Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 09.12.14

Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 09.12.2014
Tid            : 09:00 - 11:00
Til stede   : 9 representanter. Repr. Tor-Petter Abelsen ble innvilget permisjon under behandlinga av sak 88/14. Til stede: 8 representanter

 

Sakliste som PDF                          - protokoll som PDF 
 
Sakliste i Word                              - protokoll i Word

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil  (25 Mb)

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 81/14 Godkjenning av møteprotokoll 18.11.14 Protokoll
PS 82/14 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 83/14 Tilstandsrapport for kommunale bygg i Verdal kommune Protokoll
PS 84/14 Revidering av retningslinjer og priser for utleie av kommunale lokaler i Verdal Protokoll
PS 85/14 Søknad om dispensasjon fra utnyttelsesgraden - 1721/18/98 Gamle Storgate 23 A - ombygging/fasadeendring av bolig og ny garasje - Kjellrun og Stig Arild Myhre Protokoll
PS 86/14 Detaljregulering Holbergs plass - planforslag til høring og offentlig ettersyn i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-10 Protokoll
PS 87/14 1721/242/2 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for fradeling av boligtomt fra eiendommen 1721/242/2 Steine østre - Åse og Egil Brenne Protokoll
PS 88/14 Andre saker
-
Protokoll

 

 

Oppmøte komite plan og samfunn 09.12.2014 

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan DNA Leder Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Nestleder Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Nei  
Kristine Nordtømme DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H. Medlem Nei  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Vara Ja Møtte for Kjetil Aarstad
Ann Maj Hovdahl Holmli H Vara Ja Møtte for Knut Snorre Sandnes

 

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Inger Storstad Utvalgssekretær  
Petter Voll Enhetsleder, Enhet for Samfunnsutvikling  

 

 

 

 

 

 

 

PS 081/14 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 09.12.2014

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 18. november 2014 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 18. november 2014 godkjennes.

 

PS 082/14 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 09.12.2014

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.

 

PS 083/14 Tilstandsrapport for kommunale bygg i Verdal kommune   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 09.12.2014

BEHANDLING: 
Avd.leder ved Teknisk drift, Bjørn Erik Haug, var i møtet og svarte på spørsmål.

SP v/Vigdis Haldorsen fremmet følgende forslag til ny tittel på vedlegget i saken:
Tittel på vedlegg endres til Tilstandsrapport for kommunale bygg i Verdal kommune.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Det ble så votert over rådmannens forslag til vedtak med vedtatte endring.
Enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:  
Komite for Plan og samfunn tar saken til orientering.
Tittel på vedlegg endres til Tilstandsrapport for kommunale bygg i Verdal kommune   

 

PS 084/14 Revidering av retningslinjer og priser for utleie av kommunale lokaler i Verdal  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 09.12.2014

BEHANDLING: 
Virksomhetsleder Teknisk drift, Bård Kotheim, redegjorde for saken.

SP v/Vigdis Haldorsen fremmet følgende alternative forslag til siste setning i pkt. 4.4 i reglementet:
På hverdager og helg i skoleåret skal leietakere a-c fritas for leie.
Det ble først votert over SP sitt alternative forslag. Forslaget falt med 2 mot 7 stemmer.
Det ble så votert over rådmannens forslag til innstilling. Forslaget ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer.
 
INNSTILLING: 
De vedlagte retningslinjer og priser for utleie av kommunale lokaler i Verdal (ikke flerbrukshall) datert november 2014 vedtas.

 

  
   
PS 085/14 Søknad om dispensasjon fra utnyttelsesgraden - 1721/18/98 Gamle Storgate 23 A - ombygging/fasadeendring av bolig og ny garasje - Kjellrun og Stig Arild Myhre
   
Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 09.12.2014

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis dispensasjon fra kommunedelplan Verdal by med plan id: 2005008, dette vedrørende utnyttelsesgraden. Begrunnelse og forutsetninger er gitt i saksfremlegget.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-2 (tiltak som krever søknad og tiltak som kan foretas av tiltakshaver) og vedtatte delegasjons-bestemmelser godkjennes søknad om tillatelse til tiltak under følgende forutsetninger:

 • Bygget skal oppføres i samsvar med Plan- og bygningsloven med gjeldende forskrifter og vedtekter

     

PS 086/14 Detaljregulering Holbergs plass - planforslag til høring og offentlig ettersyn i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-10
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 09.12.2014
 
BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:  
Forslag til detaljregulering for Holbergs plass legges ut til høring og off. ettersyn i seks uker i samsvar med PBL § 12-10.

 

 

PS 087/14 1721/242/2 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for fradeling av boligtomt fra eiendommen 1721/242/2 Steine østre - Åse og Egil Brenne
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 09.12.2014
 
BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:     
I samsvar med de vurderinger/forutsetninger som er gjort i dette saksframlegg, innvilges søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for Verdal kommune til fradeling av boligtomt i LNFR-område. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for fradeling av boligtomter fra eiendommen Steine Østre med gnr/bnr 242/2 i Verdal kommune innvilges. Godkjenningen hjemles i kommuneplanen for Verdal kommune, Plan- og bygningslovens § 11-6 (Rettsvirkning av kommuneplanens arealdel og plan- og bygningsloven § 19-2 (Dispensasjonsvedtaket).

Vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. Det er 3 ukers klagefrist fra underretning om vedtak er mottatt. 

 

 

PS 088/14 Andre saker  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 09.12.2014

BEHANDLING: 
Repr. Tor-Petter Abelsen ble innvilget permisjon under behandlinga av saken.

Leder for Enhet samfunnsutvikling, Petter Voll, orienterte om:

 • Snøscooterløyper – status for arbeidet.
  Prop. nr. 35 L (2014-2015) – Endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag mv. har kommet (omhandler snøscooterløyper). Kommunen følger «sporet» i arbeidet som er gjort pr. i dag, tar med seg vedtaket fra siste møte i komitéen i sitt videre arbeid. Har hatt møte med Verdal snøscooterklubb og dens søsterorganisasjon i Jämtland. Verdal snøscooterklubb har tatt på seg å arbeide opp mot grunneierne, og det er bestemt nytt møte hvor man skal konkretisere dette arbeidet.
 • Sentrumsplanen.
  Har hatt møte med sektormyndighetene i Nord-Trøndelag (de som kan komme med innsigelser), med unntak av reindriftsnæringa.
  Hovedpunktene:
  - Behov for areal til boligbygging. Har skissert forslag til areal, og fikk gode tilbakemeldinger.
  - Behov for areal til industri. Har fått tilbakemelding om å se på fortetting av eksisterende areal – samt se på behovet for parkeringsareal. Det må gjøres en intern jobb før man går ut og sier man må ha mer areal. Hvor stopper man i sør?
  - Småbåthavna. Blir krevende i forhold til eksisterende industri og verneområde.
  - Jernbaneverket – tilknytning til Jernbaneparken. Jernbaneverket har behov for mer tid for å planlegge hensettelsesspor på Nordlandsbanen. Tidsperspektivet uavklart. Må regne med en prosess for å evt. få frigitt det området.

Kommunalsjef samfunn, Trond Selseth, orienterte om:

 • Klima- og energiplan.
  Eksisterende plan vedtatt i juni 2010. Er, av ulike årsaker, i liten grad oppfulgt. Kommunen har nytt plan- og styringssystem. Levanger har tilsvarende plan som Verdal. Begge kommuner har planer om å revidere planene, og ønsker å gjøre det arbeidet sammen, bl.a. av ressursmessige grunner.
  Arbeidet med ny plan starter opp på nyåret, og skal være ferdig til høsten 2015.

Repr. Berit Nessø:

 • Gatelysene om morgenen.
  Reguleres de etter klokka eller lyset?
   
  Virksomhetsleder Bård Kotheim svarte:
  I utgangspunktet slår gatelysene seg på/av etter lyset. Men for tiden stenges de kl 0100 om natta og slås på kl 0600 om morgenen. (Når de da er slått på, kan det variere hvor de lyser eller ikke, avhengig av hvor lyst/mørkt det er i området.)
 • Åpning av stengte gater på Ørmelen.
  Ønsker å få på plass igjen stenene som har stengt gatene fysisk.
   
  Virksomhetsleder Bård Kotheim:
  Stenene fjernes rundt 1. desember, da det er ønskelig fra brøytemannskapenes side med mulighet for gjennomkjøring. Rygging med brøytemaskiner medfører en viss risiko. Men dette er en sak for Trafikksikkerhetsutvalget.

   Til toppen av siden

Publisert: 09.09.2014 13:54 Sist endret: 12.04.2022 13:53
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS