Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 09.06.15 - PS 44/15 Søknad om oppføring av midlertidig brakkerigg for beboelse - 1721/18/1340 Russervegen 6 - Byggmesteran AS

Saksbehandler: Odin Magnus Johnson

Arkivref : 2012/1451 - /1721/18/1340

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 09.06.2015 44/15

 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 gis det ikke godkjenning til forlengelse av tillatelse til midlertidig brakkerigg for beboelse på eiendommen 18/1340, Russervegen 6 i Verdal kommune.

Vedtaket kan påklages i samsvar med forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.

.

Vedlegg: 

  1. Brev angående manglende godkjenning 
  2. Begrunnet søknad om dispensasjon
  3. Situasjonskart
  4. Tegninger
  5. Vedtak ihht. innleid arbeidskraft

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

  1. Søknad om tillatelse til tiltak.
  2. Nabovarsling.
  3. Søknad om ansvarsrett med tilhørende dokumenter

Saksopplysninger:
Innherred Samkommune mottok den 22. Desember 2014 søknad om midlertidig forlengelse av tillatelse for midlertidig brakkrigg på eiendommen 1721/18/1340, Russervegen 6 i Verdal kommune. Det ble i møte i komite for plan og samfunn i Verdal den 22.05.2012, saksnr. 47/12, gitt midlertidig dispensasjon i maksimalt 2 år for brakkerigg for beboelse. Denne tillatelsen utløp den 22.05.2014. Etter utsendelse av brev fra kommunen angående utløpt tillatelse, ble det sendt inn søknad angående forlengelse av den midlertidige dispensasjonen med nye 2 år.

Brakkeriggen er oppført i en etasje med et bebygd areal (BYA) oppgitt til ca. 179 m2. Bygget inneholder 10 beboelsesrom/soverom med dusj og wc, samt fellesareal med kjøkken og stue.

Tomta gnr. 18, bnr. 1340 ligger innenfor området til reguleringsplanen for Ørin. Planen ble vedtatt den 16.02.2004. Det søkes om dispensasjon fra planen vedrørende formål.

Vurdering:
Nabovarsling:
Det er gjennomført tilstrekkelig nabovarsling jfr. plan og bygningslovens § 21-3. Det har ikke kommet inn noen merknader til tiltaket.

Planstatus:
Eiendommen omfattes av reguleringsplanen «Ørin», plan id: 2002002. Formålet er i planen satt til «forretning/industri». Tiltaket er ikke i samsvar med formålet og det søkes om dispensasjon fra dette.

Vurdering av saken:
Da dette bygget kun er midlertidig og skal benyttes som hybler, stilles det ikke noe krav om at tiltaket skal være i samsvar med formålet i plan. Jf. § 30-5. Jf. lovens forarbeider (Ot.prp. nr. 45 (2007-2008 side 250) der det fremgår at departementet har lagt til grunn at reguleringsplanen ikke har bindende virkning for midlertidige tiltak som skal plasseres i inntil 2 år, med mindre planen selv uttrykkelig forbyr dette. Gjeldene reguleringsplan har ingen slike forbud og tiltaket krever derfor ingen dispensasjon. Det er likevel noen av de samme hensynene som bør vurderes før et slik tiltak tillates.

Formålet med å regulere et område til forretning/industri er klart nok et ønske om å unngå nettopp boligbebyggelse i slike områder. Blant annet gjør miljøhensyn seg gjeldende, da man som hovedregel må anta at et industri- og forretningsområde ikke er tilrettelagt for boligbebyggelse. Det kan foreligge økt forurensning og liten eller ingen tilgang til utendørs oppholdsareal. Hovedformålet bak planen selv må også ha betydning i den samlede vurdering.

Kommunen mener det også må vektlegges at tiltaket ikke tar sikte på å være noen permanent bolig for den innleide arbeidskraft. Det må antas at den enkelte arbeider benytter omsøkte tiltak i et midlertidig omfang og kun i det tidsrom oppdraget varer. Dette kan tale for at kravene til oppholdsareal utendørs og generelle miljømessige krav ikke bør være like strenge som hvis det var snakk om permanent beboelse for den enkelte arbeider.

Samtidig er det klart at hovedformålet bak reguleringsplanen var å opprette et særskilt industriområde. Hensikten med dette må ha vært å unngå boligbebyggelse i området, både av hensyn til næringsvirksomheten selv og til mulige beboere.

Likevel er det noen sider ved dette som må anses som positive. Dette tiltaket sørger for at lokale bedrifter får mulighet til å huse den arbeidskraft som til enhver tid er nødvendig i sin bedrift. Fra et næringsmessig perspektiv kan tiltaket således hevdes å være positivt. Tiltaket medfører også at arbeidstakerne vil ha enkel tilgang til arbeidsstedet. På den andre siden finnes det trolig områder i kommunen som er mer egnet for slik bebyggelse enn hva den omsøkte tomt er.

Videre er det klart at dette ikke er noe nytt fenomen for kommunen. Her kan det blant annet vises til Ørin Overnatting AS. Disse brakkene ligger ikke særlig langt unna og det samme prinsippet vil gjelde i begge tilfellene. Dette taler for at kommunen bør godkjenne også dette tiltaket midlertidig for inntil 2 år.

Det som gjør at denne saken kommer i en litt særstilling er at kommunen nå er i gang med å lage en ny kommunedelplan for Verdal by. I denne planen skal et område åpnes for flere formål, deriblant privat tjenesteyting. Der har kommunen et ønske å samle all midlertidig beboelse på et sted. Dette begrunnes med både hensyn til den enkelte arbeideren, men også av helse og sikkerhetsmessige årsaker. Videre er det slik at det nye område kan tilrettelegges på en annen måte enn hva som er tilfelle for boligbrakkeområdene i dag. Med tanke på den planprosessen som pågår, anser kommunen det som uheldig dersom man åpner for boligbebyggelse på industriområdet.

Dersom man ser på vilkåret vesentlig tilsidesatt i pbl § 19-2, samt tredje ledd i samme bestemmelse. Fremgår det klart at man skal legge stor vekt på konsekvenser for hele, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Bakgrunnen for dette er å forhindre at de gis tillatelser til løsninger som kommer i konflikt med dette. Og nettopp dette er hensyn som vil bli ivaretatt i den kommende kommunedelplanen for Verdal by.

Det aktuelle området ligger forholdsvis skjermet med tanke på støy og forurensning, samt at de trafikale forholdene i stor grad ikke er problematisk. Samtidig må det stilles spørsmål om dette midlertidige tiltaket kan vanskeliggjøre gjennomføringen av planen eller de hensyn den er ment å ivareta.

Generelt kan man si at det ikke er noen heldig situasjon å blande formålene industri og bolig. Dette er to vidt forskjellige formål som vanskelig lar seg forene. Industriområdene er ikke tilrettelagt for boligformål og dersom disse to formålene blandes, er det enkelt å forestille seg at industrien vil måtte ta noe hensyn som ikke et optimale i forhold til produksjonen.

Videre er det slik at det er en knapphet på industritomter i kommunen og det er viktig at de områdene som faktisk er regulert til industriformål også blir benyttet til industri. Ser man dette i forhold til jordvernet, er det klart at det er viktig at de områdene som alt er avsatt til industriformål blir utnyttet på best mulig måte, slik at man hindrer at nye jordbruksarealer går tapt.

Konklusjon:
Etter en samlet vurdering har kommunen kommet frem til at det ikke er ønskelig med flere midlertidige boenheter på industriområdet enn de som alt er etablert og har godkjennelse. 

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 23.12.2020 11:49
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS