlet vurdering anbefaler Rådmannen at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn slik at berørte får uttale seg til plansaken. 

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 05.02.2021 14:29
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS