Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 10.02.15 - PS 12/15 Utbyggingsavtale Møllegata 17

Saksbehandler: Per Anders Røstad

Arkivref : 2014/8187 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 10.02.2015 12/15
Kommunestyret    

 
Rådmannens innstilling:
Utbyggingsavtale for Møllegata 17 inngås i medhold av Plan- og bygningslovens § 17-4.

Vedlegg: 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Detaljregulering for Møllegata 17.

Saksopplysninger:
Framforhandlet utbyggingsavtale ble lagt ut til offentlig ettersyn 14.11.14, med høringsfrist 15.12.14. Det er ikke mottatt høringsuttalelser.

Utbyggingsavtalen som er mellom Møllegata AS og Verdal kommune, avklarer gjennomføring av utbyggingstiltak som er forutsatt i Detaljregulering for Møllegata 17.

I sak 85/06 fattet Verdal kommunestyre vedtak om bruk av utbyggingsavtaler og de muligheter og begrensninger som følger av det. Vedtaket gjaldt etter bestemmelsene i «gammel» plan- og bygningslov.

I dagens plan- og bygningslov, som trådte i kraft fra 2008, er det kapittel 17 som omhandler utbyggingsavtaler. Det er forholdsvis små endringer i forhold til de gamle bestemmelsene.
Kommuneplanens arealdel, vedtatt 26.04.11, hjemler også bruk av utbyggingsavtaler i bestemmelsenes § 1.2.

Overnevnte vedtak og bestemmelser er lagt til grunn for å opprette vedlagte utbyggingsavtale.

Vurdering:
§ 17-3 i plan- og bygningsloven sier følgende om innholdet i en utbyggingsavtale:
«En utbyggingsavtale kan gjelde forhold som kommunen har gitt bestemmelser om i arealdelen til kommuneplan eller reguleringsplan.

Avtalen kan også regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, og nærmere krav til bygningers utforming der det er hensiktsmessig. Avtalen kan også regulere at kommunen eller andre skal ha fortrinnsrett til å kjøpe en andel av boligene til markedspris.

Avtalen kan også gå ut på at grunneier eller utbygger skal besørge eller helt eller delvis bekoste tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak. Slike tiltak må stå i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang og kommunens bidrag til gjennomføringen av planen og forpliktelser etter avtalen. Kostnadene som belastes utbygger eller grunneier til tiltaket, må stå i forhold til den belastning den aktuelle utbygging påfører kommunen.

Avtalen kan uansett gjelde forskuttering av kommunale tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak».

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel sier følgende:

1.2 Utbyggingsavtale (§ 11-9, nr. 2).

1.2.1 Utbyggingsavtale kan brukes innenfor hele kommunen. Utbyggingsavtale skal inngås før igangsettingstillatelse gis, der utbygging i henhold til vedtatt arealplan med tilhørende bestemmelser også forutsetter andre tiltak som er nødvendig for gjennomføring av planvedtak.

1.2.2 Utbyggingsavtale kan også inngås der det fra kommunens side er ønskelig å regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, eller å stille krav til bygningers utforming.

Innholdet i utbyggingsavtalen er vurdert å ligge innenfor overnevnte rammer. Avtalen er også vurdert å ligge innenfor rammene til Detaljregulering for Møllegata 17, og følger opp intensjonene i den aktuelle planen. Omfang og innhold i utbyggingsavtalen sikrer en rasjonell og forsvarlig utbygging av planområdet med nødvendig infrastruktur.

Rådmannen tilrår at det innstilles på at foreliggende utbyggingsavtale godkjennes. 

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 06.04.2022 13:44
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS