Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 10.02.2015

Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 10.02.2015
Tid            : 09:00 - 
Til stede   : 

 

 


Sakliste som PDF                          - protokoll som PDF 
 
Sakliste i Word                              - protokoll i Word

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil - fila blir datamessig for stor for WEB-serveren. Vedlegg må hentes fram på hver enkelt sak.

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 7/15 Godkjenning av møteprotokoll 13.01.2015 Protokoll
PS 8/15 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 9/15 Detaljregulering Kvislatunet II - planforslag til høring og off.ettersyn Protokoll
PS 10/15 Detaljregulering Halsanvegen 7 - forslag til vedtak Protokoll
PS 11/15 Detaljregulering Massetak Bollgarden vest - forslag til vedtak Protokoll
PS 12/15 Utbyggingsavtale Møllegata 17  Protokoll
PS 13/15 Søknad om dispensasjon til fradeling av tilleggsareal til 1721/139/23 fra eiendommen 1721/139/1 Breding vestre - Kjersti Skrove og Kim Solberg  Protokoll
PS 14/15 Søknad om fritak for montering av heis - 1721/19/14 Nordgata 24 - Bremseth Sport AS  Protokoll
PS 15/15 Andre saker
-
Protokoll

 

 

Oppmøte komite plan og samfunn 10.02.2015

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan DNA Leder Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Nestleder Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Kristine Nordtømme DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Nei  
Knut Snorre Sandnes H. Medlem Nei  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Ann-Maj Hovdahl Holmli H Vara Ja Møtte for Knut Snorre Sandnes
Marit Voll SP Vara Ja møtte for Vigdis Haldorsen

 

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Petter Voll Enhetsleder, Enhet for Samfunnsutvikling  
Inger Storstad Utvalgssekretær  

 

 

 

 

PS 007/15 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 10.02.2015

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 13. januar 2015 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 13. januar 2015 godkjennes.

 

PS 008/15 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 10.02.2015

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.

 

PS 009/15 Detaljregulering Kvislatunet II - planforslag til høring og off.ettersyn   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 10.02.2015

BEHANDLING: 
AP v/Berit G. Nessø fremmet følgende tilleggsforslag, pkt. 2:
I tråd med sentrumsplan skal det være 1,2 parkering pr. boenhet. Så det skal legges til rette for gjesteparkering.

Det ble først votert over tilleggsforslaget fra AP v/Berit G. Nessø.
Enstemmig vedtatt.

Det ble så votert samlet over rådmannens forslag til vedtak og vedtatte tilleggsforslag.
Enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:  

 1. Forslag til detaljregulering for Kvislatunet II legges ut til høring og offentlig ettersyn i seks uker i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10.
 2. I tråd med sentrumsplan skal det være 1,2 parkering pr. boenhet. Så det skal legges til rette for gjesteparkering.

 

PS 010/15 Detaljregulering Halsanvegen 7 - forslag til vedtak  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 10.02.2015

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
   
INNSTLLING: 
Detaljregulering Massetak Bollgarden vest vedtas i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12.

  
   
PS 011/15 Detaljregulering Massetak Bollgarden vest - forslag til vedtak   Til toppen av siden 

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 10.02.2015

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
  
INNSTILLING: 
Detaljregulering Massetak Bollgarden vest vedtas i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12.

 

PS 012/15 Utbyggingsavtale Møllegata 17   Til toppen av siden 

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 10.02.2015

BEHANDLING: 
Virksomhetsleder teknisk drift, Bård Kotheim, redegjorde for saken.

SP v/Marit Voll fremmet følgende tilleggsforslag, pkt. 2:
Gatelys skal være LED-lys.

Det ble først votert over tilleggsforslaget fra SP v/Marit Voll.
Enstemmig vedtatt.

Det ble så votert samlet over rådmannens innstilling og vedtatte tilleggsforslag.
Enstemmig vedtatt.
  
INNSTILLING: 

 1. Utbyggingsavtale for Møllegata 17 inngås i medhold av plan- og bygningslovens § 17-4.
 2. Gatelys skal være LED-lys.

 

 

PS 013/15 Søknad om dispensasjon til fradeling av tilleggsareal til 1721/139/23 fra eiendommen 1721/139/1 Breding vestre - Kjersti Skrove og Kim Solberg
   
Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 10.02.2015

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK: 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra reguleringsplanen «Vuku sentrum» med plan-id 1996004 til fradeling av areal oppstillingsplass for bil i forbindelse med virksomheten til Bil og Maskinservice AS. Bakgrunn og forutsetninger for dispensasjon er gitt dette saksframlegg.

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 20-1 innvilges søknad om fradeling av ca. 1,5 dekar fra eiendommen Breding vestre med gnr/bnr 139/1 som omsøkt. Parsellen skal være tilleggsareal til eiendommene 139/10, 21 og 23, og benyttes som oppstillingsplass for bil. Det forutsettes at parsellene sammenslås, jfr. Plan- og bygningslovens § 21-4.  

 

PS 014/15 Søknad om fritak for montering av heis - 1721/19/14 Nordgata 24 - Bremseth Sport AS   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 10.02.2015

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 31-2 gis det avslag til fritak av heis på eiendommen 19/14 i Verdal kommune, da vilkårene for fritak ikke er til stede. Begrunnelse og vurdering er gitt nedenfor.  

 

PS 015/15 Andre saker  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 10.02.2015

BEHANDLING: 
Spørsmål stilt i forrige møte ang. næringsaktør i Vinne – området Kroa/Shellstasjonen.
Enhetsleder Petter Voll redegjorde for saken. Det er et krevende område, spesielt med tanke på framtidig trasé for E6.

Trine Reitan:
Ang. planlegging av nytt hyttefelt i Trones. Overflatevann.
Rådmannen tar med seg dette inn i den videre planprosessen.

Bård Kotheim orienterte om:

 • Raset i Helgådalen - situasjonen i dag.
 • Stormen Ole.
  Ingen spesielle skader. Moloen på Ørin Nord sjekkes til våren.
 • Kommunevegene.
  Har vært en del småskader.
 • Vassdragene. (Grunnfossen og Dillfossen.)
  Stor vassføring, men elva er på veg ned nå.

 
   Til toppen av siden

Publisert: 09.09.2014 13:54 Sist endret: 12.04.2022 13:56
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS