Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 09.06.15 - PS 46/15 Justering av budsjett 2015 - Verdal kommune

Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen

Arkivref : 2015/3662 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan og samfunn 09.06.2015 46/15
Mennesker og livskvalitet 10.06.2015 34/15
Administrasjonsutvalget 11.06.2015 6/15
Formannskapet 11.06.2015 62/15
Kommunestyret 15.06.2015 48/15

 

Rådmannens innstilling:

 1. Verdal kommunes virksomhetsområder må dekke effekten av årets lønnsoppgjør innenfor allerede tildelte budsjettrammer.
 2. Unntatt fra dette er virksomhetsområdet «Virksomhetsleder barnehage» som tilføres inntil 0,8 mill. kroner til dekning av årets lønnsoppgjør.

Vedlegg:
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Kommunestyrets sak PS 42/15 Tertialrapport 1. tertial 2015 – Verdal kommune. 

Saksopplysninger:
I tertialrapporten etter 1. tertial som Verdal kommunestyre behandlet i møte 26. mai 2015 viser prognosene pr. 30.04.15 er merforbruk ved utgangen av året på 12,5 millioner kroner. I henhold til Kommunelovens §47 plikter kommunestyret å foreta de nødvendige endringer i årsbudsjettet om det skjer endringer i løpet av året som får betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på.

Rådmannen legger derfor fram en sak til politisk behandling for å sikre at Verdal kommune i 2015 ikke pådrar seg et merforbruk som ytterligere svekker kommunens handlefrihet.

I tertialrapporten ble spesielt følgende påpekt som økonomiske «risikoområder» i 2015:

 • Udekket beløp på 1,5 millioner kroner i årets budsjett innen skole/SFO som var forutsatt dekket inn gjennom strukturendringer
 • Svikt i skatt/rammetilskudd som følge av lavere befolkningsvekst i 2014 enn forventet og svikt i nasjonal skatteinngang
 • Høyere kapitalkostnader enn forventet
 • Driftsmessige utfordringer innen enkelte virksomhetsområder.

Vurdering: 
Å finne inndekning på om lag 12,5 millioner kroner er en krevende oppgave. Rådmannen har etter at tertialrapporten ble lagt fram for politisk behandling arrangert et politisk «budsjettverksted» med formannskapets medlemmer, gruppelederne i de politiske partier som ikke er representert i formannskapet og tillitsvalgte. Dette verkstedet bidro med flere innspill som rådmannen vil arbeide videre med inn mot budsjett og økonomiplanprosessen for kommende periode. Innspillene vil være en del av tiltaksgjennomføringen for å klare årets lønnsvekst innenfor tildelte budsjettrammer. I etterkant av dette verkstedet er det jobbet med ulike tiltak innen de forskjellige virksomhetsområdene. Dette har resultert i en del mulige tiltak, men på bakgrunn av at ikke alle har ferdigstilt dette arbeidet finner rådmannen det ikke riktig å legge fram en detaljert liste med innsparingsforslag på nåværende tidspunkt. En slik liste ville ikke ha vært komplett, og ville også ha vært beheftet med en stor grad usikkerhet.

I årets budsjett ble det satt av 37,3 millioner kroner til inndekning av lønnsoppgjørene for 2014 og 2015. På nåværende tidspunkt er 26,4 millioner kroner av disse disponert til dekning av fjorårets oppgjør. Det gjenstår 10,9 millioner kroner av denne bevilgningen som er tenkt til dekning av årets lønnsoppgjør. Den lokale delen av lønnsoppgjøret gjennomføres i uke 24, og totaleffekten av oppgjøret er ennå ikke beregnet. Effekten av er forventet å fordele seg jevnt mellom de kommunale virksomhetsområdene ut fra områdenes lønnsmasse. Rådmannen vil med bakgrunn i dette foreslå at ingen virksomhetsområder i 2015, med ett unntak, kompenseres for årets lønnsoppgjør. Dette innebærer at virksomhetene selv må finne dekning for oppgjøret innenfor allerede tildelt budsjettramme. På bakgrunn av tidligere politiske signaler ønsker rådmannen å skjerme kommunale barnehager for dette tiltaket. Barnehagene har en lønnsandel i sine budsjetter på knapt 95%, og med tanke på at bemanningen allerede er lav finner rådmannen det tilrådelig at barnehagene skjermes for tiltak i denne omgang. En skjerming av de kommunal barnehagene vil ikke ha overføringseffekt ovenfor de ikke-kommunale barnehagene. Dette skyldes at tilskudd til ikke-kommunale barnehager for 2015 utmåles etter regnskap for kommunale barnehager for 2015, justert med en deflator som hensyntar lønns- og prisvekst i perioden. Samlet forventes tiltaket å gi en økonomisk effekt på mellom 10 og 12 millioner kroner.

Rådmannen ser dette som en mulig, men samtidig krevende, løsning slik situasjonen for Verdal kommune er nå. Tiltaket medfører at delegeringsbestemmelsene vil bli benyttet for å gjennomføre nødvendige tiltak. Det presiseres at eventuelle strukturelle eller prinsipielle endringer må opp til behandling på politisk nivå. Rådmannen vil få en fleksibilitet til å ta inn eventuelle tiltak som ikke er varslet pr. i dag og eventuelt erstatte tiltak det er vanskeligere å effektuere. Tiltaket vil også gi mulighet til at rådmannen kan søke etter aktivitets-, kvalitets- og standardendringer uten å kutte flatt på alle virksomhetsområder (ostehøvelprinsippet).

Rådmannen ønsker heller ikke å berøre overføringen til Innherred samkommune i denne saken da dette vil få direkte overføringseffekt til Levanger kommunes budsjett. Det forventes likevel at enhetene i samkommunen også i 2015 leverer et regnskap bedre enn budsjettert slik at de deltakende kommuner får en andel tilbakeført ved årets slutt.

Ut fra budsjettenes størrelse i 2015 anslås den matematiske effekten på det enkelte virksomhetsområde i 2015 å være slik:

 • Rådmannen, ca. 0,2 mill. kroner
 • Kulturtjenesten, ca. 0,2 mill. kroner
 • Oppvekst felles, ca. 0,1 mill. kroner
 • Virksomhetsleder skole/SFO, ca. 3,5 mill. kroner
 • Virksomhetsleder barnehage (spes.ped), ca. 0,1 mill. kroner
 • Ressurssenter oppvekst, ca. 0,8 mill. kronerN
 • AV sosial- og flyktningetjenesten, ca. 0,4 mill. kroner
 • Teknisk drift, ca. 0,4 mill kroner
 • Hjemmetjenesten, ca. 1,5 mill. kroner
 • Institusjonstjenesten, ca. 1,8 mill kroner
 • Bo- og dagtilbudstjenesten, ca. 1,9 mill. kroner

Tiltak som iverksettes kan selvfølgelig bli avvikende fra overforstående oversikt, og da vil fordelingen mellom områdene bli tilsvarende endret.

Rådmannen vil komme tilbake med oversikt over de gjennomførte tiltak ved fremleggelse av tertialrapport for 2. tertial 2015. I denne saken vil også en disponering av midlene avsatt til årets lønnsoppgjør bli fremlagt til behandling. Rådmannen vil utarbeide en egen sak med tanke på justeringer av investeringsbudsjettet etter sommerferien.

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 06.04.2022 13:41
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS