Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 09.06.15 - PS 41/15 Detaljregulering for Teaterhus

Saksbehandler: Per Anders Røstad

Arkivref : 2014/7658 - /2014007

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 09.06.2015 41/15
Kommunestyret    

 
Rådmannens innstilling:  
Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

 • Reguleringsbestemmelsenes punkt 1.5 endres til: «Det skal være et sikkerhetsgjerde mot jernbanen, utenfor planområdet. Gjerdet skal være min. 1,80 høyt. Gjerdets plassering og utforming skal godkjennes av Jernbaneverket, før teaterbygget tas i bruk. Plan for snøopplag skal foreligge. Planen skal vise hvordan snøbrøyting skal utføres, og at areal for snølagring sikres, slik at ikke gjerdets sikkerhetsfunksjon reduseres vinterstid og/eller skades av snøhåndtering.»

Forslag til detaljregulering for Teaterhus, med overnevnte endringer, vedtas i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12.

Vedlegg: 

 1. Planbeskrivelse, datert 21/4 2015 
 2. Reguleringsbestemmelser, datert 21/4 2015 (oppdatert 03.06.15)
 3. Plankart, datert 2/3 2015

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Høringsuttalelser.

Saksopplysninger:
Sammendrag
.
Forslaget til detaljregulering av teaterhus legger til rette for utbygging av et nytt teaterhus i Verdal sentrum. Huset skal være Nord-Trøndelag teater sitt hjemsted for øving og utøvelse av teatervirksomhet. Bygget vil inneholde fasiliteter og funksjoner tilknyttet denne teatervirksomheten, som garderober, verksted, kontorer og øvingsrom. I tillegg vil bygget også inneholde en større hovedscene.

Planforslaget legger rammene for den arkitektkonkurransen som foregår parallelt. Det vil være resultatet av denne konkurransen som bestemmer hvordan detaljutformingen av det nye bygget blir.

Etableringen av et Teaterhus sentralt i Verdal sentrum vil bidra positivt i sentrumsutviklingen, og styrke aktiviteten rundt Minsaas plass. Selve funksjonene i huset vil styrke Verdals aktive teatermiljø, og sikrer Verdal en møteplass for scenekunst og kultur i framtiden.

Høring.
Planforslaget er framlagt for høring og offentlig ettersyn i samsvar med PUK-sak nr 20/15, og delegert sak 310/15. I forbindelse med høringen og offentlig ettersyn har det innkommet de uttalelser som nedenfor er gjengitt i sammendrag og kommentert:

 1. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, datert 30/4 2015
  Saken er forelagt Fylkesmannens fagavdelinger, som ikke har merknader til planforslaget.
 2. Nord Trøndelag Fylkeskommune, datert 11/5 2015
  Fylkeskommunen mener at lokalisering av nytt teaterhus midt i sentrum er et godt valg. Reguleringsforslaget har få detaljer og er dermed lite avklarende. Planforslag med tillegg og presiseringer er ettersendt, for å avklare en del forhold. I et sentralt byområde som dette vil bebyggelsens plassering, utforming og dimensjon ha stor betydning for byforming og funksjon. Reguleringsbestemmelsene har en del generelle bestemmelser. Her mener fylkeskommunen at tiltaket er tjent med at det konkretiseres mer.
   
  Byggehøyden økes fra 16m til 20 m, begrunnet med høydekrav i sceneområdet. Fylkeskommunen har forståelse for dette, men mener ekstra høyde må begrenses til konkret behov over scenen.
   
  Fylkeskommunen vil sterkt tilrå at parkeringssituasjonen vurderes på nytt, og at det primært legges til rette for fortsatt parkering under bakken.
   
  Fylkeskommunen kan ikke se at planen vil være i konflikt med automatisk fredete kulturminner
   
  Kommentar:
  Parallelt med reguleringsarbeidet har Verdal kommune kjørt en «pris- og design» konkurranse. I denne konkurransen har flere av landets beste kompetansemiljøer på bl.a. arkitektur deltatt. Det har vært ønskelig fra kommunens side å lage en plan som gir stor fleksibilitet i forhold til denne konkurransen. Dette for å gi deltakerne i konkurransen vide rammer i sitt kreative arbeid, og dermed få et best mulig sluttresultat.
   
  Det ligger flere større parkeringsplasser i umiddelbar nærhet. Etter kommunens vurdering er dette tilstrekkelig.
 3. Jernbaneverket, datert 8/5 2015
  For Jernbaneverket er det vesentlig at utbyggingen ikke medfører en forverret situasjon for stabiliteten til jernbanekonstruksjonen. Jernbaneverket forutsetter at de geotekniske forhold hensyntas i anleggsfasen og permanent. Tiltaket må ikke medføre økt risiko for utglidninger/skred, setninger og erosjon, og dermed økt fare for skade på jernbanen.
   
  Jernbaneverket anbefaler at følgende punkter revideres og tas inn i rekkefølgebestemmelsene, dette for å ivareta Jernbaneverkets planfaglige krav og sikkerhet:
   
  - Jernbaneverket ber om at ordet «jernbanespor» erstattes med «jernbaneareal» i planbeskrivelsen
  - Reguleringsbestemmelsenes punkt 1.5 endres til: «Det skal være et sikkerhetsgjerde mot jernbanen, utenfor planområdet. Gjerdet skal være min. 1,80 høyt. Gjerdets plassering og utforming skal godkjennes av Jernbaneverket, før teaterbygget tas i bruk.»
  - Følgende tillegges punkt 1.5 i reguleringsbestemmelsene: «Plan for snøopplag skal foreligge som viser hvordan snøbrøyting skal utføres og at areal for snølagring sikres, slik at ikke gjerdets sikkerhetsfunksjon reduseres vinterstid og/eller skades av snøhåndtering.»
  - Jernbaneverket anbefaler at det bør fremgå av reguleringsbestemmelsene at det skal utarbeides en plan for overvannshåndtering som skal avklares og godkjennes av Jernbaneverket.
  - Jernbaneverket anbefaler at kommunen tar inn grunnforhold i reguleringsbestemmelsene.
   
  Kommentar:
  Kommunen er enig med Jernbaneverket i at sikkerheten mot jernbanearealet er viktig. Mange av punktene Jernbaneverket kommenterer vil imidlertid være ivaretatt i teknisk forskrift (TEK 10), og er dermed unødvendige i reguleringsbestemmelsene til planen. For å imøtekomme Jernbaneverkets planfaglige råd vil vi foreslå følgende endringer i reguleringsbestemmelsene før planen vedtas:
   
  - Reguleringsbestemmelsenes punkt 1.5 endres til:
  «Det skal være et sikkerhetsgjerde mot jernbanen, utenfor planområdet. Gjerdet skal være min. 1,80 høyt. Gjerdets plassering og utforming skal godkjennes av Jernbaneverket, før teaterbygget tas i bruk. Plan for snøopplag skal foreligge. Planen skal vise hvordan snøbrøyting skal utføres, og at areal for snølagring sikres, slik at ikke gjerdets sikkerhetsfunksjon reduseres vinterstid og/eller skades av snøhåndtering.»
 4. Roger Gridseth på vegne av Rannveig Gridseth, datert 17/4 2015
  Som grunneier av naboeiendommen, Sørgata 14. minner Gridseth om utfordringene knyttet til adkomst og parkering på eiendommene som grenser til teaterhustomta.
   
  Kommentar:
  I reguleringsbestemmelsenes punkt 1.1 er det satt krav til situasjonsplan som viser bl.a. adkomstforhold. Naboene vil bli informert og varslet videre når kommunen kommer til byggesaksbehandling av bygget. Kommunen må i denne prosessen ta hensyn til adkomstrettighetene i området.

Vurdering:
Etableringen av et Teaterhus sentralt i Verdal sentrum vil bidra positivt i sentrumsutviklingen. Plasseringen vil gi en mer helhetlig bebyggelse i avgrensningen ut mot Sørgata og inn mot Minsaas plass. Teaterhuset kan også styrke aktiviteten omkring Minsaas plass og gi muligheter for flerbruk på denne viktige møteplassen i Verdal sentrum.

Selve funksjonene i huset vil styrke Verdals aktive teatermiljø, og sikrer Verdal en møteplass for scenekunst og kultur i framtiden.

I løpet av høringsperioden har det ikke kommet innspill som gir grunnlag for endringer i plandokumentene.

Rådmannen vil foreslå at planen vedtas. 

 
 
Saksprotokoll og sakspapir 1. gangs behandling.

Detaljregulering for Teaterhus, Verdal sentrum

Saksbehandler: Per Anders Røstad

Arkivref : 2014/7658 - /2014007

 

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 10.03.2015 20/15

 
Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til detaljregulering for Teaterhus, Verdal sentrum, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht.Plan- og bygningslovens § 12-10.

Vedlegg: 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Innspill på vasrel om oppstart.

Saksopplysninger:
Bakgrunn.
Bakgrunnen for planforslaget er kommunens ønske om å tilrettelegge for utbygging av et teaterhus i Verdal sentrum. Huset skal være Nord-Trøndelag teater sitt hjemsted for øving og utøvelse av teatervirksomhet. Bygget vil inneholde fasiliteter og funksjoner tilknyttet denne teatervirksomheten, som garderober, verksted, kontorer og øvingsrom- I tillegg vil bygget også inneholde en større hovedscene.

Planområdet.
Planområdet ligger sentralt i Verdal sentrum, og er i dag ubebygd. Planområdets størrelse er på ca 2 daa. Størsteparten av planområdet eies av Coop Inntrøndelag.

Skisse over planområdet 

Planstatus.
Planområdet er regulert gjennom reguleringsplan for kvartalet Minsaas Plass/Sørgata, vedtatt 1.3.2010. I denne planen er området avsatt til kombinert formål, bolig, forretning og kontor. I kommunedelplan for Verdal by er området avsatt til sentrumsformål. 

Skisse over planstatus, bilde 1Skisse over planstatus, bilde 2

Planforslaget.
Generelt.
Planforslaget er en flateregulering som angir tillatt arealbruk, tillatt bygningsvolum og tillatt plassering i forhold til veg. Innenfor området regulert til annen tjenesteyting legges det opp til en høy tillatt maksimal utnyttelsesgrad.

Bebyggelsen.
Planforslaget klargjør området for et nytt teaterbygg. I og med at dette er en flateregulering vil detaljene om hva som skal bygges avgjøres på byggesaksnivået. Reguleringsbestemmelsene gir føringer om tillatt bygningsvolum og krav til miljø- og estetiske hensyn.

Parkering.
Selv om selve tiltaket gir økt behov for parkering, har kommunen vurdert det slik at det i nærområdet finnes tilstrekkelig med parkeringsmuligheter. Det ligger flere større parkeringsplasser i umiddelbar nærhet.

Universell utforming.
Teknisk forskrift (TEK 10) sine krav til universell utforming vil gjelde.

Støy.
I reguleringsbestemmelsene er det presisert at retningslinjene for støy i arealplanleggingen skal gjelde.

Risiko- og sårbarhetsanalyse.
Det er gjennomført en geoteknisk vurdering av planområdet. Rapporten konkluderer med at grunnforholdene kan karakteriseres som gode, og at sikkerheten ansees som god i forhold til uønskede hendelser.

Planprosess.
Medvirkning.
Oppstart av reguleringsarbeidet ble annonser i Verdalingen. Berørte grunneiere, naboer og fylkesetatene ble varslet skriftlig. Det kom 6 innspill til planarbeidet på oppstartsannonsen. Se vedlagte planbeskrivelse for kommentarer til innspillene.

Vurdering:
Etableringen av et Teaterhus sentralt i Verdal sentrum vil bidra positivt i sentrumsutviklingen. Plasseringen vil gi en mer helhetlig bebyggelse i avgrensningen ut mot Sørgata og inn mot Minsaas plass. Teaterhuset kan også styrke aktiviteten omkring Minsaas plass og gi muligheter for flerbruk på denne viktige møteplassen i Verdal sentrum.

Selve funksjonene i huset vil styrke Verdals aktive teatermiljø, og sikrer Verdal en møteplass for scenekunst og kultur i framtiden

Selve plankartet og bestemmelsene er lite detaljert, noe som gir stor grad av fleksibilitet i forhold til endelige valg av løsninger. Det er imidlertid i bestemmelsenes satt krav til situasjonsplan, miljø og estetikk som må følges opp på byggesaksnivået.

Rådmannen foreslår at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, slik at alle berørte får uttale seg. 

 

Detaljregulering for Teaterhus - Revidering av planforslag på offentlig ettersyn. 

Saksbehandler: Per Anders Røstad

Arkivref : 2014/7658 - /2014007

 

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og byggesakssjefen - delegert sak 21.04.2015 310/15


Plan- og byggesakssjefens vedtak:
Revidert planforslag datert 21/4 2015 sendes på høring med frist for uttalelser satt til 18/5 2015.

Vedlegg:

 1. Planbeskrivelse, datert 21/4 2015 
 2. Reguleringsbestemmelser, datert 21/4 2015
 3. Plankart, datert 2/3 2015

Saksopplysninger:
Forslag til detaljregulering for teaterhus i Verdal sentrum ble vedtatt sendt på høring av komite for plan og samfunn den 10/3 2015. Planforslaget ble sendt ut på høring den 23/3 med frist for uttalelse satt til 2/5 2015.

Parallelt med høringsprosessen av reguleringsforslaget foregår det en arkitektkonkurranse på utforming og innhold av det planlagte teaterhusbygget. I prosessen med arkitektkonkurransen har det oppstått tvil om hvor stor del av tomten som kan bebygges. Flere av deltakerne i konkurransen har uttrykt at reguleringsforslaget er for lite avklarende på dette. Det er også to andre forhold som gjør at kommunen ønsker å revidere plandokumentene. For det første vil det være behov for økt maksimal høyde på bygget på grunn av høydekrav over scene-området. For det andre har jernbaneverket varslet at det kan vær aktuelt å varsle innsigelse hvis planforslaget ikke foretar vurderinger av håndtering av snø- og overvann, samt at det må innføres sikkerhetskrav i forhold til jernbanen.

Det er derfor utarbeidet reviderte plandokumenter, hvor det er utført følgende endringer i forhold til forslaget utsendt 23/3:

 • Forslag til reguleringsbestemmelser:
  - Nytt punkt 1.5 som sikrer gjerdet mot jernbanen og innfører en rekkefølgebestemmelse i forhold til kontroll og godkjenning av Jernbaneverket.
  - I punkt 2.1.3 er maksimal gesims-/mønehøyder økt til 20 meter.
  - I punkt 2.1.4 er det presisert at i nord og øst følger byggegrensen planens begrensning.
 • Planbeskrivelsen
  - Nytt punkt 5.2 som omhandler håndtering av snø og overvann.
  - Nytt punkt 5.3 som omhandler sikkerhet mot jernbanen.

Vurdering:
Kommunen antar at endringene kan behandles som mindre endringer i forhold til planforslaget som allerede er sendt ut til berørte parter. Endringene klargjør enkelte forhold som var uklare i forslaget som allerede er sendt på høring, og gir dermed klarere rammer til den pågående arkitektkonkurransen.

I og med at forslaget allerede er sendt på offentlig høring foreslås det at det gis en utvidet høringsfrist med 14 dager i forhold til frist satt i brev datert 23/3 

 

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 29.01.2021 12:19
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS